Účinnost a bezpečnost vismodegibu u pokročilého basocelulárního karcinomu

Data ze studie ERIVANCE prokázala, že vismodegib (Erivedge) je novou léčebnou možností u pacientů s pokročilým BCC.

Článek sepsán podle: Sekulic A. et al. Efficacy and Safety of Vismodegib in Advanced Basal-Cell Carcinoma. N Engl J Med 2012;366:2171-9

Základní informace

 • Změny v signální dráze Hedgehog hrají zásadní roli v patogenezi basocelulárního karcinomu (BCC)
 • I když je naprostá většina basocelulárních karcinomů léčena chirurgicky, účinná léčba pro lokálně pokročilý, nebo metastatický bazaliom zatím nebyla k dispozici.
 • Vismodegibem je prvním ve třídě malých molekul inhibitorů Hedgehog signální dráhy
 • Studie fáze I s vismodegibem (GDC-0449), prvním ve třídě malých molekul inhibitorů Hedgehog signální dráhy prokázala 58% četnost odpovědí u pacientů s pokročilým basocelulárním karcinomem.
 • Studie fáze II Erivance (NCT00833417) je multicentrická, mezinárodní, 2-kohortová, nerandomizovaná studie. Zařazeni pacienti měli metastatický nebo lokálně pokročilý basocelulární karcinom, který je nevhodný k chirurgické léčbě ( např. kvůli mnohočetnému výskytu, nebo rozsahu výkonu a znetvoření, vedl by ke komorbiditám, atd. ), a měli recidivu po radioterapii anebo byla radioterapie nevhodná nebo kontraindikována
 • Pacienti užívali 150 mg vismodegibu p.o. denně.
 • Primární cíl: Nezávislé hodnocení četnosti objektivních léčebných odpovědí
 • U 33 pacientů s metastatickým basocelulárním karcinomem byla četnost odpovědí podle nezávislého hodnocení 30% (95% IS (16- 48; p = 0,001).
 • U 63 pacientů s lokálně pokročilým basocelulárním karcinomem byla četnost odpovědí podle nezávislého 43% (95% IS; 31- 56; p<0,001), s kompletní odpovědí u 13 pacientů (21%).
 • Medián trvání odpovědi byl 7,6 měsíců v obou kohortách.
 • Bezpečnost: Nežádoucí příhody se vyskytly u více než 30% pacientů, nejčastěji ve formě svalových spasmů, alopecie, dysgeusie (poruchy vnímání chutí), váhového úbytku a slabosti
 • Závažné nežádoucí příhody byly hlášeny u 25% pacientů; bylo zaznamenáno 7 úmrtí kvůli nežádoucím příhodám, souvislost se studijní léčbou nebyla prokázána

Uspořádání studie ERIVANCE

Nový kombinovaný cíl pro laBCC obsahuje měření zmenšení nádoru fyzikálním vyšetřením, a také radiograficky u pacientů s měřitelným onemocněním podle RECIST, a zároveň úplné vyléčení kterékoliv nádorové ulcerace přítomné při zahájení léčby ve studii. Pacienti byli považováni za respondéry, pokud se jejich nádor zmenšil nejméně o 30%, buď fyzikálním, a/nebo radiografickým měřením, a/nebo měli úplně vyléčené ulcerace. Odpověď musela být potvrzena po nejméně 4 týdnech. Progrese nemoci byla definována jako nárůst léze o 20% a více u externě dostupných nebo radiografickcýh rozměrů, nová ulcerace, nebo nová léze.

Vstupní kritéria pacientů ve studii ERIVANCE

 • Věk nad 18 let
 • Přiměřené orgánové funkce
 • ECOG PS ≤ 2
 • Pacienti s metastatickým BCC s měřitelným onemocněním, podle RECIST kritérií
 • Pacienti s lokálně pokročilým BCC měli nejméně 1 lézi o velikosti 10mm a vice nevhodnou k chirurgické resekci. Pacienti s lokálně pokročilým BCC museli mít v anamnéze předchozí radioterapii, pokud nebyla kontraindikovaná, neb nevhodná.
 • Patologická zpráva dokumentující diagnózu BCC byla vyžadována u všech pacientů, u pacientů s metastatickým BCC byla diagnóza stanovena z tkáně z metastatické léze.
 • Pacienti s basocelulárním névovým syndromem (Gorlinův syndrom) byli zařazeni do studie, pokud splňovali výše uvedená kritéria.

Vylučovacími kritérii byly velké orgánové dysfunkce, těhotenství, laktace, účast v jiné klinické studii v posledních 4 týdnech, očekávaná doba přežití

Vstupní charakteristiky pacientů ve studii ERIVANCE

Primární a sekundární cíle a trvání léčby.

