Atestační otázky z radiační onkologie

Atestační otázky oboru Radiační onkologie z roku 2005 podle zákona č. 95/2004 Sb.

Radiační onkologie

Okruhy:

Okruh radiofyzika, radiobiologie, praktická radioterapie

 1. Struktura atomu, radioaktivní rozpad. Elektromagnetické a korpuskulární záření, druhy, vlastnosti, praktické využití
 2. Radioizotopy v onkologii
 3. Princip fungování terapeutických RTG přístrojů, izotopových ozařovačů a lineárních urychlovačů. Cyklotron, synchrotron, mikrotron
 4. Principy, technické aspekty a aplikace konformní RT a IMRT, kolimační systémy
 5. Speciální techniky v radioterapii (stereotaxe, TBI, HBI, elektronová sprcha, intraoperativní RT)
 6. Specifikace dávky v teleterapii a brachyterapii
 7. Principy plánování teleterapie a brachyterapie, 3D plánování, inverzní plánování, simulátor, virtuální simulátor, CT-simulace
 8. Verifikační systémy v radioterapii
 9. Základy klinické detekce a dozimetrie ionizujícího záření
 10. Principy radiační ochrany, ALARA
 11. Stochastické a deterministické efekty ionizujícího záření, riziko indukce sekundárních malignit
 12. Faktory radiační zátěže, limity ozáření, biologický ekvivalent dávky
 13. Legislativa pro pracoviště se zdroji ionizujícího záření
 14. Akutní a chronická nemoc z ozáření, etiopatogeneze, diagnostika, léčba, prognóza. Postradiační syndrom a jeho příčiny
 15. Quality assurance v radioterapii, program zabezpečení jakosti
 16. Mechanismus účinku ionizujícího záření na buňku, fyziologické mechanismy reparace postradiačního poškození
 17. Mechanismus účinku ionizujícího záření na tkáně, princip vzniku early efektu, late efektu a very late efektu
 18. Radiosenzitivita, radioresistence, radiokurabilita
 19. Dávka, čas, frakcionace
 20. Frakcionační režimy v radioterapii, jejich výhody a nevýhody, praktické užití
 21. Křivky přežití buněk, terapeutický poměr a jeho ovlivnění
 22. 4 R
 23. Hypoxie
 24. Radiosenzibilizátory a radioprotektory
 25. Tolerance zdravých tkání k ionizujícímu záření, kritické orgány
 26. Radiobiologické modely (Strandqvist, NSD, TDF, LQ, TCP, NTCP)
 27. Elektronová radioterapie
 28. Ionizující záření s vysokým lineárním přenosem energie
 29. Brachyterapeutické systémy, radiobiologie brachyterapie
 30. Techniky intersticiální a intrakavitární brachyterapie
 31. Kontaktní radioterapie, muláže
 32. Zobrazovací metody a jejich význam v definici cílového objemu
 33. Cílové objemy v radioterapii, doporučení ICRU
 34. Ozáření z jednoho přímého pole a dvou protilehlých polí, výhody, nevýhody, příklady
 35. Konvergentní ozařování. Význam klínových filtrů
 36. Ozáření ze tří a více polí, nejčastější techniky, jejich výhody a nevýhody
 37. Pohybová radioterapie
 38. Velkoobjemová radioterapie
 39. Ozařovací podmínky a jejich vliv na hloubkovou dávku
 40. Polostín

