Avastin - kazuistiky

Roche

Avastin (bevacizumab) je humanizovaná monok­lonální protilátka, která je ve svém mechanismu účinku cílená proti plazmatickému růstovému faktoru cévního endo­telu (VEGF). Jeho blokádou způsobí normalizaci nádoro­vého krevního řečiště, regresi nádorových cév a zábranu novotvorby cév.

Avastin - kazuistiky

Počet nalezených článků: 32 zrušit všechny filtry
Avastin v léčbě metastatického karcinomu prsu - naše zkušenosti

Přednáška, která zazněla také v hlavním programu Brněnských onkologických dnů 2014, podává přehled klinických studií v léčbě metastatického karcinomu prsu přípravkem Avastin, představuje také vlastní soubor 17 pacientek s metastatickým triple negativním invazivním duktálním karcinomem prsu, kterým byla ve FN Motol podána léčebná kombinace paklitaxel s bevacizumabem. Na závěr přednášky se seznámíte s kazuistikou. Kombinace paclitaxel s bevacizumabem v první linii metastatického HER2 negativního karcinomu prsu je účinná, bezpečná a velmi dobře tolerovaná pacientkami s metastatickým „triple-negativním“ karcinomem prsu. Přednášku jsme pro vás dotočili v červenci 2014.  

Přednáška představuje kazuistiku pacienta s metastatickým kolorektálním karcinomem, jež byl předléčen systémovou chemo-bioterapií, poté podstoupil radikální resekci. U pacienta došlo k velmi rychlému relapsu onemocnění, přesto vzhledem k věku pacienta a jeho aktivnímu zájmu o nemoc byla nadále snaha o resekci meta ložisek. Ta však vzhledem k uložení a předchozí resekci byla obtížná, proto po aplikaci systémové chemo-bioterapie byla provedena radiofrekvenční ablace.

Dvě zajímavé kazuistiky mladých pacientů (33 a 19 let v době stanovení diagnózy) s metastazujícím karcinomem kolorekta léčených bevacizumabem, se zaměřením na význam kvality života léčených, odezněly na kazuistickém setkání v Třešti.

Kazuistika pacienta s metastazujícím karcinomem kolorekta, který byl léčen bevacizumabem v 1. linii a monoklonální protilátkou proti EGFR ve 2. linii.  V praxi zde vidíme profit v délce přežití (39+ měsíců u MCRC) i v kvalitě života pacienta. 

Multimodální léčba metastatického kolorektálního karcinomu u 81letého pacienta

Multidisciplinární přístup založený na antiangiogenní léčbě bevacizumabem v kombinaci s chirurgickou léčbou a RFA přináší benefit v léčbě pacienta s karcinomem tračníku a synchronním metastatickým postižením jater a plic bez věkového limitu.

Umožnění resekability primárně inoperabilního karcinomu tračníku s neregionální lymfadenopatií po chemobiologické léčbě s Avastinem a následná kompletní remise po zařazení Avastinu v léčbě 1. relapsu onemocnění.

Přednesená kazuistika se týká lokálně pokročilého karcinomu rekta a vhodnosti restagingu po neoadjuvantí terapii u pacientů s tumorem rekta. 

U 63-letého pacienta s adenokarcinomem sigmoidea ve IV. klinickém stadiu – po resekci sigmoidea sec.Hartmann pro ileosní stav, s vícečetnými metastázami v játrech byla aplikována biochemoterapie režimem beXELOX s efektem kompletní remise. Po 2 letech od ukončení biochemoterapie došlo k recidivě onemocnění-objevuje se solitární metastatické ložisko v játrech. Po provedené cílené stereotaktické radioterapii lineárním urychlovačem došlo k regresi tohoto ložiska, dle kontrolních PET/CT vyšetření k vymizení aktivity v ložisku. Nyní je pacient 18 měsíců od ukončení STX radioterapie, nadále v kompletní remisi dle PET/CT.

Po „prodloužené„ půlroční neoadjuvanci chemoterapie XELOX v kombinaci s Avastinem došlo k 30% regresi velikosti jaterních metastáz. Po přešetření indikováno provedení radikální resekce jater a primárního tumoru ve dvou dobách. Správným načasováním  systémové a chirurgické  léčby došlo ke kompletní remisi onemocnění, která trvá již dva roky.

Kompletní remise po neoadjuvantní biochemoterapii s bevacizumabem u lokálně pokročilého karcinomu sigmoidea. U 49-leté pacientky s nálezem primárně inoperabilní, rozsáhlé nádorové infiltrace sigmatu s infiltrací močového měchýře a v.s. infiltrace peritonea dle CT vyšetření byla aplikována systémová terapie režimem bevacizumab + XELOX s neoadjuvantním záměrem. Po 4 cyklech této terapie dle kontrolního CT vyšetření došlo k výrazné regresi nádorové infiltrace. Následně provedena radikální operace. Peroperačně nezjištěná jiná nádorová disseminace v dutině břišní. Po operaci aplikována adjuvantní chemoterapie režimem XELOX. Pacientka je nyní dispensarisována, dosud trvá kompletní remise.

Případ 72-leté pacientky s karcinomem rektosigmoideálního spojení, která je léčena v 1.linii paliativní terapie bevacizumabem po dobu celkem 43 měsíců bez progrese.

Původně 44 letá žena byla vyšetřena v našem onkologickém centru  v listopadu 2008. Byl u ní zjištěn metastatický karcinom sigmatu s  mnohočetným metastatickým postižením jater.

Případ 52-leté pacientky s karcinomem tlustého střeva, která byla léčena v 1. i ve 2. linii paliativní terapie bevacizumabem. Kazuistika byla představena v podobě posteru na Brněnských onkologických dnech 2012.

Anti-VEGF terapie, i přes skepticismus a omezení regulačními úřady USA, zůstává nadále jednou z možností terapie karcinomu prsu. Je potřeba dále prohlubovat preklinické a klinické zkušenosti a definovat podskupiny pacientek s optimálním účinkem této terapie a vlivem na OS. Je rovněž nutné určit, jaké onemocnění léčit anti-VEGF terapií (neoadjuvantní, adjuvantní, metastatické) a s jakým nejúčinnějším chemoterapeutickým režimem (látka, dávka, schéma, délka podávání). Je nezbytný další výzkum a validace prognostických a prediktivních biomarkerů a v neposlední řadě pak dlouho diskutovaná a stále nerealizovaná změna pohledu na uspořádání a hodnocení klinických studií u metastatických onemocnění (zahrnutí parametrů kvality života, skutečný klinický benefit, atd.).

Žena, 54 let, anamnéza zvýšené teploty, bolestí břicha a pánve a častějšího močení po dobu několika týdnů; Nádorové plaky podél levé pánevní stěny se šířením do levého uterosakrálního ligamenta; Masa 6x4x4cm v retroperitoneu, v níž je zavzata aorta, dutá žíla a začátek dolní mezenterické tepny