Avastin v léčbě karcinomu ledviny

Léčba Avastinem +IFN-alfa 2a následovaná po progresi léčbou inhibitory tyrosinkináz může prodloužit u nemocných s pokročilým anebo metastazujícím karcinomem ledvin celkové přežití za hranici 3 let.

Avastin + IFN-alfa 2a prodlužuje přežití bez progrese nemocných s pokročilým/metastazujícím karcinomem ledviny. Léčba Avastinem je bezpečná

Přidání Avastinu k interferonu alfa-2a vedlo v randomizované studii fáze III AVOREN k prodloužení doby přežití bez progrese z 5,4 na 10,2 měsíce a téměř trojnásobnému zvýšení četnosti léčebné odpovědi z 13 % na 31 %.

Nejčastějšími nežádoucími účinky stupně 3 byly únava a astenie. Hypertenze, krvácení a arteriální tromboembolické příhody se vyskytly v nízké četnosti, jak již bylo dříve ověřeno u jiných diagnóz.

  1. Escudier B et al. Lancet 2007, vol. 370, no. 9605, p. 2103-11

Avastin + IFN-alfa 2a v nízké dávce zlepšuje toleranci a zachovává účinnost režimu

Avastin + nízkodávkový IFN alfa-2a zachovává výhodu kombinace v prodloužení PFS i celkovém přežití

Snížení dávky IFN alfa-2a v kombinovaném režimu s Avastinem snižuje výskyt nežádoucích účinků

Sníženou dávku INF alfa-2a dostalo ve studii AVOREN 40 % ITT populace.

  1. Melichar B, et al, Ann Oncol, 2008;19:1470-1476
  2. Melichar, ESMO 09 abstr. 7123

Léčba Avastinem +IFN-alfa 2a následovaná po progresi léčbou inhibitory tyrosinkináz může prodloužit u nemocných s pokročilým anebo metastazujícím karcinomem ledvin celkové přežití za hranici 3 let

Současné informace poukazují na to, že u nemocných s příznivou či střední prognózou představuje kombinace Avastin a IFN alfa-2a podaná v 1. linii s následnou léčbou sunitinibem či sorafenibem a dále po selhání jednoho či druhého inhibitoru tyrosinkináz následovanou everolimem léčebnou strategii, která maximalizuje terapeutický potenciál všech dostupných léků.

Při sekvenční léčbě inhibitory tyrozinkináz použitých následně po kombinaci Avastin + IFN lze dosáhnout mediánu přežití 38,6 měsíce (více než 3 let)

  1. Melichar B et al; Oncology 2009;77:82–91
  2. Escudier, et al. ASCO 2009 (oral presentation)

Profil nemocných s karcinomem ledviny vhodných k léčbě Avastinem

Indikace:

Avastin v kombinaci s interferonem alfa-2a je indikován jako léčba první linie u nemocných s pokročilým a/nebo metastazujícím karcinomem ledviny.

Kontraindikace:

neléčené metastázy v CNS (25. 3. 2009 byly rozhodnutím Evropské lékové agentury (EMEA, http://www.emea.europa.eu/) z kontraindikací Avastinu odstraněny CNS metastázy) přecitlivělost na bevacizumab či jeho složky gravidita

Nejlepších výsledků v léčbě dosahovali nemocní s karcinomem ledviny složeného z > 50% světlých buněk a nemocní s dobrou anebo středně dobrou prognozou dle Motzerových kriterií.

Opatrnosti je třeba u starších nemocných ve věku nad 65 let (nová zjištění hovoří o vyšším riziku až po 75 letech) a těch, kteří nedávno prodělali arteriální tromboembolickou příhodu – u obou skupin může být zvýšeno riziko vzniku arteriální tromboembolické příhody.

měsíce

Avastin je první a jediný lék s anti VEGF účinkem, u kterého byl ve 4 indikacích a v 8 randomizovaných studiích prokázán významně příznivý vliv na přežití (celkové přežití, přežití bez známek progrese).

Avastin je možné podávat v Komplexních onkologických centrech.
Jejich síť je popsána na www.onconet.cz

Pro léčbu Avastinem dosud nebyl nalezen prediktivní marker. Rozhodnutí o vhodnosti k léčbě je založeno na klinickém vyšetření a posouzení nemocných onkology ve všech uzlech onkologické sítě.

Avastin je od 1. 3. 2010 hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění ve všech registrovaných indikacích. Aktuální informace žádejte na adrese: Roche, s.r.o., Dukelských hrdinů 52, 170 00 Praha 7, telefon 220 382 111

Algoritmus biologické léčby nemocných s pokročilým a/nebo metastazujícím karcinomem ledviny

  1. Zásady cytostatické léčby maligních onkologických onemocnění (verze 1. 2. 2010).

Vložit komentář

Autor komentáře
Text komentáře
Akce

Související články

Léčba karcinomu ledviny - registrační studie Avoren

Léčba blokující VEGF má u karcinomu leviny své logické opodstatnění a to zejména u nádorů světlobuněčné histologie. Je zde pozorována porucha VHL genu, která ústí v nadprodukci různých růstových faktorů majících význam v nádorové genezi. Jedním z podstatných je právě VEGF.

Jaká je optimální sekvence léčby u karcinomu ledviny st. IV?

Přednáška prof. MUDr. Bohuslava Melichara, Ph.D. z 1. července 2010 je součástí onkologického videosatelitu natočeného pro portál MojeMedicína.