Kolorektální karcinom – úvahy nad daty registrů

  • , Masarykův onkologický ústav a LF MU Brno, Klinika komplexní onkologické péče

Co nám ukazují a co říkají data z onkologických registrů o výskytu a léčbě kolorektálního karcinomu v České republice? Jaké jsou důvody podléčenosti pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem, proč má nízkou úspěšnost jeho screening a další úvahy nad daty z klinických registrů zazněly na satelitním sympóziu společnosti Roche ve čtvrtek 13. října 2011 v Českém Krumlově.

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Já bych zahájil ten blok věnovaný kolorektálnímu karcinomu tím, že bych Vás seznámil s takovým stručným přehledem dat, která dnes máme k dispozici z jednotlivých registrů, včetně Národního onkologického registru. Co z toho vyplývá pro kolorektální karcinom. Takže toto jsou data získaná na webových stránkách www.svod.cz, kde jsou oficiální, víceméně dostupná pro všechny, kdo mají přístup na tyto stránky. Vidíte, že z tohoto grafu jednoznačně vyplývá stále narůstající incidence kolorektálního karcinomu. Ten meziroční nárůst mezi roky 2007 a 2008 byl nějakých asi 300 nových onkologických onemocnění. Zatímco díky úspěchu současné léčby ta mortalita stagnuje, nekopíruje tu vzrůstající incidenci. Co jsou takové nepříjemné informace, to jsou ty, že i v roce 2008 přetrvávalo relativně vysoké procento onemocnění diagnostikovaných primárně v pokročilém stádiu. 22 procent bylo ve stádiu III, to znamená lokálně pokročilé onemocnění, které je indikované k zajišťovací chemoterapii. A 25 procent, zase velká část pacientů, ve stádiu IV, to znamená ve stádiu se vzdálenými metastázami. Vidíte, že tady je vývoj podle jednotlivých klinických stádií v čase. Myslím si, že zásadní nárůst je tady u toho prvního klinického stádia. Jinak druhé klinické stádium je zhruba na stejné úrovni. A ten nárůst jde spíše na vrub lepší hlásitelnosti, lepšího zařazování, protože - ta křivka charakterizovaná pro neznáme klinické stádium v čase výrazně klesá. Toto je ukázka z dalšího registru. Registr, který je věnovaný screeningu kolorektálního karcinomu. Je to registr, který byl založený v roce 2001. A vidíte, že i z těchto dat vyplývá, že ta situace není optimální. I když určitý nárůst tam je. V roce 2009 bylo zařazení cílové populace, to znamená muži a ženy od 50 let, pouze kolem 20 procent. Čili stále se jedná o jednu pětinu populace, která by byla k tomuto screeningovému programu indikována. Další tabulka představuje výsledky screeningových koloskopií, které jsou v současné době zase standardně registrovány a výsledky jsou vyhodnocovány. Mrzí mě, že to není asi úplně optimální vidět. Tady v tomuto zobrazení. Nicméně vidíte, že v roce 2010 ten nárůst počtu vyšetřených klientů má výrazně vzrůstající tendenci. A v roce 2010 bylo provedeno přes 21 000 screeningových koloskopií, v rámci kterých bylo odstraněno 6 a půl tisíce adenomových polypů, prekancerózy. A diagnostikováno téměř 800 karcinomů tlustého střeva. Tuto tabulku jste zde již viděli. Je to srovnání predikce pacientů a srovnání s realitou pro jednotlivá období. Rok 2009, 2010, komentovala to paní primářka Prausová, takže já budu pokračovat dál. Toto jsou recentní data od pana docenta Duška, která se týkají vyloženě kolorektálního karcinomu. A to predikce incidence pro rok 2010 u preparátů Avastin a Erbitux. A srovnání predikce s realitou, tak jak jsou pacienti hlášeni a zařazováni k léčbě těmito preparáty. Vidíte, že sumárně za celou Českou republiku ta podléčenost je jednoznačná. Indikovaných pacientů nebo léčených pacientů je pouze 42 procent. Obdobně je to i z pohledu prevalence. Opět pro rok 2010, za celou Českou republiku to dělá 42 procent, ve srovnání s predikcí. Ve srovnání s tou nejnižší hodnotou 44 procent. Takto vypadá predikce na rok 2012. Vidíte, že je to predikce incidence v té horní tabulce. Vidíte, že bychom se měli starat o 8 700 nově diagnostikovaných pacientů s kolorektálním karcinomem. A ten vývoj ukazuje, že přes 2 000 pacientů bude právě zase v tomto metastatickém stádiu IV. Ty predikce, jak dělá pan docent Dušek v rámci IBA (Institut biostatistiky a analýz), jsou schopni udělat na jednotlivé kraje. Takže vidíte, tady je ukázka, co to představuje pro Jihomoravský kraj. Nějakých 230 nově diagnostikovaných pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem v roce 2012. A dolní tabulka, prevalence pro rok 2012, v podstatě znamená, že v rámci České republiky bychom se měli starat o 55 000 pacientů s kolorektálním karcinomem. A na jižní Moravě by to mělo představovat přes 6 000 pacientů. Toto je další ukázka, jak vypadají ty prezentace z lékových registrů, konkrétně Avastinový registr pro kolorektální karcinom. Vidíte, že pacienti, kteří jsou zařazováni, tak jejich drtivá většina je mladších 65 let. Na dalším diapozitivu vidíme úspěch léčby spočívající v celkovém přežívání, které je kalkulováno na 3 138 pacientů. A vidíte, že ten medián přežití 29,4 měsíců je pozoruhodný. Viděli jsme v té předchozí prezentaci paní primářky Prausové, kde ta registrační studie byla kolem 20 měsíců. A dál uvidíme, že vlastně tam, kde byly použity kontinuální režimy v kombinaci s biologickou léčbou, ty nejlepší výsledky se pohybují kolem 25, 26 měsíců. Čili myslím si, že tyto výsledky hovoří pro to, že ty indikace nejsou nesprávné pro ty pacienty. Samozřejmě z těch registrů jsme schopni získat informace charakteru důvodů ukončení léčby toho pacienta. Vidíte, že v podstatě 56 procent je z důvodu progrese. Kolem šesti procent je z důvodu plánované operace. Minimálně jsou důvodem nežádoucí účinky této léčby. A jsou zde i případy, kolem 3 procent, kby bylo dosaženo kompletní remise onemocnění. A nyní bych Vás opět vyzval, abyste se ujali hlasovacích zařízení. A požádal bych Vás, abyste výběrem správné odpovědi vyjádřili svůj názor, co si myslíte o tom, jaké jsou důvody, dle Vašeho názoru, podléčenosti pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem v České republice. Je to špatná spolupráce komplexních onkologických center s okresními pracovišti. Nebo je to nedůvěra v efektivitu centrové léčby, toxicita centrové léčby provázená řadou komplikací. A nebo jsou to pacienti, kteří preferují péči a vazbu na okresního onkologa a úzkou spolupráci v překonávání takových těch běžných každodenních problémů, jako je cestování a podobně. Takže já bych Vás požádal, jestli byste zmáčkli hlasovací zařízení, teď. Pro mě jsou to velmi zajímavé informace a názory. Špatná spolupráce s komplexními onkologickými centry převažuje. A i to, že pacienti preferují svého ošetřujícího onkologa v místě bydliště samozřejmě má také svou logiku. Další dotaz. Jaké jsou dle Vašeho názoru důvody nízké úspěšnosti screeningu kolorektálního karcinomu, ať už se bavíme o klasické metodě hemokultem a nebo screeningové kolonoskopii. Buď je pro klienty neznámá dostupnost těch screeningových pracovišť. Nebo není motivace ze strany klientů jako cílové populace. Není motivace ze strany plátců, zdravotní pojišťovny. Není motivace ze strany odesílajících odborností, jako je praktický lékař, gynekolog. A nebo jiné důvody. Tak prosím Vás o vyjádření Vašeho názoru, teď. Převažuje tedy ta dvojka, nad odpovědí číslo 4. Určitě, nicméně i správně z pléna tady zaznělo, že kdybychom měli je šestou možnost, která by zněla že všechny tyto důvody, tak asi by to bylo víceméně také správné. Určitě co se týče té motivace, aspoň ze strany plátců je to svým způsobem řekněme nepochopitelné, protože všichni víme, že pokud by se ta onemocnění diagnostikovala včas, mohou se vyřešit pouze endoskopickým řešením nebo se mohou vyřešit pouze operačním zákrokem bez následné nákladné léčby. A to už vůbec nehovoříme o tom, jaké jsou dlouhodobé výsledky těch jednotlivých léčebných modalit. Děkuji.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Prosím, odpovězte nám na otázky, které zazněly v průběhu přednášky.

