Počítačová tomografie - CT

Vyšetření výpočetní tomografií je moderní zobrazovací metoda, která využívá prozáření lidského těla rentgenovými paprsky k vytvoření jeho obrazů. Vzniká tak vrstvové zobrazení, které dovoluje posuzovat změny ve vnitřních orgánech. Mezi běžně prováděná vyšetření patří zobrazení mozku, páteře, hrudních, břišních a pánevních orgánů. Pomocí výpočetní tomografie lze provádět i speciální vyšetření jako je například virtuální CT kolonoskopie nebo je možné provádět pod kontrolou výpočetní tomografie určité léčebné zákroky.

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Vyšetření výpočetní tomografií je moderní zobrazovací metoda, která využívá prozáření lidského těla rentgenovými paprsky k vytvoření jeho obrazů. Vzniká tak vrstvové zobrazení, které dovoluje posuzovat změny ve vnitřních orgánech. Mezi běžně prováděná vyšetření patří zobrazení mozku, páteře, hrudních, břišních a pánevních orgánů. Pomocí výpočetní tomografie lze provádět i speciální vyšetření, jako je například virtuální CT kolonoskopie, nebo je možné provádět pod kontrolou výpočetní tomografie určité léčebné zákroky. Nacházíme se na Radiologické klinice Fakultní nemocnice v Brně v Bohunicích. Zástupcem přednosty je docent Marek Mechl, který je současně i předsedou Radiologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Výpočetní tomografie je zobrazovací metoda, kterou používáme již dlouhou řádku let. V podstatě, v klinické praxi je používaná zhruba od těch 70. let minulého století. A jejím principem je zobrazení rentgenem a velké množství počítačů, což je i v názvu této metody, které zpracovávají vlastně absorpci rentgenového záření v těle pacienta, a na základě této absorpce a složitých... a spousty složitých výpočtů nám poskytují zobrazení vrstvy z těla pacienta. Ten počítačový tomograf sestává ze dvou částí. Jednak gantry, což je samotný ten mozek, toho přístroje, a za druhé z úložné desky, z pojízdného stolu. Tento stůl se pohybuje v podélné ose, to znamená, s pacientem zajíždí do toho kruhového otvoru, gantry. V té gantry máme umístěné dvě základní věci. Jednak je to rentgenka, a jednak je to vějíř detektorů. Ten pohyb uvnitř gantry je po kružnici, je spřažený tak, aby vějíř detektorů se vždy pohyboval naproti té rentgence. Součástí vyšetřování nemocných je v některých případech i aplikace kontrastní látky intravenózně. Umožňuje nám to injektor, to znamená tlaková stříkačka, která je plně automatizovaná, a každý ten pacient dle vyšetřovacího protokolu dostává určitý objem kontrastní látky určitou rychlostí, a samozřejmě je potom ten pacient objektivně vyšetřován v určité fázi po aplikaci kontrastní látky intravenózně. Výpočetní tomografie je dnes skutečně součástí všech pracovišť, která mají urgentní příjem. Zjednodušeně řečeno všech pracovišť, která pracují s akutní medicínou, poněvadž je to vyšetření, které přestože zatěžuje nemocného rentgenovým zářením, tak je to vyšetření velice rychlé. Celotělové CT vyšetření je takovým typickým příkladem, které je běžně využíváno u traumatizovaných pacientů, například u autonehod, nebo u jakéhokoli jiného složitého celotělového poranění. A toto celotělové CT vyšetření z praktického hlediska ten samotný náběr dat, samotný čas, který musí strávit nemocný na vyšetřovacím stole, se pohybuje v řádech sekund až desítek sekund, čili je to velice rychlé vyšetření, které nám za velice krátkou dobu podá velmi kvalitně informaci o tom, zda má pacient poraněn nejen skelet, ale zda má poraněné orgány dutiny břišní, hrudní a i nitrolební. Počítačová tomografie umožňuje kromě samotného vyšetřování i i některá vyšetření, která umožňují intervence prováděné navigací CT. Nejčastěji jsou to jednoduché obstřiky, mohou to být ale i složitější výkony počínaje radiofrekvenčními ablacemi a konče kyfoplastikami. K vyšetření pomocí výpočetní tomografie je nutná příprava, pouze pokud podáme nitrožilní kontrastní látku. Vzhledem k tomu, že se jedná o vyšetření rentgenové, kontrastní látka, kterou používáme, obsahuje jód, tak jako ostatní kontrastní látky při rentgenových vyšetřeních, a tato kontrastní látka určitou přípravu vyžaduje. Vyžaduje, aby pacient byl lačný, a v některých případech vyžaduje i přípravu před aplikací kontrastní látky, myslím medikamentózní přípravu, poněvadž na jód a jódovou kontrastní látku mohou existovat alergické reakce. Pacient musí poskytnout lékaři, který požaduje vyšetření, všechny informace týkající se alergií, a to nejen alergie na potencionální, tedy kontrastní jódovou látku, ale i ostatních běžných alergií, protože známe, že alergie mohou být zkřížené a tudíž není nikdy jisté, kdy dojde k alergické reakci. Čili, tohle je velmi důležité a je potřeba, aby jak odesílající lékař, tak posléze tedy radiolog, který to vyšetření provádí, toto vždycky pečlivě zkontroloval. Chodící pacienti chodí přes kabinky, kde si odloží, kde je připravíme k vyšetření, a postupují dále na vyšetřovnu, kde jsou uloženi na vyšetřovací stůl. My v první řadě při tom vyšetření děláme topogramy, kde si zakreslujeme oblast toho vyšetření. Poté probíhá samotné vyšetření nativní nebo s kontrastní látkou. Samozřejmě, že sledujeme funkci ledvin, funkci jater u těch pacientů, kterým aplikujeme