Soudní znalectví

Soudní znalectví

V oboru zdravotnictví

Čtenář v knize nalezne kapitoly: Úvod a historie. Prameny (právní úprava), kterými se řídí znalecká činnost v ČR. Jmenování a odvolání znalce, podmínky, zápis, evidence, slib znalce. Ustanovení (přibrání) znalce a ustanovení znalce „ad hoc“. Poučení znalce – povinná mlčenlivost. Otázky zadavatele a konzultace. Skladba znaleckého posudku: Nález – zdroje, ze kterých znalec čerpá, Spis, Zdravotnická dokumentace, Vlastní vyšetření pacienta, Posudek – odpovědi na otázky, závěry, Znalecká doložka – znalecká doložka při přibrání obhajobou. Prohlídka těla dle § 114 TŘ a znalci. Vyžádání zdravotnické dokumentace. Vyúčtování znalečného – likvidace/faktura. Evidence znaleckých posudků – znalecký deník/elektronická verze. Lege artis, non lege artis, vitium artis – výklad pojmů. Odborné vyjádření, odborné stanovisko. Ústavní znalecké posudky. Právní odpovědnost znalce – ochrana znalce.