Karcinom děložního čípku

Přednáška, uzavírající satelitní sympózium Roche v rámci Jihočeských onkologických dnů 2015, se věnovala přípravku Avastin v léčbě perzistentního, rekurentního nebo metastatického karcinomu děložního čípku. Přednášející se věnuje především výsledkům studie fáze III GOG 240, jež dospěla k závěru, že Bevacizumab + chemoterapie prodlužují přežití pacientek s karcinomem děložního čípku stádia IV, rekurentního nebo perzistentního. 

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Dobrý den, dámy a pánové, krásný podvečer v Krumlově. Dovolte mi, abych vás stručně seznámila s novou indikací u karcinomu děložního čípku. Samozřejmě, jak jsme už o tom diskutovali na plénu v předchozích měsících, je to v podstatě indikace, která je poměrně úzká, určitě to nebude u jaksi velkého počtu pacientek, nicméně víme, že u metastazujícího a rekurentního onemocnění karcinomu čípku děložního toho mnoho neumíme a těch léčebných možností je málo nebo jsou poměrně brutální a třeba představují i exenteraci malé pánve, což zvláště u mladších žen je velice záležitost do budoucna nepříjemná a neperspektivní a u starších žen je prakticky neproveditelná. Avastin v léčbě perzistujícího, rekurentního nebo metastatického karcinomu byl řešen vlastně ve studii fáze III GOG 240. První předběžné výsledky nebo průběžné výsledky byly publikovány na ASCU 2013 a ty definitivní konečné výsledky pak byly tedy na ESMU 2014. Tady máme SPC, kdy je tedy bevacizumab indikován u karcinomu čípku děložního. Je to jednak tedy v kombinaci s paklitaxelem a cisplatinou nebo alternativně tam, kde pacientky z důvodu kontraindikace léčby platinou tento preparát již nemohou dostat, potom je tam ta indikace s paklitaxelem a topotekanem. Jsou to tedy samozřejmě dospělé pacientky s tím přetrvávajícím perzistujícím nebo rekurentním a metastazujícím onemocněním. Dávkování je 15mg na kilogram hmotnosti, podano jedenkrát za 3 týdny ve formě infúze, tak, jak jsme zvyklí i v jiných diagnózách. Vidíte, že studie byla čtyřramenná, ta vstupní kritéria byl tedy pokročilý nález, rekurentní, perzistentní onemocnění s měřitelnou lézí, PS muselo být 1 maximálně a nesměla být pro rekurentní chorobu aplikovaná chemoterapie. Ta 4 ramena vidíte tady, je to paklitaxel-cisplatina nebo paklitaxel-topotekan jako samotná cytostatická kombinace nebo k těmto dvěma cytostatickými preparátům byl právě přidán bevacizumab, 15mg na kilogram. Léčba probíhala do progrese nebo neúnosné toxicity či dosažení kompletní remise. Jaké byly primární cíle? Tak jednak to bylo zhodnotit, zda přidání bevacizumabu k chemoterapii povede k prodloužení celkového přežití a další zhodnotit, zda i ten režim, který neobsahuje platinu, povede k prodloužení celkového přežití. To byly tedy ty kombinace paklitaxel-topotekan anebo s přidáním bevacizumabu. Tady vidíme porovnání 2 samotných režimů chemoterapie. Režim bez platiny není lepší ani horší ve výsledcích léčby jako režim s platinou. Jistě mnozí z vás trošku budou přemýšlet o tom, jak u pacientky, která má už rekurentní chorobu, metastatickou chorobu, velmi pokročilý nález, jaká bude tolerance topotekanu. To je samozřejmě otázka, víme, že to je preparát toxický a že určitá selekce těch pacientek tady určitě musí být také podle výkonnostního stavu a podle tolerance a podle celkové kondice té pacientky. Tady vidíme přežití bez progrese, kdy přidání bevacizumabu k chemoterapii, ať už jakéhokoli typu z těch dvou, vede k vyšší četnosti