kontrastní látku, aby nedošlo k nějakému poškození. Vyšetření trvá od 5 minut do tři čtvrtě hodiny. U těch virtuálních kolonoskopií, kdy vyšetřujeme pacienty na břiše i na zádech, a v podstatě měnění polohy, protože je to insuflace CO2 do střeva, tak to taky trvá nějakou dobu, takže, dejme tomu, kolem 40 minut. Multidetektorová počítačová tomografie nám v dnešní době umožňuje zobrazení toho lidského těla, respektive vyšetřovaného orgánu, ve všech základních a dalších rovinách, jako například v rovině koronární, nebo to může být v rovině axiální, kdy ten pacient je opravdu rozřezán jakoby na kolečka salámu, ale může to být i z pohledu bočného, kdy ten pacient je vlastně patrný v celém tom svém průhledu z boku. Prioritou pro počítačovou tomografii v oblasti neurocrania jsou dnes náhlé mozkové příhody, anebo to mohou být úrazové děje. A po tom vyšetření pacient odchází z našeho pracoviště a zůstává pouze v těch případech, kdy aplikujeme kontrastní látku a vyžadujeme určitý dohled v řádově desítkách minut, abychom vyloučili možnost nějaké pozdní reakce na tuto kontrastní látkou. Ve všech ostatních případech vlastně žádné následky toho vyšetření nejsou, takže pacient může neprodleně opustit naše pracoviště. Kontrastní látka používaná při vyšetření počítačovou tomografií je kontrastní látka obsahující jód, a tato kontrastní látka je v organismu běžně a jednoduše eliminována močovým systémem, to znamená, ledvinami je vyloučena do moči, a takto se jí pacient zbaví řádově během několika hodin. A do 24 hodin vlastně po této kontrastní látce v těle pacienta nezůstávájí ani stopy. Rizika nebo komplikace na výpočetní tomografii vychází prakticky pouze z aplikace jódové kontrastní látky. Samotné vyšetření samozřejmě jako takové představuje zátěž pacienta rentgenovým zářením. Přestože všechny současné a moderní přístroje umožňují snižování této dávky, tak přirozeně ve všech případech pacient nějakou radiační zátěž dostává, bez toho by to nebylo možné udělat, ale i z toho vychází vlastně indikace toho vyšetření, které ve velké většině případů jsou indikace, které odhalují vlastně poranění pacienta a ještě více poranění životně důležitých orgánů, takže v těchto ohledech přirozeně radiační dávka nehraje až tak velkou roli. Výpočetní tomografie dnes má své pevné místo v diagnostickém procesu, a jak už jsem zmínil, je to především v oblasti akutní medicíny. Ten její význam je v tom, že dokáže velmi rychle zhotovit to vyšetření jako takové, a skutečně si nedokáži představit, že řada nemocnic s akutní medicínou by se dokázala obejít bez toho CT přístroje. Právě naopak, tady v množství případů právě přístroj a to vyšetření samotné zachraňuje pacientovi život, protože dokáže ve velice krátkém čase stanovit správnou diagnózu, a to právě v případě těchto akutních stavů je samozřejmě velice důležité. V dobách před třemi desítkami let, kdy tato metoda začínala, to samotné vyšetření trvalo ne desítky sekund, ale trvalo desítky minut, takže se skutečně významně protáhlo. Takže to časové ušetření je velice důležité. A přirozeně nejen časové, ale i kvalitní, to znamená, zvýšilo se rozlišení prostorové především, takže se zvýšila specifita a senzitivita toho vyšetření, tím myslím, ta citlivost toho vyšetření - zobrazit nebo naopak nezobrazit některé choroby. Čili, ten posun skutečně je veliký a posun i v rámci digitalizace, přestože tato metoda je a byla vždycky plně digitální, tady ani nějak jaksi analogový proces nebyl možný, tak jako v případě rentgenových snímků, tak přesto tak přesto v těch dobách dřívějších se zhotovovaly snímky z CT vyšetření na rentgenový film. Dnes toto už prakticky nepřipadá v úvahu, vše je kompletně digitální a i ta komunikace mezi jednotlivými pracovišti probíhá digitálně, buď na datových nosičích anebo přímým propojením. Vyšetření, o kterém se v nemocnicích mluví jako o cétéčku, se česky nazývá výpočetní tomografie a používá se pro něj zkratka CT. Je to metoda rentgenová. Různé tělesné struktury se zobrazují v různých stupních šedi na základě stupně zeslabení procházejícího paprsku rentgenového záření. Vyšetřovaná oblast těla je rozdělená na mnoho tenkých vrstev, takzvaných skenů. Každá vrstva je snímána rentgenem zvlášť, a to z mnoha úhlů. Z výsledný dat se pak v počítači matematicky zrekonstruuje obraz dané vrstvy. Lékař si pak vyšetřenou oblast těla může prohlédnout na obrazovce počítače po tenkých vrstvách, jakoby pacienta rozřezal, podíval se dovnitř a zase ho bez poškození složil. Navíc má k dispozici počítačový program, ve kterém může obraz různě upravovat, aby zvýraznil některé pro něj důležité oblasti. Nevýhodou vyšetření CT je nutnost použití rentgenového záření v daleko větší dávce než u běžného rentgenu. Pamatujte na to, že o své zdraví se musíte sami aktivně starat. Nikdo jiný to za Vás neudělá. Informace jsou důležité, protože pouze dobře informovaný pacient se může lékaře správně ptát a žádat nejlepší dostupnou zdravotní péči a léčbu. Mějte se hezky a příště na viděnou.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Pořadem provádějí lékaři z Radiologické kliniky Fakultní nemocnice Brno včele se zástupcem přednosty a předsedou radiologické společnosti Doc. MUDr. Markem Mechlem, PhD.