Atestační otázky z Klinické onkologie

Atestační otázky oboru Klinická onkologie z roku 2005 podle zákona č. 95/2004 Sb.

Klinická onkologie

Okruhy:

Okruh obecná onkologie

 1. Epidemiologie nádorů
 2. Sběr dat, národní onkologický registr, onkologické hlášení
 3. Základní regulační pochody
 4. Etiologie a patogeneze nádorového procesu
 5. Kancerogeneze
 6. Onkogeny
 7. Genetika - dědičná nádorová onemocnění
 8. Nádorová imunologie
 9. Nádorový růst, metastázování, angiogeneze
 10. Patologie nádorů
 11. Diagnostika nádorových onemocnění
 12. Diagnostické algoritmy
 13. Laboratorní vyšetření
 14. Klasifikace nádorových onemocnění a staging
 15. Prevence
 16. Primární prevence
 17. Sekundární prevence, screening
 18. Etické principy onkologické léčby (koncept autonomie, beneficence, nonmalence, kvality života)
 19. Rehabilitace onkologicky nemocných
 20. Principy paliativního přístupu, možnosti a organizační formy paliativní péče v ČR
 21. Onkologický výzkum

Okruh speciální onkologie

 1. Chronická lymfatická leukémie (CLL). Chronická myeloidní leukémie (CML).
 2. Hodkinův lymfom
 3. Nehodkinské lymfomy
 4. Nádory centrálního nervového systému
 5. Nádory otorinolaryngeální oblasti
 6. Zhoubné nádory plic, pleury a mediastina
 7. Nádory trávicího ústrojí
 8. Nádory močového ústrojí
 9. Zhoubné nádory mužských pohlavních orgánů
 10. Zhoubné nádory ženských pohlavních orgánů
 11. Karcinom prsu
 12. Nádory žláz s vnitřní sekrecí
 13. Zhoubné nádory kůže
 14. Maligní melanom
 15. Sarkomy
 16. Nádorová onemocnění sdružená s AIDS
 17. Zásady chemoterapie zhoubných nádorů v dětském věku a ve stáří
 18. Diseminovaný nádor s neznámým prvotním ložiskem

Okruh terapie v onkologii

 1. Postavení chemoterapie v komplexní léčbě nádorů
 2. Preklinický výzkum cytostatik
 3. Klinické zkoušení cytostatik
 4. Aplikační cesty protinádorových chemoterapeutik
 5. Systémová chemoterapie
 6. Regionální chemoterapie
 7. Lokální chemoterapie
 8. Farmakokinetika cytostatik
 9. Mechanismus účinku látek s protinádorovou účinností
 10. Kinetika nádorového růstu a její ovlivnění chemoterapií
 11. Faktory ovlivňující účinnost chemoterapie
 12. Možnosti předběžného posouzení účinnosti chemoterapie
 13. Protinádorová chemoterapie v klinické praxi
 14. Nežádoucí účinky cytostatik
 15. Chemoterapie - hematologická toxicita
 16. Chemoterapie - poškození kůže a kožních adnex
 17. Chemoterapie - gastrointestinální toxicita
 18. Chemoterapie - poškození jater a pankreatu
 19. Chemoterapie - poškození plic
 20. Chemoterapie - poškození srdce
 21. Chemoterapie - poškození ledvin a močového ústrojí
 22. Chemoterapie - nežádoucí účinky cytostatik na gonády
 23. Chemoterapie - neurotoxicita
 24. Chemoterapie - méně obvyklé projevy toxicity
 25. Teratogenní účinky cytostatik
 26. Chemoterapie - mutagenní a kancerogenní účinky
 27. Chemoterapie a imunitní reakce
 28. Nežádoucí interakce cytostatik s jinými léčivy
 29. Cytostatická terapie v těhotenství
 30. Rizika manipulace s cytostatiky u zdravotního personálu
 31. Chemoterapie - hodnocení rozsahu onemocnění
 32. Zásady použití chemoterapie s paliativním záměrem (hodnocení přínosu pro pacienta, analýza poměru rizika a přínosu)
 33. Chemoterapie - posuzování léčebné odpovědi
 34. Jiné léčebné metody a jejich vztah k chemoterapii
 35. Chirurgická terapie
 36. Radioterapie
 37. Imunoterapie
 38. Chemoterapie a transplantace kostní dřeně
 39. Ekonomické aspekty protinádorové chemoterapie
 40. Perspektivy chemoterapie a nové směry v terapii nádorových onemocnění
 41. Základní skupiny cytostatik
 42. Hormonální léčba nádorů
 43. Biologická léčba
 44. Podpůrná a doplňková léčba - infekční komplikace
 45. Podpůrná a doplňková léčba - anorexie, nevolnost, zvracení
 46. Podpůrná a doplňková léčba - poruchy výživy
 47. Podpůrná a doplňková léčba - poruchy elektrolytů a acidobazické rovnováhy
 48. Podpůrná a doplňková léčba - tišení bolesti u onkologicky nemocných
Klíčová slova: atestace; vzdělávání

Související články

Doporučená literatura ke vzdělávacímu programu v oboru Klinická onkologie

Doporučená literatura ke vzdělávacímu programu v oboru Radiační onkologie

Atestační otázky oboru Radiační onkologie z roku 2005 podle zákona č. 95/2004 Sb.