Kapka 97

  • občanské sdružení onkologických pacientů a přátel
  • vzniklo v roce 1998
  • provozuje kontaktní centrum poskytující psychosociální poradenství onkologickým pacientům v jakékoli fázi léčby
  • dobrovolníci navštěvují pacienty na onkologickém oddělení nemocnice v Chomutově
  • pořádá osvětové programy prevence rakoviny prsu u dívek a žen na středních školách, v institucích a firmách
  • organizuje setkání, cvičení, výlety a rekondiční pobyty pro své členy
  • www.kapka97.cz, info@kapka97.cz

Seznamte se s Kapkou97 v rozhovoru s paní Soňou Erdélyiovou 

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Kapka 97 je občanské sdružení, které pomáhá onkologickým pacientům. Zaměřujte se na určitá nádorová onemocnění nebo Vás můžou vyhledat všichni onkologičtí pacienti? Nemáme specificky vyčleněnou diagnózu, se kterou bychom se více zabývali nebo více pomáhali. Můžou za námi přijít všichni klienti, kteří mají nějaký dotaz ohledně jakékoli onkologické diagnózy. V Chomutově jste zřídili kontaktní centrum. Jaké služby nabízíte? Fungujeme od roku 1998 jako pomáhající organizace svépomocná pro pacienty s jakoukoli diagnózou, ale od roku 2008 jsme se zaregistrovali na krajském úřadě jako poskytovatelé sociální služby. A to odborné sociální poradenství a aktivizace zdravotně hendikepovaných a seniorů, obě služby poskytujeme zdarma. Jaké jsou nejčastější otázky a problémy, se kterými se na Vás pacienti obracejí? Nejčastěji samozřejmě, když se sami setkají s tím faktem, že se stali onkologickými pacienty. A když nás navštíví třeba někdo z rodinných příslušníků nebo přátel takto nemocných lidí, tak samozřejmě chtějí pomoci informací nebo radou nebo jak mají s tím svým doma mluvit. Takže se to týká většinou vždycky té nově vzniklé situace, kdy se někdo dozví po diagnóze, že je najednou onkologický pacient. Jak vlastně s takovou informací naložit a co ho tak v průběhu té léčby asi čeká. Dá se říct, že už dnes mají lidé více informací než dříve? To určitě. Určitě rozšířením internetu do domácností se rozšířila možnost získávání informací. To, co například platilo před dvaceti lety, že se tak mohly kamarádky domluvit na tom, když jedna onemocněla, tak poradila druhé, co tak asi jí může čekat, tak dnes už v podstatě všechny informace, ať se to týká léčby i konkrétních léčebných preparátů, nebo ozařování, vyšetřovacích metod, všechno se dá najít na internetu. To je určitě skvělé. Spolupracujete také s onkologickým oddělením v nemocnici v Chomutově. Jak probíhá tato spolupráce? Domluvili jsme se s paní primářkou Chodackou a s vrchní sestrou onkologického oddělení, že tam budeme docházet jednou týdně za pacienty na dobu zhruba jedné hodiny a že všichni, co jsou tam hospitalizovaní na oddělení, se můžou za námi dostavit to prostoru jídelny. Tam mohou buď vyslechnout naše povídání, nebo se na něco zeptat, co zrovna je zajímá, ať se to týká třeba možnosti přechodu do invalidního důchodu po léčbě, nebo absolvování lázní po onkologické léčbě... Většinou se lidé ptají na ten svůj konkrétní problém, na tu svou diagnózu nebo nám vypráví, jak k té své nemoci přišli, jak to zjistili nebo jak navštívili třeba náhodně úplně nějaké vyšetření, absolvovali a při tom byla zjištěna onkologická nemoc. Takže my tam máme prostor na to, abychom mohli s lidmi mluvit a ujistit je o tom, že medicína je velmi mocná a že mají velkou šanci na vyléčení, aby nepropadali beznaději. Aby bojovali, aby věřili sami sobě, věřili medicíně, aby se třeba neuchýlili možná někdy i jenom k alternativní léčbě, která ne vždycky, bych řekla, je tou správnou cestou. Vy se také věnujete hodně osvětě. Pořádáte na školách preventivní programy pro dívky týkající se prevence rakoviny prsu. Můžete říct, jak to probíhá? Koordinátorka sjedná kontakt s konkrétní střední školou nebo učilištěm. Vybíráme si studentky třetích ročníků, kterým je mezi těmi sedmnácti a osmnácti lety, a to proto, že předpokládáme, že už nějakou zkušenost se svým tělem mají, s návštěvami gynekologa. Přijdeme tam na