Na jaké sociální dávky může mít nárok těžce zdravotně postižený občan, který onemocněl revmatoidní artritidou

Na jaké sociální dávky může mít nárok těžce zdravotně postižený občan, který onemocněl revmatoidní artritidou

Poradenství o výhodách a sociálních dávkách. Jaké jsou druhy příspěvků, kdo rozhoduje o jejich přidělení, v jaké výši a  podle jakých kritérií.

 

Obsah:

Příspěvek na péči ( § 7 – 30 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění)

O příspěvku rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností. Poskytuje se osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci. Nárok na příspěvek má osoba, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti v rozsahu stanoveném stupněm závislosti. Dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem se rozumí nepříznivý zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy má trvat déle než jeden rok, a který omezuje duševní, smyslové nebo fyzické schopnosti a má vliv na péči o vlastní osobu a soběstačnost. Poskytovat pomoc může osoba blízká nebo jiná fyzická osoba nebo poskytovatel sociálních služeb, který je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb a nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu. Nárok na příspěvek nemá osoba mladší jednoho roku.

Při hodnocení úkonů pro účely stanovení stupně závislosti podle § 8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, se hodnotí funkční dopad dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu na schopnost zvládat jednotlivé úkony uvedené v § 9 odst. 1, 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

 1. Při posuzování péče o vlastní osobu pro účely stanovení stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat tyto úkony uvedené v § 9 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění:
  1. příprava stravy,
  2. podávání, porcování stravy,
  3. přijímání stravy, dodržování pitného režimu,
  4. mytí těla,
  5. koupání nebo sprchování,
  6. péče o ústa, vlasy, nehty, holení,
  7. výkon fyziologické potřeby včetně hygieny,
  8. vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,
  9. sezení, schopnost vydržet v poloze v sedě,
  10. stání, schopnost vydržet stát,
  11. přemisťování předmětů denní potřeby,
  12. chůze po rovině,
  13. chůze po schodech nahoru a dolů,
  14. výběr oblečení, rozpoznání jeho správného vrstvení,
  15. oblékání, svlékání, obouvání, zouvání,
  16. orientace v přirozeném prostředí,
  17. provedení si jednoduchého ošetření,
  18. dodržování léčebného režimu.
 2. Při posuzování soběstačnosti pro účely stanovení stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat tyto úkony uvedené v § 9 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění:
  1. komunikace slovní, písemná, neverbální,
  2. orientace vůči jiným fyzickým osobám, v čase a mimo přirozené prostředí,
  3. nakládání s penězi nebo jinými cennostmi,
  4. obstarávání osobních záležitostí,
  5. uspořádání času, plánování života,
  6. zapojení se do sociálních aktivit odpovídajících věku,
  7. obstarávání si potravin a běžných předmětů (nakupování),
  8. vaření, ohřívání jednoduchého jídla,
  9. mytí nádobí,
  10. běžný úklid v domácnosti,
  11. péče o prádlo,
  12. přepírání drobného prádla,
  13. péče o lůžko,
  14. obsluha běžných domácích spotřebičů,
  15. manipulace s kohouty a vypínači,
  16. manipulace se zámky, otevírání, zavírání oken a dveří,
  17. udržování pořádku v domácnosti, nakládání s odpady,
  18. další jednoduché úkony spojené s chodem a udržováním domácnosti.

Osoba se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve

 1. stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více než 12 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti nebo u osoby do 18 let věku při více než 4 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti,
 2. stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více než 18 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti nebo u osoby do 18 let věku při více než 10 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti,
 3. stupni III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více než 24 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti nebo u osoby do 18 let věku při více než 15 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti,
 4. stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více než 30 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti nebo u osoby do 18 let věku při více než 20 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti.

Výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc

 1. 800 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),
 2. 4 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),
 3. 8 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost),
 4. 12 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).

