Brněnské onkologické dny 2013 - webcast

Brněnské onkologické dny 2013 - webcast

Vyberte si z pěti desítek přednášek, které byly natočeny na letošních Brněnských onkologických dnech. 

37. a 27. ročník konference, odborný program v šesti sálech, posterová sekce, samostatné edukační bloky, 330 příspěvků, 217 přednášek, 7 workshopů a 7 firemních sympózií, jasno, polojasno i déšť, od 15 do 22 stupňů, 49.18' severní šířky, 16.58' východní délky. I tak by se daly popsat letošní Brněnské onkologické dny,  které pořádal ve dnech 18.-19. dubna 2013 již tradičně Masarykův onkologický ústav pod záštitou České onkologické společnosti ČLS JEP, Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky, České společnosti pro paliativní medicínu ČLS JEP, České asociace sester, České společnosti fyziků v medicíně,  Československé biologické společnosti, Společnosti všeobecného lékařství ČLS J. E. Purkyně, Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Ministerstva zdravotnictví ČR a  Magistrátu města Brna.

Přehled přednášek:

Čtvrtek 18. dubna 2013, blok 8:30-8:45, sál J. Šprindricha

BOD 2013 - zahájení

Zahájení Brněnských onkologických dnů 2013

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.,dr.h.c.

Masarykův onkologický ústav, Česká onkologická společnost ČLS J.E.P.

Přednášky v rámci bloku 8:30-10:05, čtvrtek 18. dubna 2013, BVV, sál J. Šprindricha

BOD 2013 - chemoterapie a hormonální léčba

Kontroverze v indikaci neoadjuvantní (indukční) časných stádií karcinomu prsu

Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Všeobecná fakultní nemocnice Praha, Onkologická klinika a 1.LF UK

Současná indikace neoadjuvantní systémové léčby u pacientek s karcinomem prsu

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Všeobecná fakultní nemocnice Praha, Onkologická klinika a 1.LF UK

Indikace Chemoterapie: Kdy, jak a na jakém podkladě

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.

FN Plzeň, Onkologická a radioterapeutická klinika

Přednášky v rámci bloku 10:30-12:15, čtvrtek 18. dubna 2013, BVV, sál J. Šprindricha

BOD 2013 - cílená protinádorová léčba a imunoterapie

Cílená léčba maligního melanomu

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol

Naše zkušenosti s moderní léčbou u pokročilého maligního melanomu

MUDr. Radek Lakomý

Masarykův onkologický ústav a LF MU Brno, Klinika komplexní onkologické péče

Vismodegib (erivedge) v léčbě pokročilého bazocelulárního karcinomu

MUDr. Eugen Kubala

FN Hradec Králové, Klinika onkologie a radioterapie

Přednáška v rámci bloku 13:15-14:45, čtvrtek 18. dubna 2013, BVV, sál J. Šprindricha

BOD 2013 - vyzvané přednášky

Targeted Therapy in MCRC - Current Strategy

Pia Österlund, MD, PhD

HUCS Department of Oncology, Helsinki, Finland

Přednášky v rámci bloku 16:15-18:00, pátek 19. dubna 2013, BVV, sál J. Bakeše

BOD 2013 - gynekologická onkologie

Aktuálna liečba karcinómov ovária

MUDr. Jozef Šufliarsky, PhD.

Klinika klinickej onkológie SZU a NOÚ, Bratislava

Kasuistika: Je bevacizumab efektivní v léčbě druhé a třetí řady pokročilého a relabujícího ovariálního karcinomu?

