Cochrane Library

Cochrane Library představuje základní zdroj informací pro oblast EBM. Jak vznikla, z čeho se skládá a kde ji najdete.

Cochrane Library - důstojný pomník A. Cochrana

Cochrane Library, jejímž producentem je Cochrane Collaboration, obsahuje soubor databází s vysoce kvalitními a nezávislými důkazy na podporu rozhodování lékařů a zároveň představuje základní zdroj informací pro oblast EBM.

Za vznikem Cochrane Library (Cochranova knihovna) stojí odkaz neúnavného, doslova průkopnického, úsilí britského epidemiologa A. Cochrana, který v 70. letech 20. století kritizoval neorganizovanost s jakou byly zprostředkovávány a sdíleny výsledky výzkumných studií. Ve své významné knize: Effectiveness and Efficiency: Random Reflections on Health Services1 uvádí, že dostupné prostředky jsou vždy omezené, a proto by měly být použity na takové formy zdravotní péče, které se prokázaly jako účinné.

Zdůraznil zejména význam používání důkazů z randomizovaných kontrolovaných studií, když v roce 1979 napsal: "Je jistě velkou kritikou našeho povolání, že jsme dosud nevytvořili kritická shrnutí, podle specializace či subspecializace, pravidelně aktualizovaná dle relevantních randomizovaných kontrolovaných studií."2 Jeho výzva vedla v 80. letech 20. století k ustanovení mezinárodní spolupráce a vytvoření Oxford Database of Perinatal Trials.

V roce 1987 označil A. Cochrane již existující systematický přehled randomizovaných kontrolovaných studií zabývajících se péčí během těhotenství a porodu za "skutečný milník v historii randomizovaných studií a hodnocení péče" a navrhoval, aby i další specializace následovali stejných metod3.
Všeobecná podpora těchto myšlenek vedla v roce 1992 k otevření prvního Cochrane centre (Oxford, UK)  a v roce v roce 1993 k založení mezinárodní neziskové organizace na bázi dobrovolné účasti Cochrane Collaboration4, jejímž hlavním posláním je sdílení nejnovějších a nejrelevantnějších informací z oblasti lékařského výzkumu a zajištění rychlého přístupu k nim.

Kudy do Cochrane Library?

Do dnešních dnů je Cochrane Collaboration hlavním producentem většiny informací přístupných v rámci Cochrane Library. Vydavatelem se stala v roce 2003 společnost John Wiley & Sons.

Databáze Cochrane Library je přístupná online, záznamy jsou prolinkovány na MEDLINE, Web of Science a na plné texty přes systém CrossRef (systém umožňující propojení citací s texty článků). Aktualizace probíhá každý měsíc. Databáze současně vychází 4x ročně na DVD-ROM a nabízena je i PDA verze. K dispozici je rovněž  režim Pay-Per-View, který umožňuje okamžitý fulltextový přístup prostřednictvím kreditní karty (bez nutnosti předplatného) dostupný 24 hodin denně. Další podrobnosti o cenách a licencích zde.

Úvodní stránka Cochrane Database of Systematic Reviews. Snímek pořízen z: http://www.thecochranelibrary.com/view/0/index.html [2011-09-25]

Základní prohlížení Cochrane Library je zdarma. Přístup k plným textům a dalším informacím z dílčích databází je licencovaný. Některé země (Austrálie, Kanda, Dánsko, Finsko, Indie, Švédsko aj.) mají díky vstřícné národní informační politice přístup do Cochrane Library zdrama. Kompletní seznam zde. Přístup zdarma je rovněž nabízen zemím s nízkým příjmem (Afgánistán, Albánie, Angola, Jordan, Zambia aj.). Otázkou však zůstává míra dostupnosti informačních technologií v těchto zemích.

V České republice je  přístup do Cochrane Library (mimo soukromý sektor) umožněn prostřednictvím veřejných institucí (osobní návštěvou nebo online přes vzdálený přístup). Mezi takové instituce patří např. Národní lékařská knihovna, Středisko vědeckých informací Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, Univerzitní knihovna v Ostravě, Středisko vědeckých informací Krajské nemocnice T. Bati aj.

Hlavní informační pilíře Cochrane Library

Cochrane Library tvoří soubor následujících šesti databází, které představují zdroj vysoce kvalitních, nezávislých medicínských a zdravotnických informací.

Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR)

CDSR (Cochrane databáze systematických přehledů), s impakt faktorem 6,186 (k roku 2010), je předním zdrojem recenzovaných systematických přehledů, které shrnují výsledky studií v oblasti zdravotní péče. Obsahuje rovněž veškeré recenze a protokoly připravené jednotlivými redakčními týmy (Cochrane Review Groups) spolupracujícími v rámci Cochrane Collaboration5.
Přehledy jako takové ve zdravotnickém výzkumu existují poměrně dlouhou dobu, často však nejsou systematické. Mohou být napsány uznávaným odborníkem, ale žádný jednotlivec nemá zpravidla čas na to, aby se pokusil identifikovat a shromáždit veškeré relevantní studie. Mohou rovněž nastat situace, kdy jednotlivci či společnosti mají zájem pouze na takových informacích, které odpovídají jejich názorům, předsudkům a obchodním zájmům6.