Průkazy mimořádných výhod TP, ZTP, ZTP/P (§ 31 vyhlášky č. 182/1991 Sb., v platném znění)

Vydává obec s rozšířenou působností podle trvalého pobytu občana. Občanům starším jednoho roku s těžkým zdravotním postižením, které podstatně omezuje jejich pohybovou nebo orientační schopnost, se podle druhu a stupně postižení poskytují mimořádné výhody I., II. nebo III.stupně na základě posouzení zdravotního stavu posudkovým lékařem Okresní správy sociálního zabezpečení.

 1. Mimořádné výhody I. stupně (průkaz TP):
  1. nárok na vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob kromě autobusů a vlaků, v nichž je místo k sezení vázáno na zakoupení místenky,
  2. nárok na přednost při osobním projednávání jejich záležitostí, vyžaduje-li toto jednání delší čekání, zejména stání; za osobní projednávání záležitostí se nepovažuje nákup v obchodech ani obstarávání placených služeb ani ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních.
 2. Mimořádné výhody II. stupně (průkaz ZTP):
  1. výhody uvedené v bodu 1,
  2. nárok na bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem),
  3. sleva 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a 75 % sleva v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy.
 3. Mimořádné výhody III. stupně (průkaz ZTP/P):
  1. výhody uvedené v bodech 1 a 2,
  2. nárok na bezplatnou dopravu průvodce veřejnými hromadnými dopravními prostředky v pravidelné vnitrostátní osobní hromadné dopravě
  3. u úplně nebo prakticky nevidomých nárok na bezplatnou přepravu vodícího psa, pokud je nedoprovází průvodce.

Jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek (§ 33 vyhlášky č. 182/1991 Sb., v platném znění)

O poskytnutí příspěvku rozhodují obce z rozšířenou působností na základě žádosti těžce zdravotně postiženého občana. Občanům těžce zdravotně postiženým lze poskytovat peněžité příspěvky na opatření pomůcek, které potřebují k odstranění, zmírnění nebo překonání následků svých postižení. Příspěvek se neposkytuje v případě, že potřebnou pomůcku propůjčuje nebo plně hradí příslušná zdravotní pojišťovna; pokud příslušná zdravotní pojišťovna hradí potřebnou pomůcku částečně, přihlédne se při stanovení výše příspěvku k této skutečnosti.

Tělesně postiženým občanům lze poskytovat příspěvky na pomůcky, které umožňují sebeobsluhu, samostatný pohyb nebo zachování zdravotního stavu, popřípadě na pomůcky na přípravu a realizaci pracovního uplatnění. Příspěvky lze poskytovat na opatření zvláštních pomůcek uvedených v příloze č. 4, která je součástí vyhlášky č. 182/1991 Sb., v platném znění.

Pro tělesně postižené občany se jedná o tyto zdravotní a s nimi srovnatelné pomůcky:

 • Polohovací zařízení do postele (srovnatelná pomůcka – rehabilitační lůžko výškově nastavitelné pomocí kličky) - až 100 % z ceny
 • Obracecí postel – až 50 % z ceny
 • Vodní zvedák do vany (srovnatelná pomůcka - stropní bytové systémy pro zvedání a přepravu osob) - až 50 % z ceny
 • Přenosný WC (srovnatelná pomůcka – individuálně vyráběné podložky a podstavce k WC míse a nástavce pro spastické děti s upínacími popruhy) - až 100 % z ceny
 • Psací stroj se speciální klávesnicí (srovnatelná pomůcka – osobní počítač) - až 50 % z ceny
 • Motorový vozík pro invalidy (srovnatelná pomůcka – tříkolka, čtyřkolka a přídavná zařízení s elektrickým nebo spalovacím motorem k mechanickému vozíku) - až 50 % z ceny
 • Židle na elektrický pohon- až 50 % z ceny
 • Přenosná rampa (pro vozíčkáře) – až 100 % z ceny
 • Zvedací zařízení vozíku na střechu automobilu – až 100 % z ceny
 • Zařízení pro přesun vozíčkáře do automobilu – až 100 % z ceny
 • Individuální úpravy automobilu – až 100 % z ceny
 • Dvoukolo (srovnatelná pomůcka - rehabilitační pomůcky pro udržování a rozvoj hybnosti a pro posilování postižených částí organismu – pohybové trenažéry pro horní a dolní končetiny, chodítka) - až 50 % z ceny
 • Šikmá schodišťová plošina (srovnatelná pomůcka – výtah, schodolez, schodišťová sedačka) – až 100 % z ceny
 • Signalizační pomůcka SYM-BLIK – až 80 % z ceny
 • Koupací lůžko - až 50 % z ceny
 • Nájezdové lyžiny pro vozíčkáře - až 100 % z ceny