Okruh obecná onkologie, molekulární biologie, chemoterapie, statistika

 1. Buněčný cyklus a jeho regulace, vztah ke kancerogenezi
 2. Buněčná smrt – druhy, principy, rozdíly, význam v onkologii
 3. Transdukce signálů a její poruchy u nádorových buněk, možnosti léčebného ovlivnění
 4. Hereditární nádorové syndromy. Indikace genetického vyšetření u onkologických pacientů
 5. Staging, restaging, obecné principy, význam, příklady
 6. Primární, sekundární a terciární prevence v onkologii. Screening
 7. Etiologie a rizikové faktory vzniku zhoubných nádorů
 8. Virová kancerogeneze. Zhoubné nádory sdružené s AIDS
 9. Epidemiologie zhoubných nádorů v ČR a ve světě
 10. Sekundární malignity u pacientů se zhoubným nádorem
 11. Léčebná odpověď a její hodnocení. Senzitivita a specificita vyšetřovacích metod
 12. Performance status, klasifikace, význam
 13. Nejčastější histologické typy zhoubných nádorů. Patologický grading, klasifikace, význam
 14. TNM klasifikace a ostatní klasifikační systémy v onkologii
 15. Prediktivní a prognostické faktory v onkologii
 16. Kurativní, paliativní, adjuvantní a neoadjuvantní léčba
 17. Posudková činnost u pacientů s maligními nádory
 18. Ekonomické aspekty radiační onkologie, recyklace technologie a odpisy, likvidace toxických materiálů, vztah nákladu a efektu radioterapie a chemoterapie
 19. Klinické studie a jejich typy, analýza a interpretace výsledků
 20. Základní statistické metody v medicíně, testování statistické významnosti, unifaktoriální/multifaktoriální analýza
 21. Význam chirurgické léčby v onkologii, kombinace s radioterapií a chemoterapií
 22. Obecné principy chemoterapie, postavení mezi protinádorovými léčebnými modalitami. Kurativní, paliativní, adjuvantní, neoadjuvantní a konkomitantní chemoterapie
 23. Chemosenzitivita a chemoresistence, příčiny, možnosti ovlivnění, vliv na léčebnou strategii a taktiku
 24. Kombinace chemoterapie a radioterapie, mechanismus účinku, výhody, nevýhody, příklady
 25. Vysokodávkovaná chemoterapie a transplantace kostní dřeně. Principy, indikace, komplikace, léčebné výsledky
 26. Hypertermie a fotodynamická terapie, mechanismy účinku, postavení mezi protinádorovými léčebnými modalitami
 27. Klasifikace cytotoxických látek v onkologii a mechanismus jejich účinku
 28. Nežádoucí účinky radioterapie a jejich léčba
 29. Nežádoucí účinky cytostatik, imunoterapie a biologické terapie
 30. Význam imunoterapie v onkologii, druhy, příklady. Protinádorové vakcíny a genová terapie
 31. Biologická léčba, druhy, mechanismus účinku, indikace
 32. Hormonální léčba v onkologii, druhy, indikace, význam, příklady
 33. Podpůrná léčba v onkologii, principy, rozdíly u jednotlivých léčebných modalit
 34. Výživa onkologických pacientů, terapie anorexie, malnutrice, nausey a emeze
 35. Paliativní léčba a terminální péče
 36. Kvalita života a její hodnocení
 37. Myelosuprese a její léčba. Febrilní neutropenie
 38. Paraneoplastické syndromy
 39. Léčba nádorové bolesti
 40. Nádorové markery a molekulárně biologické vyšetřovací metody v onkologii, praktický význam, příklady

Okruh speciální onkologie

 1. Larynx a paranasální dutiny
 2. Nasofarynx a hypofarynx
 3. Dutina ústní a orofarynx
 4. Štítná žláza
 5. Slinné žlázy
 6. Jícen
 7. Žaludek
 8. Tenké střevo a kolon
 9. Rektum
 10. Anus
 11. Játra a žlučové cesty
 12. Pankreas
 13. Nemalobuněčný karcinom plic
 14. Malobuněčný karcinom plic, mezoteliom pleury
 15. Nádory mediastina
 16. Sarkomy měkkých tkání
 17. Kostní nádory
 18. Maligní melanom
 19. Nemelanomové kožní nádory
 20. Časný karcinom prsu
 21. Pokročilý karcinom prsu
 22. Čípek děložní
 23. Tělo děložní
 24. Ovaria a tuba
 25. Vulva a pochva
 26. Ledvina a močové cesty
 27. Prostata
 28. Močový měchýř
 29. Testes
 30. Penis
 31. Oko a očnice
 32. Mozek
 33. Hodgkinův lymfom
 34. Nonhodgkinské lymfomy
 35. Leukémie, myelom
 36. Nádory neznámé primární lokalizace
 37. Kostní, jaterní a mozkové metastázy
 38. Dětské nádory
 39. Akutní stavy v onkologii
 40. Radioterapie benigních chorob
Klíčová slova: atestace; vzdělávání

Související články

Doporučená literatura ke vzdělávacímu programu v oboru Klinická onkologie

Doporučená literatura ke vzdělávacímu programu v oboru Radiační onkologie

Atestační otázky oboru Klinická onkologie z roku 2005 podle zákona č. 95/2004 Sb.