Přehled informačních zdrojů pro oblast EBM

Odkazy na časopisy, databáze a další informační zdroje zabývající se problematikou medicíny založené na důkazech.

Základní informační zdroje

ACP Journal Club

Časopis, jehož vydavatelem je American College of Physicians (Americká lékařská fakulta), v současné době vychází 1x měsíčně jako součást Annals of Internal Medicine a poskytuje strukturovaná abstrakta originálních, vysoce kvalitních a relevantních výzkumných článků a systematických přehledů. Strukturovaná abstrakta obsahují klinickou otázku, kritéria validity studie, prostředí, pacienty, zásah, hlavní zjištěné výsledky, posouzení a závěry (včetně absolutního a relativního zmírnění rizika). Rovněž je připojen odborný komentář, který uvádí studie do kontextu se současnými výzkumy.
ACP Journal Club excerpuje více než 100 vědecky hodnocených časopisů. Články jsou více než 3 000 lékařů různých specializací podle relevance a kvality dále zpracovávány a hodnoceny (stupnice 1-7). Kombinací kvality a klinické relevance se stává ACP Journal Club vysoce významným zdrojem informací pro oblast EBM. Přístup ke strukturovaným abstraktům vyžaduje placenou registraci. Retrospektiva je od roku 1991 a časopis rovněž zpřístupňuje (v rámci svého produktu EBM Reviews) společnost Wolters Kluwer1.
Online přístup: http://acpjc.acponline.org/

Obr. 1: Hlavní stránka ACP Journal Club. Snímek pořízen z: http://acpjc.acponline.org/ [2011-09-28]

Bandolier

Zdroj zdravotnických informací založených na důkazech; informace o důkazech účinnosti; systematické přehledy, metaanalýzy, randomizované studie a observační studie. Každý měsíc jsou v PubMed a Cochrane Library vyhledávány nově publikované systematické přehledy a metaanalýzy. Tištěný časopis vycházel v letech 1994 - 2007. Elektronická verze dostupná ve formátech HTML a PDF. V současné době není aktualizováno, dle informací na webových stánkách se jedná o dočasný stav.
Online přístup: http://www.medicine.ox.ac.uk/bandolier/

Obr. 2: Úvodní stránka Bandolier. Snímek pořízen z: http://www.medicine.ox.ac.uk/bandolier/ [2011-09-27]

Cochrane Library

Cochrane Library, jejímž producentem je Cochrane Collaboration, představuje soubor databází s vysoce kvalitními a nezávislými důkazy na podporu rozhodování lékařů. Je známa především pro své metodologicky důsledné systematické přehledy terapeutických zásahů, které tvoří Cochrane Database of Systematic Reviews (Cochranova databáze systematických přehledů).Více zde.

BMJ Clinical Evidence

Databáze BMJ Clinical Evidence, kterou produkuje i vydává BMJ Publishing Group (Vydavatelská skupina BMJ) , je zdrojem předhodnotících důkazů a zaměřuje se na výhody a nevýhody preventivních a terapeutických zásahů za běžných klinických podmínek. Informace jsou získávány systematickým prohledáváním publikované literatury, která je následně kriticky ohodnocena a shrnuta. Většina informací je odvozována z randomizovaných kontrolovaných studií a systematických přehledů. V případě nedostupnosti takových klinických důkazů jsou informace získávány z vysoce kvalitních pozorovacích výzkumů. Výsledná shrnutí jsou podle individuálních témat organizována do sekcí. BMJ Clinical Evidence kategorizuje specifické zásahy na prospěšné, pravděpodobně prospěšné, na hranici mezi prospěchem a ublížením, s neznámým účinkem, nepravděpodobně prospěšné, pravděpodobně neúčinné nebo škodlivé. Dále jsou poskytovány odkazy na klinické směrnice a aktualizovaná sekce s nedávno publikovanými články. Retrospektiva je od roku 1999. Pro využívání BMJ Clinical Evidence je nutná individuální nebo institucionální placená registrace1. Přístup zdarma pro 113 rozvojových zemí a oblastí. Více zde. BMJ Clinical Evidence tvoří součást BMJ Evidence Centre.
Online přístup: http://clinicalevidence.bmj.com/

Obr. 3: Úvodní stránka BMJ Clinical Evidence. Snímek pořízen z: http://clinicalevi...om/ceweb/index.jsp [2011-09-28]