MUDr. Zuzana Donátová

Thomayerova nemocnice, Onkologická klinika 1.LF UK a TN , Praha

Přednáška v rámci bloku 15:00-16:45, čtvrtek 18. dubna 2013, BVV, sál J. Šprindricha

BOD 2013 - karcinom prsu

Problematické otázky v chirurgické léčbě karcinomu prsu po neoadjuvantní chemoterapii

MUDr. Oldřich Coufal, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav, Oddělení chirurgické onkologie

Sympózium společnosti Roche, s.r.o., čtvrtek 18. dubna 2013, BVV, Sál J. Bakeše

BOD 2013 - biologická léčba nemocných s kolorektálním karcinomem a karcinomem prsu - současný stav a výhledy

Současný a budoucí stav biologické léčby solidních nádorů v ČR

Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Masarykův onkologický ústav a LF MU Brno, Klinika komplexní onkologické péče

Nová naděje v léčbě metastatického HER2/NEU pozitivního karcinomu prsu - Perjeta

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol

Reálné cíle léčby pacientů s MCRC v praxi

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav a LF MU Brno, Klinika komplexní onkologické péče

Seminář společnosti Roche, s.r.o., pátek 19. dubna 2013, 13:00-14:00, Voroněž II - salónek Janáček

BOD 2013 - melanomový seminář

Léčba metastatického melanomu vemurafenibem – vlastní zkušenosti

Prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

Onkologická klinika FN a LF UP Olomouc

Naše zkušenosti s léčbou vemurafenibem

MUDr. Ivana Krajsová, MBA

Dermatovenerologická klinika Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty UK

Workshop Sekce prediktivní onkologie České onkologické společnosti ČLS J.E.P. , Blok 13:15-14:45, čtvrtek 18. dubna 2013, BVV, Sál R. Wernera

BOD 2013 - workshop "Závislost na tabáku"

Prevence a léčba závislosti na tabáku

Doc. MUDr. Eva Králíková, CSc.

Centrum pro závislé na tabáku

Naše zkušenosti s výukou mediků k nekouření

Prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc.

Ústav preventivního lékařství LF MU Brno

Role sestry v závislosti na tabáku

Mgr. Eva Roubíčková

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Radioterapeutická a onkologická klinika

Léčba závislosti na tabáku

MUDr. Mariana Šebestová

Fakultní nemocnice Brno, Klinika nemocí plicních a TBC, Brno

Výuka odvykání kouření

PharmDr. MVDr. Vilma Vranová

VFU Brno, Ústav aplikované farmacie, Farmaceutická fakulta, Brno

Protikuřácké aktivity Ligy proti rakovině na Masarykově onkologickém ústavu

Ing. Iva Hrnčiříková

Masarykův onkologický ústav, Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření, Brno

Média a závislost na tabáku

Mgr. Lucie Ondřichová, redaktorka

Medical Tribune CZ

Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, Blok 15:00-16:45, čtvrtek 18. dubna 2013, BVV, Sál L. Bakešové

BOD 2013 - nutriční podpora v onkologii

Kdy je vhodné zahájit nutriční podporu?

MUDr. Milana Šachlová, CSc., Ph.D.

Masarykův onkologický ústav Brno, Gastroenterologické oddělení

Hodnocení nutričního stavu a stanovení rizika malnutrice u onkologických pacientů

M. Smékalová

Fakultní nemocnice Brno, Klinika nemocí plicních a TBC, Brno

Funkční rezerva onkologického pacienta k operačnímu výkonu

MUDr. Eduard Havel, Ph.D.

Chirurgická klinika FN Hradec Králové - Jednotka intenzivní péče

Fast track u pacientů podstupujících plánované operace na dolním GIT

Olga Plačková

Vítkovická nemocnice a.s., nutriční péče, Ostrava - Vítkovice

Výživa nemocného do PEG z pohledu nutričního terapeuta

Jaroslava Pavlíčková

III. interní gerontometabolická klinika FN Hradec Králové

Strukturovaná zpráva nutriční terapie

Věra Andrášková

Masarykův onkologický ústav, Úsek léčebné výživy, Brno

Vzdělávací seminář Sekce prediktivní onkologie České onkologické společnosti ČLS J.E.P. , Blok I-V. 8:45-18:30, pátek 19. dubna 2013, BVV, Sál R. Wernera

BOD 2013 - vzdělávací seminář pro praktické lékaře: onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře.

Strategie primární prevence (nejen) v onkologii

Prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc.

Ústav preventivního lékařství LF MU Brno

Kouření jako rizikový faktor vzniku malignit

Doc. MUDr. Eva Králíková, CSc.