Příspěvek na úpravu bytu (§ 34 vyhlášky č. 182/1991 Sb., v platném znění)

Občanům s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí omezujícími ve značném rozsahu jejich pohyblivost a občanům úplně nebo prakticky nevidomým se poskytuje příspěvek na úpravu bytu, který užívají k trvalému bydlení. Pro účely přiznání příspěvku na úpravu bytu se považují za těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí zdravotní postižení uvedená v příloze č. 5 písmenech a) až g), která jsou součástí vyhlášky č. 182/1991 Sb., v platném znění. Obec s rozšířenou působností žádá na základě žádosti občana o posouzení zdravotního stavu posudkovým lékařem Okresní správy sociálního zabezpečení. OSSZ vydává posudek o zdravotním stavu občana, na jehož základě vydává rozhodnutí o přiznání či zamítnutí žádosti.

Za úpravy bytu se považuje zejména

 1. úprava přístupu do domu, garáže, k výtahu včetně schodů, k oknům a na balkón,
 2. úprava povrchu podlahy, ovládacích prvků domovní a bytové elektroinstalace, kuchyňské linky, popřípadě dalšího nábytku,
 3. rozšíření a úprava dveří,
 4. odstranění prahů,
 5. přizpůsobení koupelny a záchodu včetně vybavení vhodným sanitárním zařízením a lehce ovladatelnými bateriemi,
 6. instalace potřebné zvukové nebo světelné signalizace,
 7. zavedení vhodného vytápění,
 8. vybudování telefonního vedení,
 9. stavební úpravy spojené s instalací výtahu.

Výše příspěvku na úpravu bytu se určí se zřetelem na příjmy a majetkové poměry občana a jeho rodiny, a to až do výše 70 % prokázaných nákladů účtovaných fyzickými nebo právnickými osobami za materiál a práce spojené s nezbytnými výdaji, včetně projektových prací, nejvýše však

 1. 50 000 Kč nebo
 2. 100 000 Kč u příspěvku na stavební úpravy spojené s instalací výtahu

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 182/1991 Sb., v platném znění
Zdravotní postižení odůvodňující poskytnutí příspěvků na úpravu bytu, úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže, zakoupení, celkovou opravu a úpravu motorového vozidla

Pro účely přiznání peněžitých příspěvků na úpravu bytu, úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže a na zakoupení, celkovou opravu a úpravu motorového vozidla se za těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí považují:

 1. amputační ztráta dolní končetiny ve stehně,
 2. amputační ztráta obou dolních končetin v bércích a výše,
 3. funkční ztráta obou dolních končetin na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí,
 4. ankyloza obou kyčelních kloubů nebo obou kolenních kloubů nebo podstatné omezení hybnosti obou kyčelních nebo kolenních kloubů pro těžké kontraktury v okolí,
 5. současné ztuhnutí všech úseků páteře s těžkým omezením pohyblivosti alespoň dvou nosných kloubů dolních končetin,
 6. těžké funkční poruchy pohyblivosti na základě postižení několika funkčních celků pohybového ústrojí s případnou odkázaností na vozík pro invalidy; funkčním celkem se přitom rozumí trup, pánev, končetina,
 7. disproporční poruchy růstu provázené deformitami končetin a hrudníku, pokud tělesná výška postiženého po ukončení růstu nepřesahuje 120 cm,
 8. anatomická nebo funkční ztráta končetiny.

