Konference Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků 2014 - webcast

Konference Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků 2014 - webcast

Jaké jsou nové možnosti v léčbě karcinomu ovária, v diagnostice prekanceróz a karcinomu děložního hrdla a jaké přednosti má nový biomaker ovariálního karcinomu HE-4. Přednášky na toto téma zazněly 28. listopadu 2014 v rámci 4. Konference Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků.

Poslechněte si přednášky a prohlédněte prezentace k nim.

Konference Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků 2014

Úvodní slovo satelitního sympózia na 4. konferenci Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků

Prof. MUDr. David Cibula, CSc.

Všeobecná fakultní nemocnice Praha, Onkogynekologické centrum, Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1.LF UK Praha

Nové možnosti v diagnostice prekanceróz a karcinomu děložního hrdla

Doc. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D.

Všeobecná fakultní nemocnice Praha, Onkogynekologické centrum, Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1.LF UK Praha

HE-4: nový biomarker pro management ovariálního karcinomu

MUDr. Klára Bořecká

Oddělení klinické biochemie TN, Praha

Cílená léčba karcinomu ovaria

MUDr. Michal Zikán, PhD.

Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK

Související články

Brněnské onkologické dny 2013 - webcast

Vyberte si z pěti desítek přednášek, které byly natočeny na letošních Brněnských onkologických dnech. 

Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2014 - webcast

6. ročník pracovního setkání onkologů a chirurgů se sešel 19. září v Kroměříži a byl již tradičně zaměřen na možnosti spolupráce v péči o nemocné s metastatickými stádii zhoubných nádorů kolorekta a karcinomu rekta. Speciální blok byl věnován gerontoonkologii kolorektálního karcinomu.

Inovace v léčbě HER2 pozitivního karcinomu prsu - webcast, BOD 2014

Že HER2 pozitivita u karcinomu prsu již není prognosticky negativním faktorem připomenulo páteční odpoledne účastníkům Brněnských onkologických dnů.