Pooperační komplikace po podání bevacizumabu u kolorektálního karcinomu s metastázami do jater - vlastní zkušenost

Přehrajte si článek jako podcast

Podnětem pro zpracování našeho souboru byl přehled pod názvem „Léčba zaměřená proti vaskulárnímu endoteliálnímu růstovému faktoru v perioperačním uspořádání: Závěry pro péči o pacienta“ publikovaný v The Lancet Oncology 2010;11:373-382. Porovnali jsme naše zkušenosti s pooperačními komplikacemi po resekci metastaticky postižených jater u kolorektálního karcinomu po léčbě bevacizumabem s literárními daty.

Aplikace perioperační chemoterapie s bevacizumabem zvýšil počet jaterních resekcí. Žádná z publikovaných studií neprokázala vyšší počet jaterních selhání v důsledku hepatektomie při podávání bevacizumabu v tzv. neoadjuvantním podání. Komplikace v hojení ran a chirurgické morbidity v důsledku resekce jater se v retrospektivních studiích pohybovaly ve velkém rozmezí, a to 6,2% až 49%.

V našem souboru hodnotíme 23 pacientů, průměrného věku 62,5 let (40-69), u kterých byla provedená resekce jater pro metastatický kolorektální karcinom v období 1.4.2009- 30.7.2012

Tabulka: Vlastní soubor pacientů – přehled chemoterapeutických režimů:

Chemoterapeutický režim

Počet pacientů

FOLFOX/bevacizumab 18

XELOX/bevacizumab

5

 

 

 

Tabulka: Vlastní soubor pacientů – počet cyklů a dávka bevacizumabu před resekcí jater:

Průměrný počet cyklů bevacizumabu

6 (4-12)

Průměrná dávka bevacizumabu (mg)

492 (356-850)

 

 

Údaje ze studií BRiTE (Investigation of Treatment Effects and Safety) a BEAT (Bevacizumab Expanded Access Trial) ukazují, že 3-5% pacientů má po terapii bevacizumabem známky horšího hojení ran. Byli to „závažné „komplikace po rozsáhlejších výkonech v oblasti břicha, po zavedení portu, a také výkony mimo oblast břicha.

Tabulka: Vlastní soubor pacientů - hojení ran:

Komplikace s hojením ran

Počet pacientů

Dehiscence 1
Hernie v jizvě 0
Krvácení peroperačně 2
Hojení per primam 20

 

 

 

 

 

V obou studiích BRiTE i BEAT autoři prokázali, že při srovnání výskytu komplikací v intervalu delším než 60 dní od ukončení léčby bevacizumabem s jejich počty v intervalu kratším existuje zvýšené riziko komplikací, pokud je chirurgický výkon proveden právě v tomto kratším intervalu. Studie NSABP C-08 však ukázala, že bevacizumab zvyšuje riziko komplikací operační rány i tehdy, pokud je jeho podávání zahájeno s odstupem 6 týdnů od provedeného chirurgického výkonu. Ve stanovení vhodného intervalu mezi resekčním výkonem pro jaterní metastázy a poslední dávkou bevacizumabu neexistuje názorová jednota, některá klinická centra doporučují interval 5-6 týdnů, výsledky některých studií naznačují, že riziko komplikací při prodloužení intervalu na 8 týdnů by mohlo být nižší. Doporučovaný interval od podání chemoterapie bez bevazimumabu k chirurgickému výkonu je 3-4 týdny.

Tabulka: Vlastní soubor pacientů – doba mezi resekcí jater a podáním bevacizumabu:

Doba od aplikace bevacizumabu k resekci jaterní Průměr 42 dní (38-56)
Doba od aplikace chemoterapie (bez bevacizumabu) k resekci jaterní Průměr 19 dní (14-28)

 

 

 

U pacientů s přidruženými onemocněními (diabetes, onemocnění periferních cév, obezita) nebo s komplikacemi hojení rány (nezávažné infekce rány) je doporučeno zahájit léčbu až po několika cyklech chemoterapie.

Tabulka: Vlastní soubor pacientů – nemocní s přidruženými onemocněními:

Přidružená onemocnění

Počet pacientů

Diabetes mellitus na PAD 5
Diabetes mellitus na inzulinu 3
Cévní onemocnění 2
Obezita 3

 

 

 

Závěrem můžeme na základě vlastních zkušeností, i když prozatím na malém souboru pacientů, potvrdit, že při dodržení intervalu minimálně 6 týdnů od poslední aplikace bevacizumabu je resekce jater bezpečný výkon s minimem komplikací.

Související články

Úvodní přednáška chirurgicko onkologického semináře, konaného v Lednici, zazněla na téma chirurgické léčby metastáz kolorektálního karcinomu, nutnosti perioperační komplexní léčby a multioborové spolupráce chirurgů, onkologů a radiologů ke zlepšení výsledků léčby.

Virtuální onkologická GIT komise

Záznam jednání multidisciplinární GIT komise, kde skupina odborníků různých specializací  řeší konkrétní kazuistiky, navazuje na webcast z 2. ročníku Pracovního setkání onkologů a chirurgů, které bylo věnováno péči o nemocné s metastazujícím kolorektálním karcinomem.

Přednáška přinášející zkušenosti s primární metastazektomií zazněla na satelitním sympóziu společnosti Roche 13. října 2011 v Českém Krumlově. Rozsáhlá a přehledná přednáška o nutnosti multidisciplinárního přístupu v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu, onkologických a chirurgických aspektech léčby, dnešních chirurgických strategiích a druzích resekčních výkonů, o roli  neoadjuvantní terapie je doplněna kasusitikou a množstvím obrázků chirurgických technik (pro lepší zážitek použijte režim celé obrazovky).