hodinovou besedu, přineseme model prsu, silikonový, ve kterém jsou vytvořeny umělé bulky. Studenti mají možnost si tento model ohmatat a vyhmátnout si bulku, která by se v prsu mohla vyskytovat. Dostanou letáčky, brožurky, zhlédnou informační edukační film krátký, a součástí té besedy je potom i vlastní příběh žen, které tu diagnózu, tu nemoc na vlastní kůži zažily. Primárně je ten projekt zaměřen na prevenci rakoviny prsu u dívek a žen, ale už nás oslovila i škola, kde je více chlapců, tam jsme projekt zaměřili na rakovinu varlat u chlapců a mužů. Využívají tyto osvětové programy jenom školy nebo i další instituce? Sami jsme ho nabízeli institucím, kde pracují převážně ženy, což jsou sociální úřad, VZP, úřad práce tady v Chomutově, městské úřady, a to nejen v Chomutově, byli jsme už i v Žatci, v Jirkově, v Klášterci, v Kadani a v neposlední řadě letos poprvé, přestože ten projekt probíhá už devět let, poprvé jsme ho mohli nabídnout soukromé firmě tady na půdě Chomutova. Velmi nás potěšilo, že zaměstnavatel ženám dal hodinu volno, aby si ve své pracovní době mohly jít vyposlechnout naše povídání. Jakým dalším aktivitám se ještě Kapka 97 věnuje? Jaké akce například pořádáte pro Vaše členy? Pořádáme rekondiční pobyty, pravidelná setkávání členů, pracovní schůzky ve smyslu výroby například teď adventních věnců, poskytujeme přístrojové lymfodrenáže ženám po ablaci prsu, to je ve spolupráci s lékařem onkologem, který k nám ty pacientky posílá, pořádáme cvičení na kondici, podporujeme ty, kteří chtějí chodit plavat, poskytujeme jim příspěvek na vstupenky do bazénů, společně organizujeme návštěvy divadel tady v Chomutově, pořádáme vzdělávací semináře pro naše dobrovolníky o komunikaci s klienty hendikepovanými tuto nemocí. Jakým způsobem spolupracuje Kapka 97 s lékaři? Pořádáme veřejné edukační besedy, to znamená, že oslovíme lékaře - naposledy to byla paní primářka Chodacká z onkologie - a na těchto besedách je možno seznámit veřejnost, nejenom pacienty a klienty s poslední nejmodernější biologickou léčbou. Potom když přijdou klienti a mají potřebu, chtějí slyšet ještě názor jiného lékaře, tak jim zprostředkujeme kontakt na jiné pracoviště, než je v Chomutově nebo v Ústí. Máme kontakty do Prahy, do Hradce Králové, do Brna, kamkoli by se chtěly obrátit. My jsme rádi, že tento požadavek vůbec vznesou, protože mít druhý názor na svůj zdravotní problém je důležité. Uvítali byste třeba ještě pomoc dalších zdravotníků nebo i dobrovolníků ve Vašem sdružení, případně sponzorů? To určitě, pro dobrovolníky je určitě práce dost, protože bychom tak rádi rozšířili činnost například i do terénu. Mohli by chodit navštěvovat pacienty domů. Protože ta naše pomoc je nejenom u těch nově ohlášených diagnóz, ono v podstatě u nás může požádat o pomoc a službu jakýkoli pacient v jakémkoli stadiu své nemoci. Když pak jsou lidé už upoutaní na lůžko a nikam nemůžou, tak bych řekla, že je určitě žádoucí chodit je navštívit, povídat si s nimi... Jaké další projekty v současné době Kapka 97 chystá? Pokračujeme v těch stávajících, to je ta prevence, ty peery (peer programy), poskytování těch sociálních služeb, samozřejmě bychom byli rádi za sponzory, pomocí kterých bychom potom mohli rozšířit službu do terénu, přilákat více dobrovolníků a pomáhajících lidí, kteří mají prostor a čas poskytnout někomu tu svou empatii, tu svou pomoc. Chtěli bychom se věnovat vzdělávání, absolvovat semináře jednak sami my, co pracujeme zde v centru, tak i dobrovolníci, kteří přijdou s neznalostí, jak komunikovat se zdravotně hendikepovanými. Jakým způsobem Vás mohou pacienti, kteří chtějí vyhledat pomoc, kontaktovat? Můžou samozřejmě přijít od pondělí do pátku v době od devíti do třinácti hodin sem za námi do centra, sídlíme v budově polikliniky. Máme taky vlastní webové stránky nebo e-mailovou poštou. Webové stránky jsou www.kapka97.cz, mailová pošta je info@kapka97.cz.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

natočeno 1.12.2011
Klíčová slova: pacientské organizace; prevence