Nové trendy v léčbě karcinomu prsu

Úvodní slovo od MUDr. Kataríny Petrákové, Ph.D.

Tvrzení, že karcinom prsu je nejčastějším nádorem žen v České republice a incidence má stoupající tendenci, je pravdou již několik posledních let. Stejně platí tvrzení, že zatímco incidence stoupá, klesá mortalita, a to v důsledku účinnějších léčebných postupů, přínosu nových léčiv, lepší diagnostiky a vyššího počtu žen zařazených do mamárního screeningu. Týká se to však pouze vyspělých států. V dnešní době je řada zemí, kde má incidence karcinomu prsu taky stoupající tendenci, nikoliv však klesající mortalitu. Většina úmrtí ve světě v důsledku karcinomu prsu se týká méně rozvinutých regionů, kde je přístup k moderní léčbě a diagnostice v důsledku nedostatečných finančních prostředků omezený. Dostupnost léčby je pro tyto pacientky potom silně individuální a závisí na jejich finančních možnostech. Ke zlepšení situace v těchto regionech může přispět rozvoj nových léčebných postupů, které jsou méně nákladné. Týká se to hlavně hormonální léčby, která je díky generickým přípravkům dostupnější, a léčby chirurgické. Myslím, že bychom si proto měli vážit možnosti používat nejmodernější léčebné a diagnostické prostředky v naší denní klinické praxi, které jsou srovnatelné s postupy v jiných vyspělých státech a jsou v korelaci se všemi evropskými a celosvětovými doporučeními.

Trendy v léčbě karcinomu prsu se za poslední desetiletí výrazně změnily. Dříve jsme léčili radikálně jak v oblasti farmakologické, tak v chirurgické s menším přihlédnutím k následkům léčby. Postupem času jsme se naučili klást důraz kromě účinnosti i na nežádoucí účinky léčby, a tím i na kvalitu života žen při léčbě nejen adjuvantní, ale i paliativní. Vede to ke snaze o menší radikalitu chirurgických zákroků, a to jak v prsu, tak v lymfatických uzlinách. Cílem je lepší kosmetický efekt a menší morbidita jako následek chirurgického výkonu. Jednou z cest k menší radikalitě chirurgického zákroku je i zavedení neoadjuvantní léčby jako standardní u pacientek, u nichž chceme dosáhnout downstagingu onemocnění. Pro neoadjuvanci se hledají možnosti s nejvyšší léčebnou odpovědí, ke kterým řadíme i kombinaci chemoterapie a duální blokády HER2 receptoru. Tento postup patří k nejúčinnějším také u metastatického HER2 pozitivního karcinomu prsu. Základním předpokladem úspěšné léčby u pacientek s časným karcinomem prsu je přesné určení rozsahu nádoru a kvalitní stanovení prediktivních markerů odpovědi na léčbu. Je to důležité hlavně v případě finanční náročnosti. Kritéria pro stanovení prediktivních markerů účinnosti anti-HER2 terapie se neustále mění a zdokonalují, což je z pohledu na cenu léčby žádoucí.

Zlepšení kvality života není pouze cílem onkologů, ale i plastických chirurgů. S touto vizí se snaží zlepšit i možnosti rekonstrukčních operací, ke kterým patří také snaha o zachování komplexu areoly a mamily.

Díky úsilí všech odborností, které se na léčbě karcinomu prsu podílejí, je většina pacientek dokonce i během léčby schopna vést plnohodnotný život, což práci onkologa výrazně usnadňuje.


Zdroj: PETRÁKOVÁ, KATARÍNA. Nové trendy v léčbě karcinomu prsu. Breast Cancer News : časopis pro odborníky ve zdravotnictví. Říjen 2015, 5, 2, s. 3. Obsah čísla


Stáhněte si článek ve formátu PDF

Zpět na obsah časopisu
Breast Cancer News
ročník 5, číslo 2, říjen 2015

Související články

Z našich i literárních nálezů vyplývá, že s maligními mezenchymálními nádory/sarkomy se lze vzácně setkat i v mléčné žláze a jejich biologie zde je totožná s tradičními měkkotkáňovými lézemi. Vzápětí je však nutné konstatovat, že zůstává sporným, zda opravdu všechny publikované sarkomy prsu jsou histogeneticky homogenní skupinou.

15 let bez přestávky se scházejí mamodiagnostici, radiologové se specializací na diagnostiku prsní žlázy, na dvoudenní vzdělávací konferenci. Název „Omyly v mamární diagnostice“ vyjadřuje odborný cíl: jak se vyhnout mylným diagnostickým závěrům v progresivních i regresivních biologických změnách žlázového parenchymu, jak realisticky využívat jednotlivé diagnostické modality, jak bezpečně implementovat nové postupy, ale i jak komunikovat s pacientkami nejen výsledky jednotlivých vyšetření, ale také, jak jim sdělovat nepříznivé zprávy.

Chirurgická terapie prsu prošla v posledních desetiletích velkými změnami. Díky zlepšením v nechirurgické léčbě karcinomu prsu se chirurgická terapie také stále posouvá k větší konzervativnosti. Ne všechny pacientky jsou vhodné pro segmentektomii a ozáření, která nabízí lepší kosmetické výsledky než mastektomie.