Inovativní postupy v léčbě nádorových onemocnění - novinky roku 2009 a 2010

Novinky roku 2009 a 2010: V březnu 2009 byly ze seznamu kontraindikací Avastinu vyňaty CNS metastázy. V lednu 2010 byl pro léčbu nemocných s metastazujícím karcinomem žaludku HER2 pozitivním registrován Herceptin.

Celá brožura
v PDF

Přípravky Roche a indikace, hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění.*

Avastin

 • první linie léčby nemocných s metastazujícím kolorektálním karcinomem
 • vyšší linie léčby nemocných s metastazujícím kolorektálním karcinomem
 • první linie léčby nemocných s metastazujícím karcinomem prsu
 • první linie léčby nemocných s metastazujícím nemalobuněčným karcinomem plic
 • první linie léčby nemocných s metastazujícím karcinomem ledviny

Herceptin

 • léčba nemocných s HER2 pozitivním časným karcinomem prsu
 • první linie léčby nemocných s HER2 pozitivním metastazujícím karcinomem prsu
 • vyšší linie léčby nemocných s HER2 pozitivním metastazujícím karcinomem prsu

Tarceva

 • vyšší linie léčby nemocných s lokálně pokročilým nebo metastazujícím nemalobuněčným karcinomem plic

*Podrobnosti o podmínkách úhrady jsou uvedeny na www.sukl.cz.

Novinky roku 2009 a 2010

V březnu 2009 byly ze seznamu kontraindikací Avastinu vyňaty CNS metastázy.

V lednu 2010 byl pro léčbu nemocných s metastazujícím karcinomem žaludku HER2 pozitivním registrován Herceptin.

S platností od 1. 3. 2010 byla přípravku Avastin přiznána úhrada v indikacích:

 • Kolorektální karcinom 1. a vyšší linie
 • Karcinom prsu
 • Karcinom plic
 • Karcinom ledviny

Vyvěšeno dne: 12. 2. 2010; č. j.: MZDR 2182/2010; sp.zn. FAR: L13/2010; k č. j. SUKLS85212/2008

V roce 2010 očekává Tarceva registraci udržovací léčby nemocných s NSCLC – zatím získala pozitivní vyjádření CHMP.

Metastatický karcinom prsu.

 • Herceptin je indikován k léčbě pacientů s metastazujícím karcinomem prsu, jejichž nádory ve zvýšené míře exprimují HER2 (human epidermal growth factor receptor 2):
  • v monoterapii k léčbě pacientů, kteří byli pro své metastazující nádorové onemocnění již léčeni nejméně 2 chemoterapeutickými režimy. Předchozí chemoterapie přitom musí zahrnovat antracyklin a taxan, s výjimkou pacientů, pro které jsou tyto látky nevhodné
  • v kombinaci s paklitaxelem k léčbě pacientů, kteří nedostávali předchozí chemoterapii k léčbě metastatického nádorového onemocnění a pro něž léčba antracyklinem není vhodná
  • v kombinaci s docetaxelem k léčbě pacientů, kteří nedostávali předchozí chemoterapii k léčbě metastatického nádorového onemocnění
  • v kombinaci s inhibitorem aromatázy k léčbě postmenopauzálních pacientek s metastatickým karcinomem prsu s pozitivitou hormonálních receptorů, dosud neléčených trastuzumabem

  Časný karcinom prsu.

  • Herceptin je indikován u pacientů s HER2 pozitivním časným karcinomem prsu po chirurgickém zákroku, chemoterapii (neoadjuvantní nebo adjuvantní) a radioterapii (pokud je to relevantní)

  Metastazující karcinom žaludku.

  • Herceptin v kombinaci s kapecitabinem nebo 5-fluorouracilem a cisplatinou je indikován k léčně nemocných s HER2-pozitivním metastazujícím adenokarcinomem žaludku nebo gastroesofageálního spojení, kteří dosud nebyli léčeni pro metastazující onemocnění.

   

  Avastin v kombinaci s paklitaxelem nebo docetaxelem je indikován jako léčba první linie u nemocných s metastazujícím karcinomem prsu.

  • Terapie metastazujícího karcinomu tlustého střeva nebo rekta v kombinaci s chemoterapeutickým režimem obsahujícím fluoropyrimidin.
  • Avastin přidaný k chemoterapeutickému režimu s platinou je indikován k léčbě první linie nemocných s neresekabilním pokročilým, metastatickým nebo rekurentním nemalobuněčným plicním karcinomem jiného histologického typu, než predominatně z dlaždicových buněk.
  • Avastin v kombinaci s interferonem alfa-2a je indikován jako léčba první linie u nemocných s pokročilým a/nebo metastazujícím karcinomem ledviny.
  • CNS metastázy byly vyňaty z kontraindikací podání Avastinu. Indikace u kolorektálního karcinomu neurčuje linii léčby.

  V kombinaci s docetaxelem léčba pacientů s lokálně pokročilým nebo metastatickým karcinomem prsu po selhání cytotoxické chemoterapie. V monoterapii léčba pacientů s lokálně pokročilým nebo metastatickým karcinomem prsu po selhání chemoterapeutického režimu zahrnujícího taxany a antracykliny nebo pacientů, u kterých není další léčba antracykliny indikována.

  Adjuvantní léčba pacientů po operaci karcinomu tlustého střeva stadia III (C dle Dukese)

  • Léčba metastatického kolorektálního karcinomu
  • Léčba první linie pokročilého karcinomu žaludku v kombinaci s režimem obsahujícím platinu

  O úhradě některých registrovaných indikací přípravků Roche, uvedených v této brožuře, nebylo ke dni vydání dosud rozhodnuto. Aktuální informace prosím žádejte po zástupcích Roche nebo na adrese: Roche, s.r.o., Dukelských hrdinů 52, 170 00 Praha 7, telefon 220 382 111.

Vložit komentář

Autor komentáře
Text komentáře
Akce

Související články

Průřez historií léčivého přípravku Avastin. 

Na úvod satelitního sympózia společnosti Roche promluvili prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. a  MUDr. Jana Prausová, Ph.D.,MBA.

Přednášku shrnující antiangiogenní terapii zhoubných nádorů přednesl Dr. Gore na závěr satelitního sympózia s názvem Transforming the treatment landscape: angiogenesis inhibition in cancer, konaném v rámci 35. kongresu ESMO v Miláně.