Léčba seniorů s metastatickým kolorektálním karcinomem

V ČR má 14% populace věk nad 65 let a prevalence kolorektálního karcinomu v této věkové skupině je vysoká. Z pohledu onkologa je léčba pacientů s kolorektálním karcinomem ve vyšším věku možná, velmi důležitá je však spolupráce v multidisciplinárním týmu. 

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Jsem velmi ráda, že mohu vystoupit na tomto setkání s velmi zajímavým tématem Léčba seniorů s kolorektálním karcinomem z pohledu klinického onkologa. Čas utíká, utíká každému z nás a já jsem také vlastně na prahu věku seniorů, takže jsem velmi ráda, že můžeme tuto problematiku společně prodiskutovat. V České republice má více jak 14% populace věk nad 65 let, je to dáno demografickým vývojem, jak říkal pan doktor Tomášek, je to asi nezvratitelný fakt a to znamená, že i počet pacientů s kolorektálním karcinomem ve vyšším věku v denní praxi klinického onkologa neustále přibývá. V této věkové skupině je vysoká prevalence remisí včetně kolorektálního karcinomu a co je velkým problémem, že polymorbidita těchto nemocných vede často k zastření časných příznaků časného stádia. Rizikové faktory, ke kterým musíme přihlížet při léčbě, jsou násobeny jednak věkem a jednak přidruženými chorobami. Když se podíváme na graf věkové struktury pacientů z Fakultní nemocnice Brno, kteří vlastně byli léčeni od roku 2006 do roku 2010, jsou to data z registru NOR, tak pacienti nad 74 let více jak 33% přichází ve čtvrtém klinickém stádiu. Jak vlastně přistupovat k terapii nemocných ve vyšším věku? Je možné i tyto nemocné konzultovat na multidisciplinárním týmu, je možná chirurgie, ablační metody solitární metastázy. A jaká je možná kombinovaná terapie i u seniorů? Na tyto otázky bych se pokusila v krátkosti odpovědět ve svém sdělení. Jenom velmi krátce k možnostem léčby lokalizovaného onemocnění. Věk není kontraindikací pro kurativní chirurgický zákrok, ale bohužel je potřeba přihlížet u toho pacienta k celkovému stavu a závažným komorbiditám. Důležitá u elektivních výkonů je předoperační příprava a to spolupráce internisty, anesteziologa, chirurga a onkologa. Většina pacientů přichází často vlastně už s rozvinutými příznaky, a to s náhlou příhodou břišní, která je způsobena buď obstrukcí, nebo krvácením tumoru. Zde na nějakou velkou přípravu není čas. A vlastně toto vede k výraznému zvýšení perioperačních a pooperačních komplikací. Proto je potřeba vždy každého nemocného posuzovat individuálně a stanovit míru rizika a benefit pro nemocného. V případně solitární metastázy, nejčastěji to bývají jaterní nebo plicní, je možno i u seniorů zvažovat resekci, ale po velmi velmi pečlivé přípravě. Tříleté přežití nemocných po resekci jater činí asi 57% a není rozdíl oproti skupině nemocných do 70 let a nad 75 let. Další možností je radiofrekvenční ablace, pětileté přežití je kolem 30% nemocných a není rozdíl ve vyšším věku. Co je trošičku nežádoucím účinkem pro tyto nemocné, je více vyjádřený post ablační syndrom, senioři ho hůře vnímají, jsou tam febrilie, bolesti, elevace zánětlivých markerů nebo elevace jaterních testů. Ta doba hospitalizace by byla delší, ale při dobré přípravě, při dobrých zkušenostech pracoviště, které o tyto nemocné se stará, se dají i tyto post ablační syndromy velmi dobře zvládnout. Elevantní metoda je stereotaktická radioterapie, která je dobře tolerovatelná, tříletá lokální kontrola se vlastně udává kolem 80-85%. Nyní bych přistoupila k léčbě metastatického kolorektálního karcinomu. Cílem léčby je prodloužení přežití, minimální toxicita a za velmi dobré kvality života. Proto je velmi důležitá volba optimálního léčebného režimu, zde by měl prostě tuto léčbu řídit člověk, který má klinické zkušenosti a s ohledem na jeho klinické zkušenosti a výsledky klinických studií. V roce 2012 byla na ASCU publikována velmi pěkná studie AVEX. Je to vlastně první klinická studie třetí fáze, která se zabývá možnostmi léčby seniorů s metastatickým kolorektálním karcinomem, možnost nové biologické