Kazuistika nemocné s generalizovaným adenokarcinomem tlustého střeva do jater léčené bevacizumabem ve 2. linii

Případ 52-leté pacientky s karcinomem tlustého střeva, která byla léčena v 1. i ve 2. linii paliativní terapie bevacizumabem. Kazuistika byla představena v podobě posteru na Brněnských onkologických dnech 2012.

Úvod

Kolorektální karcinom (CRC) je v celosvětovém měřítku čtvrtým nejčastěji se vyskytujícím nádorovým onemocněním u mužů (po karcinomu plic, prostaty a žaludku) a třetím nejčastějším u žen (po karcinomu prsu a děložního čípku). Průměrné pětileté přežití se u CRC pohybovalo v roce 2002 přibližně kolem 50 %.(1) V případě metastazujících CRC (mCRC) nepřesahuje četnost 5-letého přežití 7 %.(2,3)

Standardními postupy v systémové léčbě 1. linie mCRC (metastazující kolorektální karcinom) jsou: paliativní chemoterapie zahrnující režimy 5-FU a FA (bolus nebo dlouhodobá infuze 24/48 hodin) nebo kapecitabin, které jsou podávány v kombinaci s oxaliplatinou nebo irrinotecanem.(4) Pro pacienty ve stadiu IV. je také k dispozici biologická léčba (bevacizumab – Avastin, cetuximab – Erbitux, panitumumab – Vectibix).

Bevacizumab – Avastin je určen k léčbě pacientů s metastazujícím adenokarcinomem tlustého střeva nebo rekta v kombinaci s chemoterapeutickým režimem obsahujícím fluoropyrimidin. Bevacizumab je registrován pro první i pro další linie léčby. Pro využití léčebného potenciálu bevacizumabu je nutno jej podávat do progrese, tedy i v případě, že je léčba chemoterapií z jakéhokoliv důvodu ukončena.

Kazuistika

V následujícím textu je popsán případ 52-leté pacientky s karcinomem tlustého střeva, která byla léčena v 1. i ve 2. linii paliativní terapie bevacizumabem.

 • Stp. resekci colon transversum pro Ca 8/2005, pT3 pN2 pM0.
 • Pacientka byla léčena adjuvantní chemoterapií XELOX 6 cyklů 9–12/2005.
 • Po 2,5 letech došlo ke generalizaci do jater, nasazena chemoterapie FOLFIRI (6 cyklů) + bevacizumab 8/2007–11/2007, poté byl podáván v monoterapii bevacizumab po dobu 2 let do 12/2009.
 • Dle kontrolního CT bylo dosaženo kompletní remise.
 • Pacientka po 2 letech další aplikace Avastinu odmítla.
 • Progrese nastala po roce.
 • Byla podána další linie chemoterapie (XELIRI 6 cyklů od 1/2011–5/2011) a bylo pokračováno i ve 2. linii bevacizumabem.
 • Dle kontrolního CT v 1/2012 po 7 měsících od zahájení paliativní léčby 2. linie je dosaženo úplné regrese metaložisek v obou lalocích jater. Pacientka doposud pokračuje v udržovací léčbě bevacizumabem a je nadále v kompletní remisi.

Závěr

Tento případ dokumentuje dlouhodobou účinnost Avastinu v léčbě generalizovaného adenokarcinomu tlustého střeva, a to v 1. i ve 2. linii.

Použitá literatura:

 1. Parkin DM, Bray F, Ferlay J, et al. Global cancor statistics, 2002. CA Cancor J Clin 2005, 55:74-108
 2. Van Cutsem E, Labianca R, Cognetti F, et al. Targeted therapies for patiens with advanced colorectal cancor:focus on cetuximab. Targeted Oncol 2006, 1:2-12
 3. Weitz J, Koch M, Debus J, et al. Clorectal cancor. Lancet 2005, 365:153-65
 4. Van Cutsem EJ D (Coordinating autor). Advanced colorectal cancer: ESMO Clinical Recommendations for diagnosis, adjuvant treatment and folow up. Ann Oncol 2007, 18(Suppl 2):ii25-6.

Poster ve
formátu PDF

Související články

Po „prodloužené„ půlroční neoadjuvanci chemoterapie XELOX v kombinaci s Avastinem došlo k 30% regresi velikosti jaterních metastáz. Po přešetření indikováno provedení radikální resekce jater a primárního tumoru ve dvou dobách. Správným načasováním  systémové a chirurgické  léčby došlo ke kompletní remisi onemocnění, která trvá již dva roky.

Přednáška představuje kazuistiku pacienta s metastatickým kolorektálním karcinomem, jež byl předléčen systémovou chemo-bioterapií, poté podstoupil radikální resekci. U pacienta došlo k velmi rychlému relapsu onemocnění, přesto vzhledem k věku pacienta a jeho aktivnímu zájmu o nemoc byla nadále snaha o resekci meta ložisek. Ta však vzhledem k uložení a předchozí resekci byla obtížná, proto po aplikaci systémové chemo-bioterapie byla provedena radiofrekvenční ablace.