Příspěvky na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla (§ 35 vyhlášky č. 182/1991 Sb., v platném znění)

Příspěvek na zakoupení motorového vozidla nebo příspěvek na celkovou opravu motorového vozidla poskytuje obec s rozšířenou působností podle trvalého pobytu občana. Příspěvek na zakoupení motorového vozidla nebo příspěvek na celkovou opravu motorového vozidla se poskytne občanovi s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, která je uvedena v příloze č. 5 písmenech a) až g) k vyhlášce č. 182/1991 Sb., v platném znění, (viz níže) který motorové vozidlo bude používat pro svou dopravu a který

 1. není umístěn k celoročnímu pobytu v ústavu sociální péče, popřípadě ve zdravotnickém nebo obdobném zařízení,
 2. je odkázán na individuální dopravu.

Obec s rozšířenou působností žádá na základě žádosti občana o posouzení zdravotního stavu posudkovým lékařem Okresní správy sociálního zabezpečení. OSSZ vydává posudek o zdravotním stavu občana, na jehož základě obec vydává rozhodnutí o přiznání či zamítnutí žádosti.

Výše příspěvku na zakoupení motorového vozidla činí nejvýše 100 000 Kč, výše příspěvku na celkovou opravu motorového vozidla činí nejvýše 60 000 Kč. Výše příspěvků na zakoupení motorového vozidla a příspěvku na celkovou opravu motorového vozidla se určí zejména s ohledem na majetkové poměry žadatele a osob považovaných podle zákona o důchodovém pojištění za osoby jemu blízké, které s ním žijí ve společné domácnosti.

Příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla se poskytne občanovi s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, která je uvedená v příloze č. 5 k vyhlášce 182/1991 Sb., v platném znění, (viz níže). Podmínkou pro poskytnutí tohoto příspěvku je, že žadatel sám řídí motorové vozidlo a pro své trvalé zdravotní postižení zvláštní úpravu motorového vozidla nezbytně potřebuje. Příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla se poskytne v plné výši ceny takovéto úpravy.

Součet příspěvků vyplacených na zakoupení, celkovou opravu a úpravu motorového vozidla nesmí v období 10 let přesáhnout částku 200 000,- Kč.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 182/1991 Sb., v platném znění
Zdravotní postižení odůvodňující poskytnutí příspěvků na úpravu bytu, úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže, zakoupení, celkovou opravu a úpravu motorového vozidla

Pro účely přiznání peněžitých příspěvků na úpravu bytu, úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže a na zakoupení, celkovou opravu a úpravu motorového vozidla se za těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí považují:

 1. amputační ztráta dolní končetiny ve stehně,
 2. amputační ztráta obou dolních končetin v bércích a výše,
 3. funkční ztráta obou dolních končetin na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí,
 4. ankyloza obou kyčelních kloubů nebo obou kolenních kloubů nebo podstatné omezení hybnosti obou kyčelních nebo kolenních kloubů pro těžké kontraktury v okolí,
 5. současné ztuhnutí všech úseků páteře s těžkým omezením pohyblivosti alespoň dvou nosných kloubů dolních končetin,
 6. těžké funkční poruchy pohyblivosti na základě postižení několika funkčních celků pohybového ústrojí s případnou odkázaností na vozík pro invalidy; funkčním celkem se přitom rozumí trup, pánev, končetina,
 7. disproporční poruchy růstu provázené deformitami končetin a hrudníku, pokud tělesná výška postiženého po ukončení růstu nepřesahuje 120 cm,
 8. anatomická nebo funkční ztráta končetiny.

