Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

chemoterapie

Pojem ze slovníčku k tématu chemoterapie: chemoterapie

Protinádorová chemoterapie požívá cytotoxické (pro buňku jedovaté) nebo cytostatické (růst a dělení buněk zastavující) látky. Protinádorová chemoterapeutika způsobí různými mechanismy poruchy desoxyribonukleové kyseliny (DNA), která nese genetickou informaci nebo ovlivňují buněčné struktury nutné k dělení buněk – výsledkem je zastavení růstu nebo smrt zasažených buněk. Většina těchto látek působí pouze na buňky, které rostou a dělí se, což však nejsou jen buňky nádoru, ale i buňky zdravých tkání. Protinádorová chemoterapie má proto řadu nežádoucích (vedlejších) účinků (změny v krevním obrazu, změny na sliznicích zažívacího traktu, alopecie, průjem atd.). Chemoterapie proto probíhá v léčebných cyklech, přestávky v léčbě umožňují, aby se zasažené zdravé tkáně „vzpamatovaly“ – zdravé tkáně zpravidla mají lepší schopnost regenerace. V nádoru jsou zpravidla buňky které se nedělí (nerostou), ty pak nejsou na léčbu citlivé. Pokud jsou v jednom léčebném cyklu zničeny buňky, které se dělí, začnou se dělit i buňky, které se dosud nedělily – mohou pak být léčbou zasaženy v dalším cyklu léčby.

Přečtěte si na Linkos část: Protinádorová farmakologická léčba

Přečtěte si některý z textů k tématu chemoterapie

Elecsys AMH je plně automatizovaná metoda pro kvantitativní in vitro stanovení Anti-Müllerian hormonu v lidském séru a plazmě. Přednáška popisuje roli vyšetření AMH v klinické praxi a seznamuje přítomné s výsledky rozsáhlých externích a interních multicentrických evaluací.  

Mezioborová spolupráce v diagnostice a léčbě časného karcinomu žaludku - webcast

V rámci Brněnských onkologických dnů zaznělo i pět přednášek edukačního semináře, který pokryl problematiku zhoubných nádorů žaludku. 

Úvodní přednáška bloku o časném karcinomu prsu se zamýšlí nad základními otázkami systémové léčby časných stádií karcinomu prsu, nad indikací systémové léčby, nad tím, zda podat adjuvantně či neoadjuvantně a nad jejím složením. 

Úvodní přednáška bloku s kazuistikami byla zaměřena na důležitost předoperačního stagingu u pacientů s tumorem rekta.  

Psychologicko - sociální zamyšlení nad tím, jak se lékař rozhoduje o podávání léčby zazněla na závěr bloku Chemoterapie a hormonální léčba. Nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím naše léčebné rozhodnutí o zařazení chemoterapie, by vždy měl být souhlas nemocného po předchozím vysvětlení rizik a očekávaného přínosu, toxicity a zhoršení kvality života podanou léčbou vs jeho možného zlepšení úlevou od nádorové symptomatologie s možným prodloužením. Součástí přednášky jsou také dvě kasuistiky. 

Přednáška zazněla v rámci sekce Kontroverzní témata u karcinomu prsu na Brněnských onkologických dnech  22. dubna 2011.

Přednáška zazněla v rámci sekce Kontroverzní témata u karcinomu prsu na Brněnských onkologických dnech  22. dubna 2011.

Přednáška zazněla na XIII. Motolských onkologických dnech dne 10. března 2011 v sekci Nádory jícnu a žaludku.

Úvodní přednáška chirurgicko onkologického semináře, konaného v Lednici, zazněla na téma chirurgické léčby metastáz kolorektálního karcinomu, nutnosti perioperační komplexní léčby a multioborové spolupráce chirurgů, onkologů a radiologů ke zlepšení výsledků léčby.

27. října 2008 byla hostem rozhlasového pořadu Rodinný lékař MUDr. Lucie Veselá z Ligy proti rakovině. S Vladimírem Krocem hovořila o prevenci rakoviny a léčbě rakoviny.

