Avastin indikován k léčbě karcinomu vaječníků

Dne 22.12.2011 byla indikace přípravku Avastin (bevacizumab) rozšířena o léčbu nádorů vaječníků. Připravili jsme pro vás prezentace s výsledky klinických studií a obecné prezentace shrnující diagnostiku a léčbu nádorů vaječníků i mechanismus účinku přípravku Avastin. Prezentace si můžete prohlédnout, nebo stáhnout.

Nová indikace dle SPC:

  • Avastin v kombinaci s karboplatinou a paklitaxelem je indikován k úvodní léčbě pokročilého (stádia III B, III C a IV dle FIGO) epitelového nádoru vaječníků, vejcovodů nebo primárního nádoru pobřišnice
  • Avastin se podává spolu s až 6 cykly karboplatiny a paklitaxelu a následně se pokračuje v samostatné léčbě přípravkem Avastin do progrese nemoci nebo maximálně po dobu 15 měsíců nebo do nepřijatelné toxicity, dle toho, co nastane nejdříve.
  • Doporučená dávka přípravku Avastin je 15 mg na kilogram tělesné hmotnosti podaná jedenkrát za 3 týdny ve formě intravenózní infuze

Registrace byla provedena na základě výsledků studie GOG-0218. Do této studie byly zařazovány nemocné s nádory stádia III a IV, které byly randomizovány do tří ramen. Ve všech ramenech bylo podáváno 6 cyklů chemoterapie ( karboplatina + paklitaxel), od cyklu 2 (k dodržení odstupu mezi operací a zahájením léčby Avastinem alespoň 4 týdny) pak buď placebo nebo Avastin v dávce 15 mg/kg každé 3 týdny. Avastin byl podáván buď jen souběžně s chemoterapií (5 cyklů) nebo celkem po dobu 15 měsíců. Primárním cílem studie bylo zhodnocení doby přežití bez progrese (PFS). Za progresi bylo považováno i samotné zvýšení hladiny CA-125. Výsledky přednesl R.Burger na ASCO 2010 ( viz prezentace), PFS bylo při podávání Avastinu až 15 měsíců prodlouženo z 10,3 na 14,1 měsíce. Pokud byla progrese hodnocena dle RECIST a/nebo klinické stavu (s cenzurou při progresi jen dle vzestupu CA-125), bylo PFS prodlouženo z 12,0 na 18,0 měsíce. Na ASCO 2011 R. Burger prezentoval poster s výsledky nezávislého hodnocení PFS ( viz prezentace). Při krátké době sledování nebylo dosud provedeno konečné zhodnocení celkového přežití, v SPC jsou uvedeny střední doby přežití z průběžné analýzy 39,4 měsíce v rameni s placebem vs 43,4 měsíce v rameni s Avastinem (poměr rizik 0,90). Konečné zhodnocení bude provedeno v průběhu roku 2012.

Registrace byla podpořena též výsledky studie ICON 7. Do této studie byly zařazovány nemocné všech stadií a randomizovány k samotné chemoterapii karboplatina + paklitaxel nebo k chemoterapii v kombinaci s Avastinem. Léčba Avastinem byla omezena na 12 měsíců. Přežití bez progrese (PFS) bylo hodnocena dle RECIST. Data přednesl Peren na ESMO 2010 ( viz prezentace) I v této studii bylo prokázáno prodloužení PFS, v podskupině nemocných s onemocněním stádia III nebo IV byly výsledky podobné jako ve studii GOG-0218: 10,5 měsíce při samotné chemoterapii vs 15,9 měsíce při léčbě Avastinem, poměr rizik 0,68. Na žádost regulačních orgánů bylo provedeno průběžné hodnocení celkového přežití. Data přednesl Kristensen na ASCO 2011 ( viz prezentace), v podskupině nemocných s vysokým rizikem (stádium III s reziduem >1 cm nebo stádium IV) bylo dosaženo významného prodloužení přežití 28,8 vs 36,6 měsíce, poměr rizik 0,64. Konečná data jsou očekávána v roce 2013.

Mechanismus účinku:

Další prezentace ke stažení:

Související články

Přednáška přináší přehled výsledků klinických studií fáze III, jež podávají důkazy úrovně 1 pro léčbu  pokročilého ovariálního karcinomu bevacizumabem v kombinaci s chemoterapií a následnou udržovací monoterapii bevacizumabem.

Avastin má dobře definovaný profil bezpečnosti a to na základě dat ze studií fáze III u různých typů nádorů a rozsáhlých dat z běžné praxe.

Žena, 54 let, anamnéza zvýšené teploty, bolestí břicha a pánve a častějšího močení po dobu několika týdnů; Nádorové plaky podél levé pánevní stěny se šířením do levého uterosakrálního ligamenta; Masa 6x4x4cm v retroperitoneu, v níž je zavzata aorta, dutá žíla a začátek dolní mezenterické tepny