Diabetes mellitus v primární péči

Diabetes mellitus v primární péči

Tato kniha, vznikla díky kolegiální mezioborové spolupráci diabetologů a praktických lékařů a reaguje na současný stav péče o diabetiky u nás, kdy je její část nově svěřena do rukou všeobecných praktických lékařů. Publikace výraznou měrou rozšiřuje Doporučený postup DM v primární péči a je jeho nadstavbou, která podrobně vysvětluje mnohá fakta týkají se pacientů s diagnózou diabetes mellitus.

Neměla by chybět v knihovně žádného praktického lékaře, který se rozhodne léčit své pacienty s diabetem a nasmlouvat s příslušnými ZPP kód 01201– Péče o stabilizovaného nekomplikovaného diabetika 2. typu všeobecným praktickým lékařem. Uvádí praktické rady, které pomohou tuto péči poskytovat co nejefektivněji v souladu s nejmodernějšími poznatky. Snahou autorů i recenzentů bylo zařadit do této knihy aktuální a mnohdy i nadčasové poznatky a myšlenky, tak aby sloužila a vydržela co nejdéle ve svém poslání průvodce péče o pacienta s diabetem v ordinaci praktického lékaře.

Hlavní recenzent prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. o této knize uvádí: „Předložená monografie se zabývá základními otázkami diabetu mellitu, které je nutno posuzovat v klinické praxi a to zejména s ohledem na potřeby praktických lékařů. Zvolené kapitoly a rozsah informací tomuto účelu bezesporu mohou posloužit. Kniha přitom přináší zcela recentní poznatky, které se objevují v současné diabetologii, tedy v r. 2011. Celkově lze hodnotit knihu právě z hlediska jejího poslání velmi kladně, neboť se v ní podařilo vystihnout právě ty informace, které potřebuje praktický lékař pečující o diabetika.“

Klíčová slova: Diabetes mellitus (cukrovka)

Podobné knihy

Obezita se stává tak rozšířeným onemocněním, že její léčba není možná bez širokého zapojení praktických lékařů. Vedle léčby režimové a farmakologické se praktičtí lékaři stále více setkávají s bariatrickou chirurgií. Přestože operovaných je ročně u nás kolem 2000, pořád platí, že k výkonu se dostává jen několik procent z těch pacientů, kteří splňují guidelines pro bariatrickou chirurgii. Přitom mortalita a morbidita pacientů po výkonu klesá o více než polovinu. Jednou z důležitých komorbidit obézních pacientů je diabetes mellitus. Léčit ho mohou i praktičtí lékaři a je také pozitivně ovlivnitelný bariatrickým výkonem. Proto je diabetu v této knize věnováno hned několik kapitol.