Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře - webcast

V pátek 19. dubna 2013 v rámci Brněnských onkologických dnů se za velkého zájmu uskutečnil také vzdělávací seminář pro praktické lékaře. Přednášky, především na téma strategie prevence zhoubných nádorů a rizikových faktorů jejich vzniku od kouření, přes genetiku, infekce a různá onemocnění až po nedostatek spánku nebo pohybu, ale i na téma screeningu a včasného záchytu, přednesli odborníci na tuto problematiku. Seminář zorganizovala Sekce preventivní onkologie ČOS ČLS J.E.P. a na jeho konci proběhla živá diskuse těchto odborníků, kteří v ní odpovídali na dotazy veřejnosti o prevenci rakoviny. 

 

BOD 2013 - vzdělávací seminář pro praktické lékaře: onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře.

Strategie primární prevence (nejen) v onkologii

Prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc.

Ústav preventivního lékařství LF MU Brno

Kouření jako rizikový faktor vzniku malignit

Doc. MUDr. Eva Králíková, CSc.

Centrum pro závislé na tabáku

Alkohol jako rizikový faktor vzniku malignit

MUDr. Jozef Čupka

koordinátor Společnosti všeobeného lékařství ČLS JEP pro závislosti

Spánek v prevenci rakoviny

Prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc.

Ústav preventivního lékařství LF MU Brno

Pohybová aktivita jako součást zdravého životního stylu

Mgr. Tomáš Vyhlídal

Univerzita Palackého, Fakulta tělesné kultury, Katedra aplikovaných pohybových aktivit, Olomouc

Příznaky a rizika plicních nádorů

Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Fakultní nemocnice Brno, Klinika nemocí plicních a TBC, Brno

Obecně o očkování a očkování proti invazivním pneumokokovým infekcím

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc. et Ph.D.

FN Hradec Králové, Hradec Králové

Onemocnění asociovaná s infekcí HPV

MUDr. Vladimír Dvořák

Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS, Centrum ambulantní gynekologie a primární péče Brno

Familiární a hereditární riziko malignit

MUDr. Marie Navrátilová, Ph.D.

Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů MOÚ Brno

Pozdní následky onkologické léčby a jejich prevence

MUDr. Viera Bajčiová, CSc.

Klinika dětské onkologie LF MU a FN, Brno

Národní program screeningu kolorektálního karcinomu v České republice - aktuální stav

MUDr. Štěpán Suchánek

Interní klinika 1. Lékařské fakulty UK a ÚVN v Praze

Kvalita screeningové koloskopie

MUDr. Štěpán Suchánek

Interní klinika 1. Lékařské fakulty UK a ÚVN v Praze

Včasná diagnostika nádorů kolorekta z perspektivy primární péče: strategie a kapacity

Doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.

Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK

Úspěchy mammárního screeningu v ČR a jeho dopad na léčebné výsledky u karcinomu prsu

MUDr. Renata Neumanová, PhD., MBA

Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo

Refluxní nemoc jícnu, Barettův jícen, adenokarcinom

MUDr. Radek Kroupa, PhD.

Fakultní nemocnice Brno, Interní gastroenterologická klinika, Brno

Hematurie jako symptom, diferenciální diagnostika

MUDr. Michaela Matoušková

Urocentrum Praha

Testikulární nádory a nádory penisu - možnosti prevence

MUDr. Petr Prošvic

Oblastní nemocnice Náchod a. s., Urologické, Náchod

Nádory prostaty a kontroverze kolem časné detekce

doc. MUDr. Miroslav Hanuš, CSc.

Urocentrum Praha, urologie, Praha

Šest let preventivní onkologické ambulance MOÚ - statistika V/2006-IV/20012

MUDr. Alena Valíčková

Preventivní ambulance MOÚ Brno

Spolupráce VPL a onkologa na preventivních programech. Co mohou nabízet pacientům a sami sobě?

MUDr. Bohumil Skála, Ph.D.

Ordinace praktického lékařství pro dospělé

Kam směřuje naše sekce, zpráva o činnosti

MUDr. Milana Šachlová, CSc., Ph.D.

Masarykův onkologický ústav Brno, Gastroenterologické oddělení

Natočení a zpracování přednášek v rámci vzdělávacího semináře pro praktické lékaře: "Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře“ bylo spolufinancováno grantem MZ Národní akční plán a koncepce na rok 2013, číslo 9/13/A (Včasné informace- nástroj úspěšného boje s rakovinou), Masarykovým onkologickým ústavem a edukačním grantem společnosti Roche, s.r.o.

Související články

Klub mladých nefrologů 2012 - webcast

V polovině listopadu se sešli v Olomouci začínající nefrologové s těmi zkušenými na dalším ročníku obnovených setkání Klubu mladých nefrologů, jehož historie sahá až do roku 1990.

2. psychoonkologické sympózium - webcast

Méně než jedno procento ze všech nádorových onemocnění postihuje děti. Ve chvíli diagnózy a náročné léčby je rodina v extrémně náročné situaci, prochází ohromující změnou, se kterou je těžké se bez pomoci vyrovnávat.

Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2010

Webcast z 2. ročníku Pracovního setkání onkologů a chirurgů, které bylo věnováno péči o nemocné s metastazujícím kolorektálním karcinomem.