Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

chronické onemocnění ledvin

Přečtěte si některý z textů k tématu chronické onemocnění ledvin

Podle Světové zdravotnické organizace trpí onemocněním ledvin 10% populace. Biopsie ledvin lékařům napoví, o jaké onemocnění se jedná. Biopsie ledviny je lékařský výkon, při němž je odebrán vzorek tkáně ledviny pomocí bioptické jehly. Mikroskopické vyšetření tohoto vzorku může...

Co znamená a jak se pozná chronické onemocnění ledvin? Pro chronické onemocnění ledvin je typická postupná ztráta funkce ledvin v důsledku ledvinného onemocnění nebo poškození ledvin při systémovém onemocnění organismu. K takovému poškození dochází často dlouhodobě bez zjevných...

Radiologie zásadním způsobem ovlivňuje jak diagnostiku chorob, tak v mnohých případech i jejich léčbu. Radiolog dokáže pomocí různých zobrazovacích metod popsat v ložisko menší než 10 mm, určit jeho diferenciální diagnostiku a provést odběr vzorku tkáně. Toto ložisko následně dokáže ve...

Anémie je častou a dobře známou komplikací chronického onemocnění ledvin, která se často objevuje brzy v průběhu chronického onemocnění ledvin a zhoršuje se s progresí onemocnění. Jak se funkce ledvin zhoršuje, snižuje se tvorba červených krvinek, primárně pro neschopnost poškozených...

Peritoneální dialýza je jednou z metod používaných k léčení pacientů, kterým selhávají ledviny. Pacient si může peritoneální dialýzu provádět doma sám, což je hlavní výhoda této metody, která se k léčení pacientů používá již více než 30 let. V naší zemi došlo k výraznému...

Další díl cyklu GALEOS (GAlérie LÉkařských OSobností) představuje předního českého nefrologa, zakladatele  a přednostu Kliniky nefrologie 1. LF Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Nebýt organizačních změn, pravděpodobně by dnes pan profesor byl...

Co je to transplantace? Transplantace je přenos celého orgánu, jeho části nebo určité tkáně, a to z jednoho těla do druhého nebo z určitého místa těla na jiné. Důvodem tohoto chirurgického zákroku je poškození nebo selhání původního orgánu. Orgány se mohou získat jak z živého tak i z...

Přehledná přednáška plná fotografií a historických dokumentů přináší pohled na 60 let historie dialyzační léčby ve světě a v České republice. 

Přednáška se zabývá cévními přístupy, bez nichž by dialýza nebyla možná. Věnuje se všem druhům přístupů, tedy dialyzačnímu katetru, nativní arteriovenózní fistuli a graftu, zkratu s umělou cévní protézou. 

Poslední říjnový víkend se na Vysočině konal již pátý ročník Klubu mladých nefrologů v novodobých dějinách. Klub mladých nefrologů má však mnohem delší historii, která sahá až do roku 1990, kdy 5. prosince Klub vzniká. Na letošním setkání zavzpomínaly na začátky Klubu mladých nefrologů jeho zakladatelka, paní primářka MUDr. Jana Lachmanová, spolu s jednou z prvních přednášejících z řad mladých nefrologů, paní prof. MUDr. Romanou Ryšavou, CSc. Poslechněte si je.  

Video: Prevence chronického onemocnění ledvin

V dubnu jsme se na Brodových dnech zeptali prof. MUDr. Ondřeje Viklického, CSc. na to, jaké jsou možnosti prevence chronického onemocnění ledvin.  

Klub mladých nefrologů 2013

Na začátku listopadu se sešli v Praze mladí nefrologové s těmi zkušenými na již třetím ročníku obnovených setkání Klubu mladých nefrologů, jehož historie však sahá až do roku 1990.

V několika posledních letech dochází k nárůstu nevidomých pacientů vyžadujících dialyzační léčbu. Vyvinutí jednoduchých manuálních pomůcek umožnilo úspěšné, nekomplikované provádění CAPD nezávislé na druhé osobě. Edukace se příliš neliší – nevidomí pacienti ztrátu zraku kompenzují zvýšenou hmatovou pozorností, vnímáním a velkou snahou. Prezentace z 3. bloku přednášek, která zazněla 2. listopadu 2013 v rámci třetího ročníku znovuobnoveného Klubu mladých nefrologů.

Diabetik – prakticky vždy komplikovanější pacient. Dominantní problémy: cévní přístup (mediokalcinóza); syndrom diabetické nohy – prakticky neřešitelný; kompenzace DM; zhoršení visu až slepota; vyšší prevalence K-V komplikací. Prezentace z 3. bloku přednášek, která zazněla 2. listopadu 2013 v rámci třetího ročníku znovuobnoveného Klubu mladých nefrologů.

Pacient č. 1, muž, 64 let. Pacient č. 2, muž, 63 let. Prezetace kazuistik ze 3. bloku přednášek, které zazněla 2. listopadu 2013 v rámci třetího ročníku znovuobnoveného Klubu mladých nefrologů.