Příspěvek na provoz motorového vozidla ( § 36 vyhlášky č. 182/1991 Sb., v platném znění)

Příspěvek poskytuje po podání žádosti obec z rozšířenou působností podle trvalého pobytu občana nebo pokud bude občana někdo vozit (osoba blízká – vlastník vozidla), podle trvalého pobytu této osoby. Příspěvek na provoz motorového vozidla se poskytne na období kalendářního roku občanu, který je vlastníkem nebo provozovatelem motorového vozidla,

 1. jehož zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany II. nebo III. stupně, s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, a který bude používat toto motorové vozidlo pro svou pravidelnou dopravu,
 2. který toto motorové vozidlo bude používat pro pravidelnou dopravu manžela (manželky), dítěte nebo jiné blízké osoby, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany II. stupně, s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, nebo III. stupně.

Na roky 2010 až 2012 činí výše příspěvku na provoz motorového vozidla pro občany, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany III. stupně, 3 360 Kč u jednostopého vozidla a 7 920 Kč u ostatních vozidel a pro občany, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany II. stupně, 1 150 Kč u jednostopého vozidla a 3 000 Kč u ostatních vozidel.

Občanům, jehož zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany II. nebo III. stupně, s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, a který bude používat toto motorové vozidlo pro svou pravidelnou dopravu, se výše příspěvku na provoz motorového vozidla vyplaceného na roky 2010 až 2012 zvýší, jestliže v kalendářním roce ze závažných důvodů ujede více než 9000 km za kalendářní rok.

Výše příspěvku vyplaceného v tomto kalendářním roce se zvýší

 1. o 400 Kč, jde-li o občany, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany III. stupně, a pro rodiče dítěte, který je rodičem nezaopatřeného dítěte, které je léčeno na klinice fakultní nemocnice pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastosou, a to v době nezbytného léčení akutní fáze onemocnění v tomto zdravotnickém zařízení; za rodiče se považuje pro účely tohoto příspěvku též občan, kterému bylo dítě svěřeno do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu nebo
 2. o 200 Kč, jde-li o občany, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany II. stupně, za každých dalších započatých 500 km. Za závažné důvody se považuje zejména doprava do zaměstnání nebo zdravotnického zařízení a doprava dítěte do internátní školy nebo do ústavu sociální péče pro zdravotně postiženou mládež.

Příspěvek na individuální dopravu ( § 37 vyhlášky č. 182/1991 Sb., v platném znění)

Příspěvek na individuální dopravu se poskytne na kalendářní rok občanu s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, která je uvedena v příloze č. 5 písmenech a) až g), k vyhlášce 182/1991 Sb., v platném znění, (viz níže) nebo občanu úplně nebo prakticky nevidomému, který se pravidelně individuálně dopravuje a který není vlastníkem nebo provozovatelem motorového vozidla. Obec s rozšířenou působností žádá na základě žádosti občana o posouzení zdravotního stavu posudkovým lékařem Okresní správy sociálního zabezpečení. OSSZ vydává posudek o zdravotním stavu občana na jehož základě vydává rozhodnutí o přiznání či zamítnutí žádosti. Výše příspěvku na individuální dopravu činí 6 500 Kč za celý kalendářní rok.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 182/1991 Sb., v platném znění
Zdravotní postižení odůvodňující poskytnutí příspěvků na úpravu bytu, úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže, zakoupení, celkovou opravu a úpravu motorového vozidla

Pro účely přiznání peněžitých příspěvků na úpravu bytu, úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže a na zakoupení, celkovou opravu a úpravu motorového vozidla se za těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí považují: o 400 Kč, jde-li o občany, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany III. stupně, a pro rodiče dítěte, který je rodičem nezaopatřeného dítěte, které je léčeno na klinice fakultní nemocnice pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastosou, a to v době nezbytného léčení akutní fáze onemocnění v tomto zdravotnickém zařízení; za rodiče se považuje pro účely tohoto příspěvku též občan, kterému bylo dítě svěřeno do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu nebo