BMJ EvidenceUpdates

Databáze BMJ EvidenceUpdates (dříve známá pod kratším názvem BMJ Updates), která je produkována BMJ Publishing Group a McMaster University Health Information Research Unit (Útvar zdravotnického informačního výzkumu McMasterské univerzity), poskytuje informační servis v rámci nejnovějších výzkumů. Systematicky je zpracováváno více než 120 časopisů (včetně čtvrtletních aktualizací z Cochrane Library), což zajišťuje identifikaci vysoce kvalitních studií z oblastí léčby, prevence, zlepšení kvality života a zdravotnické ekonomiky. Samotné vyhledávání je možné realizovat podle klinických disciplín (např. urologie), typu klinických otázek (např. léčba, prevence) a podle srovnání originálních studií se systematickými přehledy. BMJ Updates neposkytuje souhrny a samotné články (abstrakta jsou odkazována na PubMed). Jedná se především o informační službu. Získání studie je často vázáno na individuální nebo institucionální registraci v rámci konkrétního časopisu. Vzhledem k těmto omezením je služba BMJ Updates vhodná spíše pro rychlé a jednoduché dotazy než pro dotazy pokročilé. Uživatel může rovněž odebírat SDI služby a užití celého systému po online registraci není nijak dále omezeno1.  Přístup zdarma pro 113 rozvojových zemí a oblastí. Více zde. BMJ EvidenceUpdates tvoří součást BMJ Evidence Centre.
Online přístup: http://plus.mcmaster.ca/EvidenceUpdates/

Obr 4: Úvodní stránka BMJ EvidenceUpdates. Snímek pořízen z: http://plus.mcmaster.ca/EvidenceUpdates/ [2011-09-28]

Evidence-Based Medicine

Časopis vydávaný BMJ Publishing Group, při jehož tvorbě je pravidelně prohledávána široká škála mezinárodních lékařských časopisů za uplatňování přísných kritérií. Odborníci kriticky hodnotí validitu
klinicky relevantních článků, píší komentář a shrnutí. Retrospektiva je od roku 1995 a časopis vychází každý druhý měsíc. Zdarma jsou přístupné extrakty a u vybraných článků také plné texty.
Online přístup: http://ebm.bmj.com/

Obr. 5: Úvodní stránka Evidence-Based Medicine. Snímek pořízen z: http://ebm.bmj.com/ [2011-09-28]

BMJ Group představuje významného producenta odborných lékařských časopisů, specifickými oblastmi EBM se také zabývají Evidence-Based Nursing a Evidence-Based Mental Health.

National Guideline Clearinghouse (NGC)

Vznik NGC (Národní informační centrum se směrnicemi) podnítila Agency for Healthcare Research and Quality (Agentura pro výzkum a kvalitu zdravotní péče) jako veřejný zdroj pro vyhledávání a získávání směrnic pro EBM. NGC poskytuje stručný souhrn obsahu jednotlivých směrnic a informace o stádiu jejich vývoje (pokud jsou směrnice veřejně přístupné připojen také odkaz na plný text). K dispozici jsou rovněž odborné komentáře k vybraným studiím, syntézy a odkazy na zdroje směrnic.
Cenným nástrojem je služba, která uživatelům dovoluje stránku po stránce srovnávat klíčové komponenty vybraných směrnic. Směrnice pro klinickou praxi jsou kriticky hodnocené a aktualizované nebo revidované. NGC je vynikajícím zdrojem pro identifikaci velmi kvalitních lékařských směrnic vydaných různými organizacemi1.
Online přístup: http://www.guideline.gov/

Obr. 6: Úvodní stránka NGC. Snímek pořízen z: http://www.guideline.gov/ [2011-09-26]

TRIP Database

TRIP Database (Turning Research Into Practice Database – Databáze uvádění výzkumu do praxe) je především vyhledávacím nástrojem, který současně prochází více než 75 webových stránek (včetně zdrojů EBM jako jsou např. webové stránky Cochrane Collaboration), originální výzkumné články z vybraných vysoce impaktovaných časopisů (New England Journal of Medicine, Journal of the American Medical Association, Lancet, Annals of Internal Medicine, British Medical Journal), směrnice, elektronické příručky a rešeršní filtry v PubMed. Seznam excerpovaných zdrojů zde.
Výsledky vyhledávání jsou rozděleny do následujících kategorií: synopse, systematické přehledy, směrnice, elektronické příručky, klinické kalkulátory. TRIP Database je dostupná zdarma, ačkoli přístup k některým plným textům může být omezen pouze na předplatitele1.
Databáze funguje od roku 1997 a jejím producentem a vydavatelem je TRIP Database Ltd.
Online přístup: http://www.tripdatabase.com/index.html

Obr. 7: Úvodní stránka TRIP Database. Snímek pořízen z: http://www.tripdatabase.com/index.html [2011-09-26]

Další informační zdroje

PubMed Clinical Queries

PubMed Clinical Queries (PubMed klinické dotazy) umožňují rychlý a snadný přístup k EBM zdrojům. Přednastavené filtry hledají ve třech základních oblastech:

  • Clinical Study Categories (klinické studie) - dále možno filtrovat dle kategorie (léčba, diagnóza, prognóza, etiologie, pravidla pro klinické rozhodování) a rozsahu (široký, úzký)
  • Systematic Reviews (systematické přehledy) -zahrnuje: metaanalýzy, přehledy studií, směrnice apod.
  • Medical Genetics (lékařská genetika) - dále možno filtrovat dle tématu (diagnóza, molekulární genetika aj.)

