Brněnské onkologické dny 2011 - webcast

Brněnské onkologické dny 2011 - webcast

Jste už zase v jednom kole a BOD 2011 je jen minulost? Připomeňte si některé přednášky, které na konci dubna zazněly v hotelu Voroněž na XXXV. Brněnských onkologických dnech s XXV. Konferencí pro nelékařské zdravotnické pracovníky.

Brněnské onkologické dny, s rekordní účastí lékařů i nelékařských zdravotnických pracovníků, pořádal ve dnech 21.-23.dubna 2011 již tradičně Masarykův onkologický ústav pod záštitou České onkologické společnosti ČLS JEP, Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky, České společnosti fyziků v medicíně, České asociace sester Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Univerzitního onkologického centra a Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů. Podívejte se a poslechněte si přednášky, které jste nestihli navštívit, nebo které si chcete připomenout, tak jak odezněly v sálech hotelu Voroněž. Děkujeme všem přednášejícím, kteří umožnili jejich uveřejnění pro vzdělávací účely návštěvníků portálu MojeMedicína.cz.

1. den - 21. dubna (čtvrtek)

Zahájení

Název přednášky

Jméno přednášejícího

Prezentace a video

Zahájení Brněnských onkologických dnů 2011

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.
Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

Masarykův onkologický ústav, Brno

Vyzvané přednášky

Název přednášky

Jméno přednášejícího

Prezentace a video

Pohľad na onkológiu súčasnosti na pozadí nedávnej minulosti

Prof. MUDr. Ľudovít M. Jurga, DrSc.
Onkologická klinika FN a Trnavskej univerzity v Trnave

Patologie – věda ve službách pacientů Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.
Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN, Hradec Králové

Chemoterapie, biologická a hormonální terapie

Název přednášky

Jméno přednášejícího

Prezentace a video

Maligní melanom: terapie cílená na BRAF

Igor Puzanov, M.D., M.S.C.I., F.A.C.P.
Vanderbilt University Medical Center

Výsledky léčby erlotinibem u nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic – srovnání České republiky a publikovaných studií

Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.
FN Brno, Klinika nemocí plicních a TBC

Srovnání chemoterapie a erlotinibu ve II. linii léčby pokročilého NSCLC MUDr. Ondřej Fiala
Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.

Klinika TRN FN Plzeň
MUDr. Jana Krejčí
Fakultní nemocnice Plzeň, Klinika TRN
Mgr. Michal Štícha
Institut biostatistiky a analýz MÚ Brno
RNDr. Marek Minárik, Ph.D.
Genomac International, Praha

Chemoterapie, biologická a hormonální terapie

Název přednášky

Jméno přednášejícího

Prezentace a video

Perorální versus intravenózní fluoropyrimidinová cytostatika v léčbě kolorektálního karcinomu

MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.
Onkologické oddělení FTNsP a 1. LF UK, Praha

Diagnostika a léčba kolorektálního karcinomu

Název přednášky

Jméno přednášejícího

Prezentace a video

Epidemiologie a diagnostika kolorektalniho karcinomu,včetně screeningu

Prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
MUDr. Štěpán Suchánek

ÚVN, Oddělení gastroenterologie, hepatologie a metabolismu
RNDr. Ondřej Májek
Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Masarykova univerzita Brno, Institut biostatistiky a analýz


Jaká vyšetření před chirurgickou léčbou kolorektálního karcinomu a kdy eventuálně neoadjuvance Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.
As. MUDr. Petr Kysela, PhD.
MUDr. Beáta Hemmelová
Doc. MUDr. Igor Penka, CSc.

FN Brno, Chirurgická klinika a LF MU
Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
MUDr. Tomáš Andrašina

FN Brno, Radiologická klinika

Postavení laparoskopie a robotiky v léčbě karcinomu tračníku, rekta a metastazujícho onemocnění

Prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc.

Chirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové


Farmakoterapie kolorektálního karcinomu MUDr. Igor Kiss, Ph.D.
MUDr. Jiří Tomášek
MUDr. Jana Halámková

Masarykův onkologický ústav Brno, Klinika komplexní onkologické péče.