V případě Cochrane Reviews by vzhledem k jasně definované a jednoznačné metodice výběru relevantních studií  nemělo k takovým situacím docházet. Design a charakteristiky primárních studií (randomizované kontrolované studie, klinické kontrolované studie, nerandomizované observační studie) jsou zhodnoceny, data syntetizována a výsledky interpretovány6.
V praxi to znamená, že se každý systematický přehled týká jasně formulované otázky. Např. Mohou antibniotika pomoci při zmírňování symptomů bolesti v krku? Nejprve jsou vyhledány a porovnány veškeré studie z primárního výzkumu na dané téma a poté dojde na základě přísných směrnic k jejich zhodnocení a posouzení. Přijaty jsou pouze ty studie, které obsahují přesvědčivé důkazy o konkrétní léčbě či léčebných postupech. Přehledy jsou rovněž pravidelně aktualizovány a přehodnocovány dle nejnovějších poznatků6.
Online přístup k databázi CDSR: http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/14651858/titles

Úvodní stránka Cochrane Database of Systematic Reviews. Snímek pořízen z: http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/cochrane_clsysrev_articles_fs.html [2011-09-25]

Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE)

DARE (Databáze abstrakt přehledů účinnosti) je jedinou databází obsahující abstrakta systematických přehledů s kritickým komentářem hodnotícím jejich celkovou kvalitu. DARE představuje klíčový nástroj pro rozhodovací subjekty, který může být použit pro zodpovězení otázek ohledně účinku konkrétních zásahů, bez ohledu na to, zda se takové otázky objevují v praxi či při tvorbě konkrétní politiky7. DARE pokrývá široké spektrum lékařských zásahů a obsahuje přes 15 tisíc abstraktů systematických přehledů8 (diagnostika, veřejné zdraví, farmakologie, chirurgie, psychologie, organizace a poskytování zdravotní péče). Producentem DARE je Centre for Reviews and Dissemination (University of York, UK)7.
Online přístup k databázi DARE: http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/cochrane_cldare_articles_fs.html

Úvodní stránka Database of Abstracts of Reviews of Effects. Snímek pořízen z: http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/cochrane_cldare_articles_fs.html [2011-09-25]

Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL)

CENTRAL (Cochrane centrální registr kontrolovaných studií) obsahuje podrobnosti o publikovaných kontrolovaných studiích převzaté z bibliografických databází (zejména MEDLINE, EMBASE) a z dalších publikovaných i nepublikovaných zdrojů. Záznamy obsahují název, nakladatelské údaje a v mnoha případech také shrnutí článku. Plný text není součástí9.
Online přístup k databázi CENTRAL: http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/cochrane_clcentral_articles_fs.html

Úvodní stránka Cochrane Central Register of Controlled Trials. Snímek pořízen z: http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/cochrane_clcentral_articles_fs.html [2011-09-25]

Cochrane Methodology Register (CMR)

CMR (Cochrane metodologický registr) je bibliografie publikací (články. knihy, sborníky), které informují o metodách používaných při provádění kontrolovaných studií. Databáze obsahuje studie zabývající se metodami používanými při tvorbě přehledů a obecnější metodologické studie, které mohou být relevantní pro každého, kdo připravuje systematické přehledy. Záznamy obsahují název, nakladatelské údaje a v mnoha případech také shrnutí článku. Plný text není součástí. Producentem CMR je UK Cochrane Centre (National Institute for Health Research, Oxford, UK)10.
Online přístup k databázi CMR: http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/cochrane_clcmr_articles_fs.html

Úvodní stránka Cochrane Methodology Register. Snímek pořízen z: http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/cochrane_clcmr_articles_fs.html [2011-09-25]

Health Technology Assessment Database (HTA)

HTA (Databáze hodnocení zdravotnických technologií) shrnuje podrobnosti o ukončených a probíhajících studiích zabývajícími se medicínskými, sociálními, etickými a ekonomickými aspekty zdravotnických zásahů a technologií. Databáze využívá informací získaných od členů International Network of Agencies for Health Technology Assessment (INAHTA) a dalších organizací. Cílem je zlepšení kvality a efektivity nákladů na zdravotní péči. Producentem HTA je Centre for Reviews and Dissemination (University of York, UK)11.
Online přístup k databázi HTA: http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/cochrane_clhta_articles_fs.html

Úvodní stránka Health Technology Assessment Database. Snímek pořízen z: http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/cochrane_clhta_articles_fs.html [2011-09-25]

NHS Economic Evaluation Database (NHS EED)