Vyhledávání je zdarma a není k němu nutná registrace. Přístup k plným textům vždy závisí na konkrétních licenčních právech.
Online přístup: http://www.ncbi.nl...ov/pubmed/clinical

Obr. 8: Výsledná obrazovka při zadání klíčového slova colorectal. Snímek pořízen z: http://www.ncbi.nl...al?term=colorectal [2011-09-26]

NHS Evidence

NHS Evidence je služba provozovaná National Institute for Health and Clinical Excellence, která umožňuje přístup k autoritativním klinickým a neklinickým důkazům a osvědčeným postupům prostřednictvím webového portálu. Zajímavý je přehled témat (Asthma, Breast Cancer, Colorectal Cancer, Endoemtrial Cancer atd.), kde jsou ke každému termínu uváděny informace pro veřejnost, informace o příslušných léčivech a informace o probíhajícím výzkumu. Viz obr. 9. Pro přístup k databázím a časopisům je nutná registrace v rámci NHS Athens, která je však bohužel určena primárně pouze pro anglické instituce či subjekty spolupracující na NHS. Více o dostupnosti zde.
Online přístup: http://www.evidence.nhs.uk/

Obr. 9: Webová stránka s informacemi k tématu kolorektální karcinom. Snímek pořízen z: http://www.evidenc.../colorectal-cancer [2011-09-26]

Centre for Evidence-Based Medicine - Oxford

Centrum pro EBM bylo založeno v Oxfordu jako první z několika center ve Velké Británii s cílem napomáhat zdravotnické péči založené na důkazech. CEBM poskytuje podporu a zdroje lékařům, učitelům a všem dalším zájemcům o problematiku EBM.Činnost centra spadá do tří hlavních kategorií: Výzkum a vývoj, Školení studentů a lékařů, Výuka školitelů EBM.
Online přístup: http://www.cebm.net/

Centre for Evidence-Based Medicine - Toronto

Webové stránky centra jsou součástí webu KT Clearinghouse financovaného Canadian Institute of Health Research. Jejich hlavním cílem je rozvíjení, rozšiřování a hodnocení zdrojů, které mohou být použity k praxi a výuce zdravotnických pracovníků z různých klinických oborů. Zároveň slouží jako podpůrný web ke knize Evidence-based Medicine: How to practice and teach EBM 2.
Online přístup: http://ktclearinghouse.ca/cebm/

Introduction to Evidence-Based Practice

5. vydání Introduction to Evidence-Based Practice (Úvod do praxe založené na důkazu) bylo vytvořeno Duke University Medical Center Library a Health Sciences Library (University of North Carolina, USA). Webové stránky zdarma nabízí výukový kurz pro každého, kdo se chce seznámit se základními principy na důkazech založené praxe.
Online přístup: http://www.hsl.unc...ls/EBM/welcome.htm

Obr. 10: Úvodní stránka Introduction to Evidence-Based Practice. Snímek pořízen z: http://www.hsl.unc...ls/EBM/welcome.htm [2011-09-27]

EBM and Descision Tools

Kalkulátory, diagnostické testy a další utility vytvořené Alanem Schwartzem z University of Illinois (Chicago, USA) pro potřeby EBM a medicínského rozhodování.
Online přístup: http://araw.mede.u...~alansz/tools.html

EBM ovšem také pronikla do mnoha konkrétních specializací a oborů, jak vidíme např. zde: Centre for Evidence Based Dentistry, Centre for Evidence-based Mental Health, Centre for Evidence Based Physiotherapy, Evidence Based Emergency Medicine.

Zdroje

  1. KRUPSKI, L., et al. 2008. Users´Guide to the Urological Literature. Journal of Urology. 2008, vol. 179, is. 4, s. 1264-1270.
  2. SACKETT, David L., et al. Evidence-based Medicine : How to practice and teach EBM. 3rd ed. Edinburgh : Churchill Livingstone, 2005. 299 s. ISBN 0-443-07444-5.

Související články

Medicína založená na důkazu: „Důsledné používání nejlepších současných vědeckých důkazů pocházejících z výsledků publikovaného klinického a epidemiologického výzkumu při péči o pacienty.“

Cochrane Library představuje základní zdroj informací pro oblast EBM. Jak vznikla, z čeho se skládá a kde ji najdete.

O Evidence Based Medicine (medicíně založené na důkazu) se začalo mluvit na počátku 90. let 20. století a termín samotný pochází z McMaster University v kanadském Hamiltonu.