Kazuistické setkání v Třešti - webcast

Kazuistické setkání v Třešti - webcast

V páteční podvečer poslední pracovní listopadový den se v Zámeckém hotelu v Třešti sešli onkologové a představili si navzájem kazuistiky svých pacientů.

Jaký smysl má předávání a studium kazuistik v době, kdy lékaři mají k dispozici velké randomizované studie, systematické přehledy a metaanalýzy na jejichž základě jsou zpracovávány univerzální léčebné postupy? Ani randomizované studie fáze III a ani na jejich základě vypracované léčebné postupy nemohou řešit léčbu konkrétního pacienta. Dobře víme, že nádorová onemocnění jsou heterogenním systémem, i když spadají do stejné lokality, do stejné histologie. Každý pacient je, ve své podstatě, jiný a průběh stejné nemoci je u každého individuální. Z toho vyplývá, že i léčebný postup nemusí být stejný pro všechny pacienty. Sledování kazuistik podporuje kladený důraz na personalizovanou medicínu. Právě na ní je vidět, jak se jedno onemocnění dále dělí na další subjednotky. I v tomto případě je důraz na individualitu a individuální rozmanité průběhy choroby zajímavé a přínosné. Zatímco medicína založená na důkazech se snaží vyléčit většinu nemocných, personalizovaná medicína se ptá, jak vyléčit konkrétního pacienta, tedy i toho, kterému standardizované postupy, účinné u většiny pacientů, nepřinášejí žádaný efekt. I proto bylo uspořádáno kazuistické setkání, na kterém si lékaři sdělovali své zkušenosti s léčbou karcinomu prsu, ovárií a metastatického kolorektálního karcinomu bevacizumabem.  

Tyto i další kazuistiky najdete také v Knihovně kazuistik na portálu Moje Medicína.

Kazuistické setkání mělo formát přednesených kazuistik, na které navazoval komentář k tématu kazuistiky. Komentáře velmi často obsahují vlastní zkušenosti a další kazuistiky.

Kazuistické setkání v Třešti - Bevacizumab a paklitaxel v 1.linii metastatického karcinomu prsu

Bevacizumab + paklitaxel v 1.linii metastatického karcinomu prsu

MUDr. Vlastimila Čmejlová

Radioterapeuticko – onkologické oddělení FN v Motole

Komentář k přednášce: Bevacizumab + paklitaxel v 1.linii metastatického karcinomu prsu

MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D.

Oddělení klinické a radiační onkologie, Pardubická krajská nemocnice

Kazuistické setkání v Třešti - postavení bevacizumabu u relapsu nádorů ovaria

Postavení Bevacizumabu u relapsu nádorů ovaria

MUDr. Hana Šiffnerová, Ph.D.

Onkologické oddělení Nemocnice České Budějovice

Komentář k přednášce: Postavení bevacizumabu u relapsu nádorů ovaria

MUDr. Josef Gruna

Komplexní onkologické centrum Nový Jičín

Kazuistické setkání v Třešti - metastatický karcinom kolorekta

Možnosti léčby mCRC u seniorů

MUDr. Lenka Ostřížková

Fakultní nemocnice Brno, Interní hematoonkologická klinika, LF MU a FN Brno

MUDr. Tomáš Andrašina

Fakultní nemocnice Brno, Radiologická klinika LF MU Brno a FN Brno

Kazuistika J.P. aneb „nikdy se nevzdávej..“

MUDr. Věra Benešová

Nemocnice Jihlava

Anti-EGFR vs. Bevacizumab - kvalita života a toxicita léčby

Doc. MUDr. Luboš Holubec, Ph.D.

FN Plzeň, Onkologická a radioterapeutická klinika

Komentář k přednáškám: Možnosti léčby mCRC u seniorů; Kazuistika J.P. 1958; Anti-EGFR vs. Bevacizumab

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.

FN Plzeň, Onkologická a radioterapeutická klinika

Kazuistické setkání v Třešti - kazuistiky mladých pacientů léčených bevacizumabem. Vliv KRAS na léčbu bevacizumabem - data z registru CORECT

Kazuistiky mladých pacientů léčených bevacizumabem

MUDr. Beatrix Bencsiková

Masarykův onkologický ústav a LF MU Brno, Klinika komplexní onkologické péče

Kazuistické setkání v Třešti - sekvence léčby AVASTIN-antiEGFR u dlouhodobě léčeného pacienta

Sekvence léčby AVASTIN-antiEGFR u dlouhodobě léčeného pacienta

MUDr. David Šulc

Krajská zdravotní, a.s.

Komentář k přednášce: Kasuistika sekvence Avastin 1.linie/EGFR MAb 2.linie

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav a LF MU Brno, Klinika komplexní onkologické péče

Související články

Brněnské onkologické dny 2013 - webcast

Vyberte si z pěti desítek přednášek, které byly natočeny na letošních Brněnských onkologických dnech. 

Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2014 - webcast

6. ročník pracovního setkání onkologů a chirurgů se sešel 19. září v Kroměříži a byl již tradičně zaměřen na možnosti spolupráce v péči o nemocné s metastatickými stádii zhoubných nádorů kolorekta a karcinomu rekta. Speciální blok byl věnován gerontoonkologii kolorektálního karcinomu.

Inovace v léčbě HER2 pozitivního karcinomu prsu - webcast, BOD 2014

Že HER2 pozitivita u karcinomu prsu již není prognosticky negativním faktorem připomenulo páteční odpoledne účastníkům Brněnských onkologických dnů.