Současné možnosti zvýšení resekability jaterních metastáz kolorektálního karcinomu v České republice

Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.
Chirurgická klinika ÚVN Praha

Intervenční radiologické metody v léčbě kolorektalního karcinomu Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
MUDr. Tomáš Andrašina

FN Brno, Radiologická klinika
Role radioterapie u kolorektálního karcinomu MUDr. Pavel Lovas
MUDr. Zuzana Lovasová
MUDr. Eva Šenkyříková

Masarykův onkologický ústav, FN UsA, Klinika radiační onkologie

Biologická léčba solidních nádorů včera, dnes a zítra - Satelitní sympozium společnosti Roche

Název přednášky

Jméno přednášejícího

Prezentace a video

Zahájení semináře MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
Radioterapeuticko – onkologické oddělení FN Motol, Praha
Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
Masarykův onkologický ústav Brno, Klinika komplexní onkologické péče

Biologická léčba solidních nádorů dnes a zítra MUDr. Jana Prausová, Ph.D.
Radioterapeuticko - onkologické oddělení, FN Motol, Praha
Biologická léčba solidních nádorů dnes a zítra Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
Masarykův onkologický ústav Brno, Klinika komplexní onkologické péče

Právo a onkologie

Název přednášky

Jméno přednášejícího

Prezentace a video

Pravo a výzkum v onkologii Mgr. Radek Policar
Masarykův onkologický ústav, Brno

Právní regulace podávání léčivých přípravků v onkologii MUDr. Mgr. Jolana Těšinová
1. LF UK, Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva

Povinná mlčenlivost lékaře s důrazem na vztah k orgánům činným v trestním řízení. JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D.
Advokátní kancelář, Brno

Odpovědnost za škodu na zdraví v medicínsko-právních sporech

JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M.
ÚSP AV ČR, v.v.i. I.LF UK Praha


Problémy s tvorbou informovaných souhlasů v onkologii. Mgr. Radek Halouzka
Masarykův onkologický ústav, Brno

2. den - 22. dubna 2011

Kontroverzní témata u karcinomu prsu

Název přednášky

Jméno přednášejícího

Prezentace a video

Ma význam u nemocných s karcinomy prsu neexprimujícími HER-2 protein zjišťovat amplifikaci genu HER-2/neu? Výsledky projektu HERretest. Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.
Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN, Hradec Králové
Prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc.
Fakultní nemocnice Olomouc, II. interní klinika
MUDr. Iva Horáková
Masarykův onkologický ústav Brno
Incidence HER2 amplifikace u mammárních karcinomů a její korelace s klinicko-patologickými parametry MUDr. Iva Horáková
Zina Hanzelková
MUDr. Rudolf Nenutil, CSc.

Masarykův onkologický ústav Brno, Úsek diagnostické bioptické patologie
Kontroverze v indikacích magnetické rezonance prsu v detekci karcinomu prsu.

MUDr. Monika Schneiderová
Masarykův onkologický ústav Brno, oddělení radiologie

Kontroverzní otázky v chirurgické léčbě karcinomu prsu MUDr. Oldřich Coufal Ph.D.
Doc. MUDr. Vuk Fait, CSc.
MUDr. Pavlína Vrtělová

Masarykův onkologický ústav Brno, Oddělení chirurgické onkologie
Kontroverze v léčbě radioterapií u pacientek s karcinomem prsu. Doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D.
Nemocnice Jičín, Onkologické oddělení

Léčebné možnosti pacientek s mutací BRCA1/2.

MUDr. Katarína Petráková
Masarykův onkologický ústav Brno, Klinika komplexní onkologické péče

Kontroverze:karcinom prsu a těhotenství Doc. MUDr. Petra Tesařová CSc.
Všeobecná fakultní nemocnice Praha, Onkologická klinika a 1.LF UK

Související články

Brněnské onkologické dny 2013 - webcast

Vyberte si z pěti desítek přednášek, které byly natočeny na letošních Brněnských onkologických dnech. 

Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2014 - webcast

6. ročník pracovního setkání onkologů a chirurgů se sešel 19. září v Kroměříži a byl již tradičně zaměřen na možnosti spolupráce v péči o nemocné s metastatickými stádii zhoubných nádorů kolorekta a karcinomu rekta. Speciální blok byl věnován gerontoonkologii kolorektálního karcinomu.

Inovace v léčbě HER2 pozitivního karcinomu prsu - webcast, BOD 2014

Že HER2 pozitivita u karcinomu prsu již není prognosticky negativním faktorem připomenulo páteční odpoledne účastníkům Brněnských onkologických dnů.