Vliv bevacizumabu na účinnost druhé linie chemoterapie trojitě negativního karcinomu prsu: analýza studie RIBBON-2

 • , University of Pittsburgh School of Medicine, Pittsburgh, PA, USA
 • , University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, TX, USA
 • , Philippine General Hospital, Manila, Philippines
 • , Wichita Community Clinical Oncology Program, Wichita, KS, USA
 • , Latvian Oncology Center, Riga Eastern University Hospital, Riga, Latvia
 • , F Hoffmann-La Roche Ltd, Basel, Switzerland
 • , San Francisco Helen Miller Family Comprehensive Cancer Center, University of California
 • , Sarah Cannon Research Institute and Tennessee Oncology PLLC, Nashville, TN

V této analýze bylo prokázáno, že přidání BEV k CT druhé linie vede u pacientů s TNBC oproti samotné CT ke zlepšení PFS a ORR.

Zdroj: Vliv bevacizumabu na účinnost druhé linie chemoterapie trojitě negativního karcinomu prsu: analýza studie RIBBON-2. Breast Cancer News : časopis pro odborníky ve zdravotnictví. Srpen 2011, 1, 2, s. 25 - 27. Obsah čísla (Článek sepsán podle: Brufsky A. et al. Journal of Clinical Oncology, 2011 ASCO Annual Meeting Proceedings (Post-Meeting Edition). Vol 29, No 15_suppl (May 20 Supplement), 2011: 1010)

Základní informace

 • Metastazující trojitě negativní karcinom prsu (triple-negative breast cancer – TNBC) je spojen s nepříznivou prognózou
  • Tumory TNBC vykazují vysoké koncentrace cévního endoteliálního růstového faktoru (vascular endothelial growth factor – VEGF) a zvýšenou angiogenezi1
  • Omezené léčebné možnosti
 • Ve třech randomizovaných studiích bylo prokázáno, že v první linii léčby lokálně rekurentních/metastazujících karcinomů prsu (locally recurrent/metastatic brest cancer – LR/MBC) zajišťuje kombinace bevacizumabu (BEV) s chemoterapií (CT) lepší přežití bez progrese onemocnění (progression-free survival – PFS) a vyšší četnost objektivních odpovědí (objective response rate – ORR) než samotná CT2-4
  • Přínos zaznamenán u všech klinicky relevantních podskupin
  • V podskupině E2100 TNBC při porovnání kombinace BEV + paklitaxel se samotným paklitaxelem zjištěn poměr rizik (hazard ratio – HR) pro PFS v hodnotě 0,495
 • Ve druhé linii léčby MBC došlo ve studii RIBBON-2 při uplatnění kombinace BEV + CT v porovnání se samotnou CT k významnému zlepšení PFS6
 • Zde předkládáme analýzu údajů týkajících se explorační podskupiny pacientů s TNBC léčených ve studii RIBBON-2

HR = hazard ratio; LR/MBC = locally recurrent/ metastatic breast cancer

1Greenberg & Rugo cancer J 2010; 2Gray et al. JCO 2009; 3Miles et al. JCO 2010; 4Robert et al. JCO 2011; 5O´Shaughnessy et al. SABCS 2009; 6Brufsky et al.SABCS 2009

 • Taxan (paklitaxel 90 mg/m2 vždy 1., 8. a 15. den 4týdenního cyklu nebo paklitaxel 175 mg/m2, nab-paklitaxel 260 mg/m2 či docetaxel 75 – 100 mg/m2 3týdenního cyklu)
 • Gemcitabin (1 250 mg/m2 vždy 1. a 8. den 3týdenního cyklu)

 • Kapecitabin (1000 mg/m2 dvakrát denně vždy 1. – 14. den 3týdenního cyklu
 • Vinorelbin (30 mg/m2 vždy 1., 8. a 15. den 3týdenního cyklu
 • BEV nebo PLA (15 mg/kg 3týdenního cyklu nebo 10 mg/kg 2týdenního cyklu podle režimu CT)
 • Stratifikační faktory: CT režim, doba od stanovení diagnózy LR/MBC do první progrese, exprese ER a PgR

ER = estrogenový receptor; PgR = progesteronový receptor; PLA = placebo; R = randomizace

Statistické metody

 • Primární výsledný ukazatel ve studii RIBBON-2: PFS
 • Sekundární výsledné ukazatele: ORR, trvání objektivní odpovědi, OS, četnost ročního OS, bezpečnost
 • V rámci statistického plánu byla předem specifikována analýza podle exprese hormonálních receptorů (stratifikační faktor)
 • Podskupina TNBC zahrnuje 159 pacientů (23 % celé zkoumané populace)
 • Ukončení sběru údajů určených k hodnocení PFS a k předběžnému hodnocení OS: 31. března 2009
 • Konečná analýza OS bude provedena po 557 příhodách (očekává se, že tato podmínka bude splněna na jaře 2012)

Závěry

 • V této analýze bylo prokázáno, že přidání BEV k CT druhé linie vede u pacientů s TNBC oproti samotné CT ke zlepšení PFS a ORR
  • PFS: HR 0,49 (medián: 6,0 oproti 2,7 měsíce)
  • ORR: 41 % oproti 18 %
  Navzdory „nezralosti“ údajů a malé velikosti souboru byl zaznamenán trend ke zlepšení OS
  • HR 0,624 (p = 0,0534; medián: 17,9 oproti 12,6 měsíce)
  • Zpracování konečné analýzy OS ve studii RIBBON-2 je očekáváno na jaře 2012
 • U pacientů s metastazujícím TNBC, kteří nedostali BEV v první linii, může terapie anti-VEGF ve druhé linii léčby představovat potenciální terapeutickou možnost

Poděkování

Děkujeme všem 864 pacientům a výzkumníkům z těchto zemí, kteří se do studie RIBBON-2 zapojili:
Austrálie, Belgie, Česká republika, Filipíny, Francie, Chorvatsko, Itálie, Jihoafrická republika, Kanada, Lotyšsko, Malajsie, Rumunsko, Rusko, Singapur, Spojené státy, Srbsko, Španělsko, Thajsko, Ukrajina

Zdroj: Vliv bevacizumabu na účinnost druhé linie chemoterapie trojitě negativního karcinomu prsu: analýza studie RIBBON-2. Breast Cancer News : časopis pro odborníky ve zdravotnictví. Srpen 2011, 1, 2, s. 25 - 27. (Článek sepsán podle: Brufsky A. et al. Journal of Clinical Oncology, 2011 ASCO Annual Meeting Proceedings (Post-Meeting Edition). Vol 29, No 15_suppl (May 20 Supplement), 2011: 1010)

Související články

Breast Cancer News - srpen 2011 (roč. 1, č. 2)

Druhé číslo nového časopisu pro odborníky ve zdravotnictví.

Studie RIBBON-1 (Regimens in Bevacizumab for Breast Oncology) je randomizovaná, dvojitě slepá, placebem kontrolovaná klinická studie fáze III, porovnávající chemoterapeutické režimy s bevacizumabem nebo bez něj v 1. linii léčby lokálně pokročilého nebo metastatického karcinomu prsu bez exprese HER2.