léčby. Byli to pacienti nepředléčení ve věku starší 70ti let, medián věku pacientů byl 76 let a klinické hodnocení probíhalo v 10 zemích. Bylo zařazeno celkem 280 pacientů a pacienti byli randomizováni do dvou ramen. V jednom rameni byli pacienti léčeni kombinovanou léčbou avastin v kombinaci s kapecitabinem a v druhém rameni byli pacienti léčeni pouze chemoterapií. Primárním cílem byla doba do progrese a tohoto primárního cíle bylo dosaženo, protože prvoliniová léčba kombinace Xeloda-bevacizumab dosáhla signifikantního rozdílu v době do progrese oproti ramenu léčeného samotnou chemoterapií. Studie AVEX prokázala i prodloužení přežití u pacientů léčených kombinovanou léčbou, chemoterapií a biologickou léčbou oproti ramenu pacientů léčených samostatně chemoterapií Xelodou. Velmi důležitý je tady tento slide. Je to vlastně bezpečnost léčby a tady vidíme, že nežádoucí účinky byly v obou ramenech srovnatelné. To znamená, že léčba kombinovaná nebyla zatížena vyšší toxicitou oproti monoterapii. Takže shrnutí studie AVEX: bylo dosaženo primárního cíle, kombinovaná léčba signifikantně prodloužila dobu do progrese, prodloužila přežití a většina pacientů zvládla tuto léčbu s dobrou toxicitou. Nejčastější toxicitou byla hypertenze u 52%. Vlastně registr CORECT nám umožňuje nejenom shrnout data, ale můžete si vytáhnout i data z jednotlivých center. Já bych vás chtěla jen v krátkosti seznámit na pár slidech s daty z našeho onkologického centra. My máme zařazeno, je to analýza stará půl roku, měli jsme zařazených 272 pacientů, oproti ostatním centrům máme trošičku méně pacientů, protože jsme začínali v roce 2009, ne v roce 2006 jako všichni ostatní centra. Pacienti starší 65ti let v naší skupině tvořili 110 pacientů, co se týče linie, tak 90% pacientů mělo avastin v první linii léčby. Celkové přežití od data zahájení léčby avastinem, pacienti starší 65ti let, tady ta doba přežití se nám liší, byla 18,2 měsíců a všichni pacienti měli 26,6 měsíců. Tam je potřeba ještě další analýza a může to být dané i množstvím, zařazením malého počtu pacientů. Ale vlastně jednoleté přežití pacientů už odpovídá registrům z celé republiky, je to 70% jednoleté přežití a dvouleté přežití u seniorů kolem 40%. Přežití bez známek progrese nemoci, zde jsme na tom stejně tak jako ostatní data z celé České republiky, kdy pacienti starší 65ti let žili bez příznaků nemoci nebo do doby do progrese 11,7 měsíců. Nežádoucí příhody, tato léčba je vlastně bezpečná, u 90% pacientů nebyla zjištěna žádná závažná nežádoucí příhoda. Nejčastější, co máme hlášeno, je proteinurie, kdy je to 2,7%. Závěr bych chtěla říct, že z pohledu onkologa, léčba pacientů s kolorektálním karcinomem i ve vyšším věku, je možná. Velmi důležitá je spolupráce multidisciplinárního týmu. Co se týče možností elektivních operací, ablačních metod, vždy je nutná pečlivá příprava a důležitá je konzultace multidisciplinárních komisí. Pro onkologickou léčbu bych se přimlouvala za volbu optimálního léčebného režimu, s ohledem na nízkou toxicitu a kvalitu života. A toto je vlastně cíl naší terapie - spokojený senior. Děkuji za pozornost!

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Podívejte se i na další přednášky webcastu Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2014 - webcast.

Související články

Jaké nové studie přinesl letošní kongres ASCO v oblasti léčby kolorektálního karcinomu? Přednáška představuje výsledky studie III. fáze CALGB 80405 a FIRE-3. 

Přednáška podává pohled na data z registru CORECT z pohledu věkového složení léčených pacientů.  

Jaké jsou léčebné cíle u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem? Přednáška představuje analýzu z registru CORRECT, ve které je zpracováno jak hodnotí lékaři své pacienty, kteří jsou léčeni cílenou léčbou v 1. linii z hlediska resekability metastáz při zahájení léčby. Přednáška se věnuje léčbě metastatického karcinomu kolorekta bevacizumabem, výsledkům léčby z registru CORECT a představuje velkou klinickou studii fáze III.