Centrum pro závislé na tabáku

Alkohol jako rizikový faktor vzniku malignit

MUDr. Jozef Čupka

koordinátor Společnosti všeobeného lékařství ČLS JEP pro závislosti

Spánek v prevenci rakoviny

Prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc.

Ústav preventivního lékařství LF MU Brno

Pohybová aktivita jako součást zdravého životního stylu

Mgr. Tomáš Vyhlídal

Univerzita Palackého, Fakulta tělesné kultury, Katedra aplikovaných pohybových aktivit, Olomouc

Příznaky a rizika plicních nádorů

Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Fakultní nemocnice Brno, Klinika nemocí plicních a TBC, Brno

Obecně o očkování a očkování proti invazivním pneumokokovým infekcím

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc. et Ph.D.

FN Hradec Králové, Hradec Králové

Onemocnění asociovaná s infekcí HPV

MUDr. Vladimír Dvořák

Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS, Centrum ambulantní gynekologie a primární péče Brno

Familiární a hereditární riziko malignit

MUDr. Marie Navrátilová, Ph.D.

Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů MOÚ Brno

Pozdní následky onkologické léčby a jejich prevence

MUDr. Viera Bajčiová, CSc.

Klinika dětské onkologie LF MU a FN, Brno

Národní program screeningu kolorektálního karcinomu v České republice - aktuální stav

MUDr. Štěpán Suchánek

Interní klinika 1. Lékařské fakulty UK a ÚVN v Praze

Kvalita screeningové koloskopie

MUDr. Štěpán Suchánek

Interní klinika 1. Lékařské fakulty UK a ÚVN v Praze

Včasná diagnostika nádorů kolorekta z perspektivy primární péče: strategie a kapacity

Doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.

Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK

Úspěchy mammárního screeningu v ČR a jeho dopad na léčebné výsledky u karcinomu prsu

MUDr. Renata Neumanová, PhD., MBA

Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo

Refluxní nemoc jícnu, Barettův jícen, adenokarcinom

MUDr. Radek Kroupa, PhD.

Fakultní nemocnice Brno, Interní gastroenterologická klinika, Brno

Hematurie jako symptom, diferenciální diagnostika

MUDr. Michaela Matoušková

Urocentrum Praha

Testikulární nádory a nádory penisu - možnosti prevence

MUDr. Petr Prošvic

Oblastní nemocnice Náchod a. s., Urologické, Náchod

Nádory prostaty a kontroverze kolem časné detekce

doc. MUDr. Miroslav Hanuš, CSc.

Urocentrum Praha, urologie, Praha

Šest let preventivní onkologické ambulance MOÚ - statistika V/2006-IV/20012

MUDr. Alena Valíčková

Preventivní ambulance MOÚ Brno

Spolupráce VPL a onkologa na preventivních programech. Co mohou nabízet pacientům a sami sobě?

MUDr. Bohumil Skála, Ph.D.

Ordinace praktického lékařství pro dospělé

Kam směřuje naše sekce, zpráva o činnosti

MUDr. Milana Šachlová, CSc., Ph.D.

Masarykův onkologický ústav Brno, Gastroenterologické oddělení

Související články

Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2014 - webcast

6. ročník pracovního setkání onkologů a chirurgů se sešel 19. září v Kroměříži a byl již tradičně zaměřen na možnosti spolupráce v péči o nemocné s metastatickými stádii zhoubných nádorů kolorekta a karcinomu rekta. Speciální blok byl věnován gerontoonkologii kolorektálního karcinomu.

Inovace v léčbě HER2 pozitivního karcinomu prsu - webcast, BOD 2014

Že HER2 pozitivita u karcinomu prsu již není prognosticky negativním faktorem připomenulo páteční odpoledne účastníkům Brněnských onkologických dnů. 

Od léčby k právu - webcast

Mrazivého 15. října uzavřel poprvé vodník v Českém Krumlově zlatým klíčem Vltavu na tři západy a uzavřely se také dveře Zámecké jízdárny krumlovského zámku za již 18. ročníkem Jihočeských onkologických dnů.