Bevacizumab v léčbě nemocných s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC). Sledování dlouhodobého podání.

MUDr. Zbyšek Bořuta z Kliniky onkologické FN Ostrava - Poruba přináší kazuistiky pacientů, kterým byl dlouhodobě podáván bavacizumab v léčbě nemocných s metastatickým kolorektálním karcinomem.

Úvod

Léčebné možnosti pacientů s mCRC se v posledních desetiletích rozšířily poměrně významně. Posledních několik let máme k dispozici cílenou molekulární léčbu v podobě monoklonálních protilátek.

Bevacizumab (Avastin) je v současnosti jedinou monoklonální protilátkou proti VEGF běžně  užívanou v České republice v 1.linii léčby mCRC. Bevacizumab je rekombinantní humanizovaná monoklonální protilátka zacílená na VEGF (růstový faktor cévního endotelu) a inhibující jeho funkci. Snižuje vaskularizaci nádoru a tím inhibuje růst tumoru a zároveň snižuje riziko metastázování.

Jak dlouho podávat v 1.linii léčby mCRC tento lék? Analýza dat studie NO 16966 prokázala, že podmínkou maximálního využití léčebného potenciálu bevacizumabu je jeho podávání minimálně do progrese onemocnění.

Naše zkušenost

Na Onkologické klinice v FNO Poruba máme soubor 10 pacientů, kteří dostávali nebo dostávají  Avastin již déle než 1 rok. Nejstarší má 73 let a nejmladší 41 let. Věkový průměr je 56,6 roků. U 3 pacientek se jednalo o odoperované metastázy CRC v vaječnících a zde v době zahájení Avastinu nebyly známky  jiné přítomnosti choroby.

Dvě  pacientky

byly léčeny  Avastinem v délce 1,5 roku, kdy byla léčba ukončena bez známek přítomnosti choroby, u zbývající pacientky zatím probíhá léčba Avastinem 1 rok.

U 2 pacientů

je léčba chemoterapii (CHT) a Avastinem kombinovaná s chirurgickou intervencí – metastazectomií jaterních ložisek- s následným pokračováním  léčby po chirurgickém výkonu dosud. Léčba dosud trvá 11 respektive 17 měsíců.

1 pacient

/postižení jater i ložisko  na bázi plic/ měl 2x CHT s Avastinem a poté pro toxicitu chemoterapie bylo pokračováno v udržovací léčbě Avastinem – tato léčba již  běží 18 měsíců. Nález v játrech i na bázi plic částečně zregredoval a onemocnění se stabilizovalo.

U 1 pacientky

došlo k kompletní regresi 2 ložisek v játrech  a její léčba kombinace CHT a Avastin, respektive dále pak udržovací léčba Avastinem trvala celkem 14 měsíců.

Další pacient

měl na začátku léčby jedno ložisko v játrech, kde během kombinované léčby CHT a Avastin došlo rovněž k kompletní regresi ložiska  a dále se aplikuje jen Avastin udržovací formou – celková délka léčby dosud je 20 měsíců.

U 1 pacienta

s metastatickým ložisky plic došlo během kombinované léčby CHT a Avastin k mírné regresi ložisek a stabilizaci, nová ložiska se neobjevila. Zde léčba trvá zatím 14 měsíců. Rovněž zde již pokračuje dále pouze Avastin udržovací formou.

U zbylého  pacienta

se jednalo o lokoregionální recidivu CRC s neradikální operací a reziduem v retroperitoneu. Zde došlo rovněž ke  kompletní remisi a pacient dosud pokračuje  v léčbě Avastinem – zahájil kombinaci  s CHT a po 4 měsících  se dále aplikuje udržovací léčba s Avastinem - dosud 20 měsíců. Opakovaná CT vyšetření neprokazují známky progrese.

Avastin podáváme v dávce 7,5 mg /kg v 3 týdenních intervalech.

Tolerance léčby:

Z popisovaných vedlejších účinků jsme u těchto pacientů pozorovali nejčastěji hypertenzi, proteinurii, trombocytopenii a v malé míře krvácení.

Avastinu se týká hypertenze, proteinurie a 1 popis enterorhagie.

Hypertenzi řešíme podáním antihypertenziva před aplikací Avastinu – nejčastěji Tensiomin tbl 12,5 – 25 mg, při opakované či výrazné dekompenzaci TK  je nutno pacienta nastavit na antihypertenziva ve spolupráci s internistou. Před každou aplikací Avastinu mají pacienti odběr na vyšetření moči. Proteinurii u našich pacientů jsme zaznamenali  nejčastěji +1 až +2, někdy byl i nález bakterií v moči se zvýšením CRP - zde  byl nutný odklad léčby a přeléčení močové infekce ATB, jinak se léčba  většinou přerušuje zřídkakdy a sleduje se nález v moči. U jednoho pacienta se 1x objevila enterorhagie – přechodně.

Pozorujeme zřejmě v souvislosti s podáním XELOX i občasnou trombocytopenii pod 100, zde někdy bylo třeba léčbu přerušit při výraznějším poklesu trombocytů, nikdy však pokles nebyl pod 50. Při udržovací léčbě Avastinem se již trombocytopenie neobjevila. Samozřejmě při kombinaci Avastinu s CHT (většinou XELOX mimo 1 případu FOLFOX4) se vyskytují gastrointestinální potíže a v souvislosti s podáním oxaliplatiny  neurotoxicita, což je pak důvodem ukončení chemoterapie a následným podáváním Avastinu udržovací formou (v průměru po 8 cyklech CHT).

Závěr.

Avastin můžeme hodnotit jako bezpečný a dobře tolerovatelný lék, který po přidání k CHT vede k zvýšení počtu léčebných odpovědí, ale i prodloužení délky remise i přežití nemocných.

MUDr.Zbyšek Bořuta
Klinika onkologická FN Ostrava – Poruba.

Vložit komentář

Autor komentáře
Text komentáře
Akce

Související články

Jaké nové studie přinesl letošní kongres ASCO v oblasti léčby kolorektálního karcinomu? Přednáška představuje výsledky studie III. fáze CALGB 80405 a FIRE-3. 

Přednáška podává pohled na data z registru CORECT z pohledu věkového složení léčených pacientů.  

Jaké jsou léčebné cíle u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem? Přednáška představuje analýzu z registru CORRECT, ve které je zpracováno jak hodnotí lékaři své pacienty, kteří jsou léčeni cílenou léčbou v 1. linii z hlediska resekability metastáz při zahájení léčby. Přednáška se věnuje léčbě metastatického karcinomu kolorekta bevacizumabem, výsledkům léčby z registru CORECT a představuje velkou klinickou studii fáze III.