Změna průměru lézí

Fotodokumentace lézí

Část A - BCC na temeni a čele 68-leté pacientky; při chirurgické léčbě předpoklad výrazné deformity. Kromě biopsie nebyly provedeny žádné chir. výkony. Radioterapie byla považována za kontraindikovanou kvůli mnohočetným komorbiditám a riziku poškození mozku. Při biopsii v týdnu 16 nebyly nalezeny reziduální buňky BCC. Odpověď na léčbu u této pacientky byla považována za kompletní podle nezávislého hodnocení i podle zkoušejícího.

Část B ukazuje 3 z 5 cílových lézí (na pravém spánku, na šíji a levém spánku a zevním zvukovodu u 82-letého pacienta s lokálně pokročilým BCC. Pacient podstoupil četné chirurgické výkony. Léze přítomné při zařazení byly rekurentní a kurativní resekce nebyla předpokádána, nebo by vedla k výrazné morbiditě a deformitě. Radioterapie byla považována za nevhodnou vzhledem k rozsahu nemoci. I když byla prokázána rezidua buněk BCC v biopsii z ulcerace na levém spánku v týdnu 24, biopsie ostatních lézí byly bez přítomnosti buněk BCC. Léčebná odpověď u tohoto pacienta byla hodnocena jako parciální podle nezávislého hodnocení i podle zkoušejícího.

Analýza bezpečnosti

Nejčastějšími důvody pro ukončení léčby vismodegibem byla progrese nemoci u pacientů s metastatickým BCC (18%) a rozhodnutí pacienta u pacientů s lokálně pokročilým BCC (25%). Než. příhody všech stupňů, které se vyskytly u ≥ 20% pacientů:

Nežádoucí příhody stupně 3-4 zahrnovaly svalové spasmy, slabost a ztrátu chuti. 12% pacientů mělo nežádoucí příhodu, která vedla j přerušení léčby vismodegibem (nejčastějším důvodem byly svalové spasmy, hlášené u 2 pacientů). Závažné než. příhody byly hlášeny u 25% pacientů. Fatální nežádoucí příhody byly hlášeny u 7 pacientů (1 s metastatickým BCC a 6 s lokálně pokročilým BCC): úmrtí z neznámé příčiny (u 3 pacientů), hypovolemický šok, infarkt myokardu, meningeální metastázy a ischemická cévní mozková příhoda. Není známa souvislost mezi studijní medikací a nežádoucí příhodou.

Závěry

Data ze studie ERIVANCE prokázala, že vismodegib (Erivedge) je novou léčebnou možností u pacientů s pokročilým BCC.

 • U 33 pacientů s metastatickým basocelulárním karcinomem byla četnost odpovědí 30% podle nezávislého hodnocení (95% IS (16- 48; p = 0,001).
 • U 63 pacientů s lokálně pokročilým basocelulárním karcinomem byla četnost odpovědí 43% podle nezávislého hodnocení (95% IS; 31- 56; p<0,001), s kompletní odpovědí u 13 pacientů (21%).
 • Medián trvání odpovědi byl 7,6 měsíců v obou kohortách.
 • Bezpečnost: Nežádoucí příhody se vyskytly u více než 30% pacientů, nejčastěji ve formě svalových spasmů, alopecie, dysgeusie (poruchy vnímání chutí), váhového úbytku a slabosti

Zdroj: Sekulic A. et al. Efficacy and Safety of Vismodegib in Advanced Basal-Cell Carcinoma. N Engl J Med 2012;366:2171-9

Související články

Kasuistiky dvou 78 letých pacientů léčených pro inoperabilní perianální bazaliom a recidivující bazaliom vnitřního koutku oka ukazují obtížnost vyjednávání nové léčby s plátci péče. Kazuistiky zazněly v rámci debaty odborníků z oboru dermatologie, onkologie a radiologie, která se konala u příležitosti uvedení léčivého přípravku Erivedge do klinické praxe v České republice.

Pan profesor představil případy dvou pacientů, léčených na Dermatovenerologické klinice FNKV v Praze, oba s mnohočetnými rozsáhlými bazaliomy a jejich úspěšnou léčbu přípravkem Erivedge. Přednáška zachycuje i komunikaci s pojišťovnou na téma hrazení této inovativní léčby.  

Satelitní sympózium společnosti Roche, které se letos věnovalo novinkám v léčbě pokročilého či metastazujícího basaliomu a ve své druhé části léčbě bevacizumabem, uvedl MUDr. Jiří Pešina.