Kniha: Carcinoma of the penis
Karcinom penisu, farmakoterapie, chirurgická terapie, radioterapie, lymfatické metastázy
Kniha: Chemoterapie : minimum pro praxi
Chemoterapie je v dnešní době vnímána jako medikamentózní léčba nádorových onemocnění. Přes nežádoucí účinky, kterými je její podání pravidelně provázeno, významně zlepšuje i kvalitu života nemocných. Aby tomu tak skutečně bylo, je třeba indikovat chemoterapii uvážlivě a racionálně, využívat možností její kombinace s jinými metodami protinádorové léčby a důsledně čelit nežádoucím účinkům komplexní podpůrnou léčbou. Racionální aplikace chemoterapie vyžaduje nejen hluboké teoretické znalosti, ale i klinickou zkušenost, proto by o jejím podání měl vždy rozhodovat zkušený odborník. O nemocného však pečuje i jeho rodinný lékař, který by měl být o základních principech protinádorové chemoterapie dostatečně informován.
Kniha: Intenzívní cyklická chemoterapie karcinomu prsu s podporou progenitorovými buňkami krvetvorby
Publikace představuje odborné veřejnosti, zejména onkologům a radioterapeutům, jednu z metod léčby karcinomu prsu, která spočívá v intenzívní cyklické chemoterapii. Autor podává v knize literární přehled a současný stav problematiky a na souboru nemocných seznamuje s vlastními zkušenostmi s léčbou onkologicky nemocných pacientek a s jejími výsledky a závěry.
Kniha: Konkomitantní chemoradioterapie solidních nádorů.
Dynamický rozvoj konkomitantní chemoradioterapie ve světě a množství nových poznatků neumožňuje úplný výčet všech možností kombinovaného podání léčby. Autoři se proto pokouší poskytnout stručný přehled základních informací o potenciaci účinků záření současným podáním systémové protinádorové terapie. Odborníkům zabývajícím se tímto problémem chtějí přiblížit přístup k novým poznatkům a usnadnit jim orientaci v dané problematice.
Kniha: Konkomitantní radiochemoterapie solidních nádorů.
V léčebné strategii, zvláště pokročilých nádorových stavů, se využívá kombinace léčby zářením a chemoterapie. Záměrem kombinované aplikace léčebných metod je zvýšení letálního účinku na nádorovou tkáň při ještě snesitelných vedlejších účincích léčby na zdravé tkáně. Chemoterapie může zesílit účinek záření a vhodným výběrem cytostatik lze potenciační efekt kombinované terapie zvýšit, např. současnou aplikací chemoterapie v určitém časovém sledu během vlastního ozařování. Tento konkomitantní způsob podání radiochemoterapie se začíná objevovat v klinické praxi během sedmdesátých let, ale obava z nežádoucích účinků kombinace chemoterapie a záření bránila většímu použití současného podání obou modalit léčby. Až na sklonku osmdesátých let, po zavedení méně toxických cytostatik s významným radiosenzibilizačním účinkem do léčebné praxe, se začíná uplatňovat v léčbě nádorů současná aplikace záření a chemoterapie. V dnešní době u řady malignit (např. pokročilé nádory hlavy a krku, nádory anu, nádory močového měchýře) současně aplikovaná radioterapie a chemoterapie dosahuje kurativního efektu i bez nutnosti provedení mutilujícího chirurgického zákroku.
Kniha: Podpůrná léčba v onkologii 2003. Podpora výživy, léčba komplikací chemoterapie, bolest, kvalita života, genetika
Sborník obsahuje příspěvky, které byly předneseny ve dnech 25. a 26. dubna 2003 na kongresu s mezinárodní účastí 7. ostravské dny podpůrné léčby v onkologii, který představuje nové poznatky a výsledky práce v oblasti péče o onkologicky nemocné pacienty - tentokrát se zaměřením na výživu při onkologických onemocněních, léčbu infekčních komplikací chemoterapie a na poruchu krvetvorby, léčbu bolesti, sociální podporu a kvalitu života a rovněž na genetické aspekty
Kniha: Praktická onkologie - vybrané kapitoly
Dílo obsahuje farmakologii, nejčastější indikace a hlavně nežádoucí účinky v praxi nejčastěji užívaných cytostatik. Zvláštní kapitoly jsou věnovány hormonoterapii v onkologické praxi, diferenciačním lékům –retinoidům, bifosfonátům, bioterapeutikým preparátům a dalším. Jsou vymezeny možnosti a meze onkologické léčby, uvedeny vaskulární intervenční metody, konkomitantní radiochemoterapie i indikace k resekční chirurgické léčbě. Nedílnou součástí jsou cytostatická léčebná schémata.
Kniha: Protinádorová chemoterapie
Tato unikátní publikace, která v roce 1997 obdržela Cenu Ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR, shrnuje nejnovější poznatky o léčbě zhoubných nádorových onemocnění a informuje o dalších léčebných metodách (radioterapii, imunoterapii a podpůrné léčbě) ve vztahu k chemoterapii. Tři základní části monografie, obecná, farmakologická a klinická, poskytují vyčerpávající přehled aktuálního stavu našich znalostí o protinádorové chemoterapii ze všech hledisek
Časopis: Cancer Chemotherapy and Pharmacology
Berlin, New York, Springer International
Časopis: Clinical Oncology
The Royal College of Radiologist
Časopis: International Journal of Gynecological Cancer
The official journal of the International Gynecologic Cancer Society and the European Society of Gynaecological Oncology
Časopis: Lung Cancer
The Official Journal of International Association for the Study of Lung