odpovědí a prodloužení přežití bez progrese. Tady vidíte, že to střední přežití bez progrese bylo u té samotné chemoterapii 5,9. Přidal-li se bevacizumab zvýšilo se na 8,2. Četnost odpovědí pak byla 36% versus 48%. Tady je celkové přežití, to jsou ty předběžné výsledky nebo průběžná analýza, která byla z toho roku 2013, kdy přidání bevacizumabu k chemoterapii vedlo k prodloužení přežití a vidíte tady ten rozdíl - 13,3 versus 17 měsíců. Pokud se pak se zanalyzovaly výsledky v roce 2014 jako konečná analýza, tak celkové přežití zůstalo prakticky ve stejných intekcích 13,3 versus 16,8 měsíce. Celkové přežití v kohortě, kdy pacientky dostávaly režim s platinou, to znamená cisplatina-paklitaxel versus cisplatina-paklitaxel-bevacizumab, tak tam to střední přežití bylo 14,3 versus 17,5 měsíce. To byl ten výsledek z roku 2013 jako průběžná analýza a tak konečná v roce 2014 bylo 15 versus 17,5. Ten trend zůstal stejný. Ta kohorta pacientek, která měla topotekan, tam celkově tedy ty počty těch měsíců byly nižší a bylo to 12,7 versus 16,2 v tom roce 2013 a v roce 2014 to zůstalo prakticky stejné -12 versus 16,2. Tady jsou nežádoucí účinky, které jsou vlastně vztaženy především k tomu přidání toho bevacizumabu. Tam, kde vidíte červenou hvězdičku, to bylo tedy statisticky signifikantní, byly to gastrointestinální příhody, píštěl, perforace, potom genitourinální píštěle, hypertenze, což je pochopitelné, to je prostě nežádoucí účinek, leč zvladatelný, který bevacizumab přináší, vyšší stupeň neutropenie tady byl ve vyšším počtu, tromboembolické příhody. Je to zase vztaženo k jakémukoli typu té chemoterapie. Co se týče hodnocení kvality života, tak nedošlo k nějakému významnému narušení kvality života přidáním bevacizumabu. A tady jsou závěry autorů této studie, uzavírají, že bevacizumab a chemoterapie prodlužuje přežití pacientek s karcinomem děložního čípku, ať už tedy rekurentního nebo perzistentního. To prodloužení je o téměř 4 měsíce, bylo prokázáno tedy i přežití bez progrese jako významně delší i počet klinických odpovědí. Co je zajímavé a co je také dobré, že benefit byl pozorován i u pacientek, které předtím měly indikovanou radioterapii malé pánve, kdy víme, že ta účinnost je problematická. Léčba bevacizumabem je provázená vyšší incidencí příhod, které provázejí aplikaci bevacizumabem, ale to celkové přežití ani to zvýšení celkového přežití i bezpříznakového období nebylo provázeno zhoršenou kvalitu života. Dá se říct, že bevacizumab s chemoterapií prokázal u gynekologických malignit zatím jako jediná kombinace právě prodloužení celkového přežití. Já vám děkuji za pozornost, toto je pozdrav od mého psa.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Podívejte se i na další přednášky webcastu XXII. Jihočeské onkologické dny - webcast.

Související články

Přednáška přináší přehled výsledků klinických studií fáze III, jež podávají důkazy úrovně 1 pro léčbu  pokročilého ovariálního karcinomu bevacizumabem v kombinaci s chemoterapií a následnou udržovací monoterapii bevacizumabem.

Avastin má dobře definovaný profil bezpečnosti a to na základě dat ze studií fáze III u různých typů nádorů a rozsáhlých dat z běžné praxe.

Žena, 54 let, anamnéza zvýšené teploty, bolestí břicha a pánve a častějšího močení po dobu několika týdnů; Nádorové plaky podél levé pánevní stěny se šířením do levého uterosakrálního ligamenta; Masa 6x4x4cm v retroperitoneu, v níž je zavzata aorta, dutá žíla a začátek dolní mezenterické tepny