DKD je progresivní fibrotické onemocnění s celosvětově se zvyšující incidencí a prevalencí. CKD a DKD se nejvýrazněji podílí na mortalitě a morbiditě (zejména KV) u pacientů ještě před dosažením PDL. Prezentace z 3. bloku přednášek, která zazněla 2. listopadu 2013 v rámci třetího ročníku znovuobnoveného Klubu mladých nefrologů.

Klinický syndrom - perzistující, intermitentní, rekurující střevní obstrukce způsobena rozsáhlými adhezemi difuzně hypertrofovaného peritonea. Základ léčby - nutriční podpora, často parenterální výživa. Terapie medikamentózní (protizánětlivé, protifibrotické): kortikosteroidy, tamoxifen, tacrolimus, sirolimus. Prezentace z 2. bloku přednášek, která zazněla 2. listopadu 2013 v rámci třetího ročníku znovuobnoveného Klubu mladých nefrologů.

Neinfekční komplikace – abdominální hernie, leak dialyzátu - jsou způsobeny zvýšením intraabdominálního tlaku vlivem dialyzačního roztoku. Prezentace z 2. bloku přednášek, která zazněla 2. listopadu 2013 v rámci třetího ročníku znovuobnoveného Klubu mladých nefrologů.

Postupný rozvoj chronického renálního selhání na podkladě obstrukční uropatie při hypoplazii močových cest. 1/2004 příbuzenská transplantace ledviny od sestry s komplikovaným průběhem (mykoplazmatická pneumonie, přechodně s nutností ÚPV) vysazena imunosuprese s následnou rejekcí, explantace nekrotického štěpu. Prezentace z 2. bloku přednášek, která zazněla 2. listopadu 2013 v rámci třetího ročníku znovuobnoveného Klubu mladých nefrologů.

Velmi rizikový pacient pro hemodialýzu vzhledem k recidivujícím, život ohrožujícím septickým stavům (zdrojem centrální žilní přístup). Po dořešení urologické problematiky je pacient  těsně před zařazením na čekací listinu před transplantací ledviny. Prezentace z 2. bloku přednášek, která zazněla 2. listopadu 2013 v rámci třetího ročníku znovuobnoveného Klubu mladých nefrologů.

U 80% nemocných došlo ke zlepšení renální funkce bez nutnosti další dialýzy. Prezentace z 1. bloku přednášek, která zazněla 2. listopadu 2013 v rámci třetího ročníku znovuobnoveného Klubu mladých nefrologů.

Pro definitivní zhodnocení přínosu této modality a její optimální  zařazení do léčebného algoritmu nutné získání dalších zkušeností (studie EuLITE).  Prezentace z 1. bloku přednášek, která zazněla 2. listopadu 2013 v rámci třetího ročníku znovuobnoveného Klubu mladých nefrologů.

Imunoadsorbce představuje alternativu k léčbě AHR, zejména pro pacienty, u kterých předpokládáme, že by aferetická metoda byla použita opakovaně v průběhu roku. Prezentace z 1. bloku přednášek, která zazněla 2. listopadu 2013 v rámci třetího ročníku znovuobnoveného Klubu mladých nefrologů.

Současnost a budoucnost ABOi transplantací v IKEM. Ačkoli je dobrá zkušenost s přípravou nemocné s vysokým titrem, je vzhledem k finančním nárokům akceptovatelný titr 1:128. Prezentace z 1. bloku přednášek, která zazněla 2. listopadu 2013 v rámci třetího ročníku znovuobnoveného Klubu mladých nefrologů.

Principy, indikace a současný pohled na hemodialýzu a hemodiafiltraci v běžné klinické praxi. Prezentace přednesená 1. listopadu 2013 v rámci třetího ročníku znovuobnoveného Klubu mladých nefrologů.

IgA nefropatie, doporučení, kazuistika. O-glykosidicky vázané řetězce jsou vzácnou strukturou na cirkulujících Ig člověka, ale časté u mikroorganismů. Proto má každý z nás přirozeně se vyskytující protilátky proti tomuto epitopu. Prezentace přednesená 1. listopadu 2013 v rámci třetího ročníku znovuobnoveného Klubu mladých nefrologů.

Jak se promítají nová doporučení pro léčbu anemie do klinické praxe, na co si dát pozor při léčbě železem a při léčbě ESA preparáty. Odpovědi na tyto otázky přinesla úvodní přednáška sympózia s názvem Problematika léčby anémie u pacientů s CKD v predialýze, jež proběhlo v rámci Brodových dnů 2013.    

Anémie je častou komplikací u pacientů po transplantaci ledviny a je spojena se zhoršeným přežíváním štěpu i s vyšší mortalitou (kauzální souvislost však není prokázána).   

Přednáška o nové klasifikaci chronického onemocnění ledvin a o nové podobě časopisu Postgraduální nefrologie.  Kritéria pro definici chronického onemocnění ledvin jsou nově dána přítomností alespoň jednoho z faktorů, které trvají více než 3 měsíce. 

Video: Stručná historie nefrologie se zaměřením na náhradu funkce ledvin

Přednáška seznamuje s historií nefrologie jako klinického oboru se zaměřením na náhradu funkce ledvin.