Výsledky hlasování návštěvníků portálu si můžete srovnat s hlasování v sále.

Jaké jsou dle Vašeho názoru důvody podléčenosti pacientů s mKRK

  • 66.7% (2 hlasy) - Špatná spolupráce KOC s okresními pracovišti
  • 0% (0 hlasů) - Nedůvěra v efektivitu centrové léčby
  • 0% (0 hlasů) - Vysoká toxicita centrové léčby (včetně komplikací)
  • 33.3% (1 hlas) - Pacienti preferují péči okresního pracoviště (ošetřující lékař, doprava, apod.)

Jaké jsou dle Vašeho názoru důvody nízké úspěšnosti screeningu KRK (TOKS, kolonoskopie)

  • 0% (0 hlasů) - Neznámá dostupnost screeningových pracovišť
  • 33.3% (1 hlas) - Není motivace ze strany klientů (cílová populace)
  • 33.3% (1 hlas) - Není motivace ze strany plátců (ZP)
  • 33.3% (1 hlas) - Není motivace ze strany odesílajících odborností (praktický lékař, gynekolog)
  • 0% (0 hlasů) - Jiné důvody

Podívejte se i na další přednášky webcastu Od léčby k právu - webcast.

Související články

Jaké nové studie přinesl letošní kongres ASCO v oblasti léčby kolorektálního karcinomu? Přednáška představuje výsledky studie III. fáze CALGB 80405 a FIRE-3. 

Přednáška podává pohled na data z registru CORECT z pohledu věkového složení léčených pacientů.  

Jaké jsou léčebné cíle u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem? Přednáška představuje analýzu z registru CORRECT, ve které je zpracováno jak hodnotí lékaři své pacienty, kteří jsou léčeni cílenou léčbou v 1. linii z hlediska resekability metastáz při zahájení léčby. Přednáška se věnuje léčbě metastatického karcinomu kolorekta bevacizumabem, výsledkům léčby z registru CORECT a představuje velkou klinickou studii fáze III.