NHS (NHS databáze ekonomického hodnocení) systematicky identifikuje studie zabývající se ekonomickým hodnocením zdravotnických zásahů, posuzuje jejich kvalitu a zdůrazňuje jejich silné a slabé stránky, čímž představuje vhodný nástroj pro rozhodovací subjekty. Producentem NHS EED je Centre for Reviews and Dissemination (University of York, UK)12.
Online přístup k databázi NHS EED: http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/cochrane_cleed_articles_fs.html

Úvodní stránka NHS Economic Evaluation Database. Snímek pořízen z: http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/cochrane_cleed_articles_fs.html [2011-09-25]

Závěr

Cochrane Library samozřejmě nemůže být stoprocentním nástrojem k zodpovězení veškerých klinických otázek. Svůj význam mají i další zdroje medicínských informací. Hlavní síla Cochrane Library spočívá především v přidané hodnotě, kterou excerpované zdroje obohacuje. K této přidané hodnotě však vede dlouhá cesta začínající pečlivým výběrem primárních studií,  jejich kritickým hodnocením a  porovnáváním, na jejímž konci stojí výsledný systematický přehled -  mocný to nástroj ve službách EBM a jeden ze stupňů Haynesovy pyramidy důkazů.

Zdroje

 1. COCHRANE, Archibald Leman. Effectiveness and Efficiency : Random Reflections on Health Services. Reprinted in 1989 in association with the BMJ, Reprinted in 1999 for Nuffield Trust by the Royal Society of Medicine Press, London. London : Nuffield Provincial Hospitals Trust, 1972. 103 s. ISBN 1-85315-394-X.
 2. COCHRANE, Archibald Leman. 1931-1971 : a critical review, with particular reference to the medical profession. In Medicines for the year 2000. London : Office of Health Economics, 1979. s. 1-11.
 3. COCHRANE, Archibald Leman. Foreword. In CHALMERS, Iain; ENKIN, Murray; KEIRSE, Marc J. N. C. Effective care in pregnancy and childbirth. Oxford : Oxford University Press, 1989. s. 1550. ISBN 0192615580.
 4. The Cochrane Collaboration [online].The Cochrane Collaboration, c2011 [cit. 2011-09-24]. Archie Cochrane: the name behind The Cochrane Collaboration. Dostupné z WWW: <http://www.cochrane.org/about-us/history/archie-cochrane>.
 5. The Cochrane Library [online].John Wiley & Sons, c2010 [cit. 2011-09-24]. About The Cochrane Library. Dostupné z WWW: <http://www.thecochranelibrary.com/view/0/AboutTheCochraneLibrary.html#CDSR>.
 6. The Cochrane Collaboration [online].The Cochrane Collaboration, c2011 [cit. 2011-09-24]. Cochrane Reviews. Dostupné z WWW: <http://www.cochrane.org/cochrane-reviews>.
 7. The Cochrane Library [online].John Wiley & Sons, c2010 [cit. 2011-09-24]. About The Cochrane Library. Dostupné z WWW: <http://www.thecochranelibrary.com/view/0/AboutTheCochraneLibrary.html#DARE>.
 8. The Cochrane Library [online].John Wiley & Sons, c2010 [cit. 2011-09-24]. About The Cochrane Library. Dostupné z WWW: <http://www.thecochranelibrary.com/view/0/AboutTheCochraneLibrary.html#ABOUT>.
 9. The Cochrane Library [online].John Wiley & Sons, c2010 [cit. 2011-09-24]. About The Cochrane Library. Dostupné z WWW: <http://www.thecochranelibrary.com/view/0/AboutTheCochraneLibrary.html#CENTRAL>.
 10. The Cochrane Library [online].John Wiley & Sons, c2010 [cit. 2011-09-24]. About The Cochrane Library. Dostupné z WWW: <http://www.thecochranelibrary.com/view/0/AboutTheCochraneLibrary.html#CMR>.
 11. The Cochrane Library [online].John Wiley & Sons, c2010 [cit. 2011-09-24]. About The Cochrane Library. Dostupné z WWW: <http://www.thecochranelibrary.com/view/0/AboutTheCochraneLibrary.html#HTA>.
 12. The Cochrane Library [online].John Wiley & Sons, c2010 [cit. 2011-09-24]. About The Cochrane Library. Dostupné z WWW: <http://www.thecochranelibrary.com/view/0/AboutTheCochraneLibrary.html#NHS_EED>.

Související články

Medicína založená na důkazu: „Důsledné používání nejlepších současných vědeckých důkazů pocházejících z výsledků publikovaného klinického a epidemiologického výzkumu při péči o pacienty.“

Odkazy na časopisy, databáze a další informační zdroje zabývající se problematikou medicíny založené na důkazech.

O Evidence Based Medicine (medicíně založené na důkazu) se začalo mluvit na počátku 90. let 20. století a termín samotný pochází z McMaster University v kanadském Hamiltonu.