 1. amputační ztráta dolní končetiny ve stehně,
 2. amputační ztráta obou dolních končetin v bércích a výše,
 3. funkční ztráta obou dolních končetin na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí,
 4. ankyloza obou kyčelních kloubů nebo obou kolenních kloubů nebo podstatné omezení hybnosti obou kyčelních nebo kolenních kloubů pro těžké kontraktury v okolí,
 5. současné ztuhnutí všech úseků páteře s těžkým omezením pohyblivosti alespoň dvou nosných kloubů dolních končetin,
 6. těžké funkční poruchy pohyblivosti na základě postižení několika funkčních celků pohybového ústrojí s případnou odkázaností na vozík pro invalidy; funkčním celkem se přitom rozumí trup, pánev, končetina,
 7. disproporční poruchy růstu provázené deformitami končetin a hrudníku, pokud tělesná výška postiženého po ukončení růstu nepřesahuje 120 cm,
 8. anatomická nebo funkční ztráta končetiny.

Příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže

Občanům s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí, které jsou uvedeny v příloze č. 5 k vyhlášce 182/1991 Sb., v platném znění, (viz níže) a občanům úplně nebo prakticky nevidomým, kteří užívají bezbariérový byt, poskytne pověřený obecní úřad opakující se peněžní příspěvek ve výši 400,- Kč měsíčně.

Pověřený obecní úřad může poskytovat občanům s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí, které jsou uvedeny v příloze č. 5 k vyhlášce 182/1991 Sb., v platném znění, (viz níže) příspěvek na úhradu za užívání garáže až do výše 200,- Kč měsíčně.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 182/1991 Sb., v platném znění
Zdravotní postižení odůvodňující poskytnutí příspěvků na úpravu bytu, úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže, zakoupení, celkovou opravu a úpravu motorového vozidla

Pro účely přiznání peněžitých příspěvků na úpravu bytu, úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže a na zakoupení, celkovou opravu a úpravu motorového vozidla se za těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí považují:

 1. amputační ztráta dolní končetiny ve stehně,
 2. amputační ztráta obou dolních končetin v bércích a výše,
 3. funkční ztráta obou dolních končetin na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí,
 4. ankyloza obou kyčelních kloubů nebo obou kolenních kloubů nebo podstatné omezení hybnosti obou kyčelních nebo kolenních kloubů pro těžké kontraktury v okolí,
 5. současné ztuhnutí všech úseků páteře s těžkým omezením pohyblivosti alespoň dvou nosných kloubů dolních končetin,
 6. těžké funkční poruchy pohyblivosti na základě postižení několika funkčních celků pohybového ústrojí s případnou odkázaností na vozík pro invalidy; funkčním celkem se přitom rozumí trup, pánev, končetina,
 7. disproporční poruchy růstu provázené deformitami končetin a hrudníku, pokud tělesná výška postiženého po ukončení růstu nepřesahuje 120 cm,
 8. anatomická nebo funkční ztráta končetiny.

Související články

Přednáška Mgr. Alice Pickové, sociální pracovnice FN Motol a LF UK, zazněla na 1. Psychoonkologickém sympóziu v září 2010 v Brně a poskytuje informace o sociální pomoci rodinám s nemocnými dětmi. Přednáška je původně určena pro odborníky, ale rodiče nemocných dětí, zde najdou klíčové praktické informace o pomoci rodinám nemocných dětí.

Na jaké dávky má rodina nemocného dítěte nárok? Jaké jsou problémy s přiznáváním příspěvků, dávek a výhod? Výčet  hlavních příspěvků: příspěvek na péči, rodičovský příspěvek, mimořádné výhody - průkazky.

Na jaké sociální dávky může mít nárok těžce zdravotně postižené dítě, které onemocnělo revmatoidní artritidou

Na jakou sociální pomoc mají nárok rodiny s dětmi trpícími revmatoidní artritidou?