Mezioborový přístup k léčbě karcinomu prsu

Multidisciplinární léčebný přístup je základem současné onkologické léčby a za rozhodnutí o terapii, včetně časové posloupnosti léčebných modalit, je zodpovědný pracovní tým.

Zdroj: PETRUŽELKA, LUBOŠ. Mezioborový přístup k léčbě karcinomu prsu. Breast Cancer News : časopis pro odborníky ve zdravotnictví. Srpen 2011, 1, 2, s. 3. Obsah čísla

Mezioborová spolupráce představuje základní podmínku pro kvalitu a optimalizaci péče o nemocné. Společná dohoda o léčbě pacienta se zhoubným nádorem může zlepšit výsledky terapie bez zvyšování nákladů. Doporučené postupy a protokoly nemohou nahradit diskusi a společné rozhodnutí specialistů. Multidisciplinární rozhodnutí nenahrazuje zodpovědnost každého specialisty v jednotlivých etapách léčby a nemocný neztrácí „svého“ lékaře. Multidisciplinární přístup není proto v nesouladu s konceptem personalizované (adresné) onkologické péče, která vychází z filosofi e jedinečnosti každého pacienta. Péče o nemocné s karcinomem prsu je jedním z modelových příkladů mezioborového přístupu. Mezioborový tým může být flexibilní. Klíčovými odborníky jsou chirurg, onkolog, radiační onkolog, radiolog, patolog, event. další specialisté. V řadě vyspělých evropských zemí rozhodnutí komise ohledně každého pacienta evidují a to pak slouží jako podklad pro úhradu léčby ze strany plátce, včetně odůvodněného odklonu od standardního postupu.

Mezioborová spolupráce v onkologii znamená:

  • Zkvalitnění konsistence, kontinuity, koordinace a efektivity onkologické péče;
  • Zlepšení vzájemné komunikace mezi odborníky a kvality mezioborových vztahů;
  • Dosažení lepších klinických výsledků;
  • Zvýšení dostupnosti klinických studií;
  • Zkrácení časové prodlevy mezi experimentálním a klinickým výzkumem a aplikací nových postupů v klinické praxi;
  • Pozitivní psychologický efekt na nemocné;
  • Edukační příležitost v rámci vzdělávacího procesu.

O důležitosti, jaká je multidisciplinárnímu přístupu v poslední době přikládána také v ČR, svědčí i nová tradice mezioborových onkologických kolokvií PragueONCO, jehož 3. ročník se bude konat opět v Praze v termínu 26. – 27. ledna 2012.

Zdroj: PETRUŽELKA, LUBOŠ. Mezioborový přístup k léčbě karcinomu prsu. Breast Cancer News : časopis pro odborníky ve zdravotnictví. Srpen 2011, 1, 2, s. 3.

Klíčová slova: zhoubné nádory prsu

Související články

Breast Cancer News - srpen 2011 (roč. 1, č. 2)

Druhé číslo nového časopisu pro odborníky ve zdravotnictví.

Studie RIBBON-1 (Regimens in Bevacizumab for Breast Oncology) je randomizovaná, dvojitě slepá, placebem kontrolovaná klinická studie fáze III, porovnávající chemoterapeutické režimy s bevacizumabem nebo bez něj v 1. linii léčby lokálně pokročilého nebo metastatického karcinomu prsu bez exprese HER2.