Zahájení VI. pracovního setkání (nejen) onkologů a chirurgů (nejen) Jihomoravského kraje

V pátek 19. září se v Kroměříži konal již šestý ročník Pracovního setkání (nejen) onkologů a chirurgů (nejen) Jihomoravského kraje. Stejně jako v předchozích letech i zde jsme byli s kamerou a připravujeme pro vás zveřejnění všech přednášek. Seminář zahájil pan profesor Kala.

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Protože naše již šesté setkání je naprosto neformální, tak bych chtěl poděkovat samozřejmě všem lektorům, vám za věrnost, sponzorovi za věrnost a chtěl bych jen říct některé organizační pokyny nebo pokyny, jak to dnes bude probíhat, tak já doufám, že budete spokojeni, všichni jsme dostali test, který na závěr vyhodnotí pan profesor Válek, už teď jsem z toho trochu ve stresu, doufám, že se mi podaří někde schovat, aby se mě neptal na konkrétní dotazy, zvláště z přednášek mých kolegů, takže to je jedna věc. Druhá věc, mám omluvit pana docenta Maška, který momentálně je na letišti v Bruselu, protože musel řešit nějaké záležitostí týkající se onkologie na evropské úrovni a také mám omluvit bohužel kroměřížského rodáka pana profesora Bizu, který sem strašně chtěl přijet, ovšem program našeho parlamentu je náročný a probíhá i teď, takže to nestíhá, ale hned vám řeknu, jaké je náhradní řešení. Náš blok, na kterém jste se podíleli i vy svými nápady a moc vám za ně děkuji, je vlastně rozložen do 3 částí a poslední část se týká v podstatě, kromě velice stručného úvodu, po některých operačních technikách u metastazujícího kolorektálního karcinomu, kde víceméně jsem byl dotázán, co znamenají ty operace, co znamená ALPS, o kterém se hodně hovořilo, jaký mám na to názor, tak vlastně je to otázka, které využíváme v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu. Standardní metodou je radiofrekvenční ablace, kterou velmi často využíváme všichni společně. A metoda, o které jsme se zatím toho až tolik, někteří, nedozvěděli, ale inspirovala mě k tomu zkušenost s Brněnským onkologickým dnem, kde přednášel o možnosti stereotaktické radioterapie pan doktor Burkoň a jeho přednáška se mi líbila, takže jsem pozval pana doktora Burkoně, aby nám tuto přednášku v podstatě zopakoval. A pak vlastně přednosta Radioterapie z Masarykova onkologického ústavu pan profesor Šlampa a pan profesor Válek, který ten blok bude celý moderovat, tak vlastně nám udělají trošičku jasno, kde tato metoda, která není na rozdíl od radiofrekvenční ablace, standardem, tak kde je prostor pro tuto metodu. Ten prostřední blok, který budu moderovat já, tak bude o neoadjuvanci. Neoadjuvance to byla taková věc, kterou jsme probírali na minulém semináři, je tam celá řada drobných nejasností, takže jsem byl požádán, abych tento blok zařadil, takže plus v tomto bloku řeknu opět na vyžádání něco o některých nových technikách nebo ony nejsou až tak nové, tady se používají k léčbě karcinomu rekta, a uvádí se takovými různými zkratkami a vzniká v tom zmatek, takže moji přátelé z onkologie a z jiných oborů, z radiologie, se v tom neorientují, tak já se pokusím velmi stručně k tomu něco říci. První blok, kde vlastně se tedy nedostavili dva lektoři, kteří už se stali tradičními účastníky našich setkávání, tak nakonec díky tomu, že dnes je možné poslat přednášky, udělat z nich fúzi, tak vlastně se zachránila ta data. Z té přednášky docenta Maška, který nedorazí, se podařilo dnes dopoledne Jiřímu Tomáškovi z Masarykova onkologického ústavu, který je také tradiční účastníkem, udělat takovou krátkou přednášku, takže nebudeme ochuzeni. Díky tomu, že byla špatná dopravní situace a ztratili jsme čtvrt hodiny, tak vlastně jsme ji teď získali a já vám poprosím, abych stále nebyl vám na očích, tak aby mě v tom prvním bloku nahradil moderátor, právě je to doktor Tomášek z Masarykova onkologického ústavu a bude to o to geronto-onkologii, což je podle mě téma nesmírně zajímavé, jen bych chtěl říci, že v příštím roce bude Geronto-onkologický sjezd v listopadu v roce 2015 v Praze. Myslím si, že je to velké téma a mě osobně jako chirurga nesmírně zajímá a samozřejmě trochu jinak se na to dívá onkolog a trochu jinak se na to dívá chirurg. U té onkologie samozřejmě to je hodně o tom, že asi celá řada klientů, kteří by mohli mít dobrou systémovou chemoterapii, eventuálně by mohli být kandidáty na biologickou léčbu, tak jsou podléčení a zase já jako chirurg někdy vidím, kdy nám z gastroenterologie nebo z onkologie jsou posláni pacienti, jejichž mestické funkce, optimisticky řečeno, a jejich celkový stav je takový, že nemám pocit, že budou mít benefit z jakékoli onko-chirurgické operace a mnohdy je potřeba karcinom v časném stádiu nebo dokonce v tom předrakovinném stádiu a my víme samozřejmě, že ty operace mají definovanou morbiditu a mortalitu, zvláště u pacientů v osmém a devátém decéniu, takže samozřejmě je to trošičku problém. Ve Spojených státech, kde to funguje o něco lépe než u nás, tak poměrně dosti odborníků z oblasti geriatrie se právě na toto téma a na tuto oblast zaměřuje a dělají poměrně sofistikované vyšetření těchto pacientů a poměrně dosti se podílejí na tom rozhodnutí té komise multidisciplinární, jestli těmto pacientům dávat agresivní léčbu nebo ne. Přestože máme na našem pracovišti fungující geriatrickou kliniku, tak takto sofistikované vyšetření tam zatím nemáme, což mě osobně docela mrzí. Je to takový nyní momentálně jediný neuralgický bod naší multidisciplinární komise, která funguje, jak jistě někteří z vás víte, co s námi spolupracujete, relativně slušně a tak to bych byl rád, kdybychom to v následujícím období trošičku napravili.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Připravili jsme pro Vás přednášky, které zazněly během VI. ročníku Pracovního setkání (nejen) onkologů a chirurgů (nejen) Jihomoravského kraje v září 2014.

Související články

Brněnské onkologické dny 2013 - webcast

Vyberte si z pěti desítek přednášek, které byly natočeny na letošních Brněnských onkologických dnech. 

Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2014 - webcast

6. ročník pracovního setkání onkologů a chirurgů se sešel 19. září v Kroměříži a byl již tradičně zaměřen na možnosti spolupráce v péči o nemocné s metastatickými stádii zhoubných nádorů kolorekta a karcinomu rekta. Speciální blok byl věnován gerontoonkologii kolorektálního karcinomu.

Inovace v léčbě HER2 pozitivního karcinomu prsu - webcast, BOD 2014

Že HER2 pozitivita u karcinomu prsu již není prognosticky negativním faktorem připomenulo páteční odpoledne účastníkům Brněnských onkologických dnů.