Chirurgická onkologie

Chirurgická onkologie

Knihu do češtiny přeložil za podpory odborné společnosti ČLS JEP tým našich předních odborníků pod vedením prof. MUDr. Miloslava Dudy, DrSc. Léčení maligních nádorů, zejména solidního typu, je současným základním úkolem operační medicíny, neboť chirurgický zákrok představuje mnohdy jedinou léčebnou možnost.

Autoři v díle rozebírají celou problematiku onkologické chirurgie solidních
tumorů, od nezbytných diagnostických rozvah až po kritická
zhodnocení dosažených operačních výsledků. V oblasti onkochirurgie
dosud chybí dostatečný počet validních studií o chirurgických
postupech, a proto zde byla snaha zhodnotit stav získaných poznatků
na základě Evidence Based Medicine. Chirurgická onkologie nejsou
jen operativní postupy, ale zahrnuje všechny předoperační i
postoperační postupy při léčbě solidních tumorů. Předložená kniha
prokazuje, že právě v oblasti interdisciplinárních koncepcí
neoadjuvantních a adjuvantních postupů došlo v posledních letech k
významnému vývoji, které naznačují, že i u pokročilejších
tumorózních procesů budou možné dobré léčebné zásahy. Kritické
zhodnocení těchto interdisciplinárních postupů je u každé kapitoly
tohoto díla. Koncepce v díle uvedené jsou shrnutím hlavních postupů
v diagnostice a terapii solidních nádorů, které byly vypracovány
Německou onkologickou společností a Německou chirurgickou
společností. Odbornou zvláštností knihy je skutečnost, že uvedené
terapeutické postupy byly vzájemně odsouhlaseny (a také tak jsou
představeny) čtyřmi velkými univerzitními klinikami (Berlin-Buch,
Erlangen, Mohuč, Tübingen). Tím bylo podle názoru autorů dosaženo
značně větší objektivity a mohly se vyloučit osobní náhledy a
zvyklosti terapeutických postupů. Kromě hlavních autorů se na
sepsání díla podílelo 48 dalších spolupracovníků. Překlad byl
doplněn statistickými údaji z českých zemí za poslední roky.
Publikace je určena chirurgům a dalším lékařům chirurgických oborů
(např. gynekologům), dále onkologům, ale i internistům popřípadě
anesteziologům.
Z obsahu

Klíčová slova: chirurgie; zhoubné nádory