41 měsíců paliativní terapie HER2 pozitivního karcinomu prsu

Případ 49-leté ženy se čtyřletou anamnézou arteriální hypertenze.

49-letá žena se čtyřletou anamnézou arteriální hypertenze na medikaci byla vyšetřována pro bolesti ve stehnech, únavu a vysokou sedimentaci. Při diagnostické hospitalizaci v oblastní nemocnici zjištěna elevace nádorového markru CA 15-3 a provedené scintigrafické vyšetření skeletu prokázalo generalizovaný osteolytický proces, který byl potvrzen na CT malé pánve. Dle provedené usg prsu bylo vysloveno podezření na primární tumor prsu a nemocná byla předána na naše pracoviště k dokončení diagnostického procesu a zahájení terapie.

Bioptické vyšetření prsu prokázalo infiltrující duktální karcinom grade 2 s pozitivitou hormonálních receptorů a HercepTestem prokázánou expresí ERBBB-2 protein 3+. V listopadu 2007 nemocná zahájila paliativní chemoterapii ve složení 5- fluorouracil, doxorubicin, cyklofosfamid. Zároveň nemocná byla zařazena do klinického zkoušení – studie randomizovaná placebem kontrolovaná srovnávající účinnost zolendronátu a monoklonální protilátky- denosumabu proti RANK-ligandu na stav kostního metastatického procesu. Celkem podáno 9 cyklů cytostatické terapie, na které dochází ke stabilizaci onemocnění. Vzhledem k vyčerpané kumulativní dávce antracyklinů tato léčebná modalita ukončena a nemocná zahájila v červnu 2008 kombinovanou léčbu trastuzumabem v třítýdenním režimu s anastrazolem. Při zahájení léčby trastuzumabem byla ejekční frakce levé komory 55%. Nemocná dále pravidelně sledována echokardiografickým vyšetření každé 3 měsíce. Po 14 měsících této kombinace dochází k progresi kostního postižení dle PET/CT. Vzhledem k nepředléčenosti taxany nebyla indikována změna anti ERBB-2 terapie na lapatinib, ale bylo pokračováno v léčebě trastuzumabem v kombinaci s docetaxelem. Léčba anastrazolem byla ukončena. Po 13. měsících léčby trastuzumabem dochází k poklesu ejekční frakce na 45%, předchozí hodnota byla 63%. Kardiologem doporučeno přerušení terapie a zahájení kombinované terapie beta blokátory a inhibitory ACE. Za měsíc kontrolní ECHO prokázalo zlepšení ejekční frakce o 16% a terapie trastuzumabem byla re-iniciována. Po 8 cyklech chemoterapie docetaxelem s výskytem parestézii stupně 2 jako projevu neurotoxicity chemoterapie tato léčba pro progresi dle PET/CT ukončena. Byla plánována terapie lapatinibu v kombinaci s kapecitabinem. Nemocná odmítla polykat větší množství tablet. Proto indikováno pokračování terapie trastuzumabu s kombinaci s vinorelbinem, které zahájeno v srpnu 2010. Aktivita onemocnění kontrolována PET/CT. Po 4 měsících této kombinované terapie dochází k výrazné regresi kostního metastatického procesu a další přešetření v dubnu 2011 neprokázalo nová ložiska či zhoršení nálezu a stav lze hodnotit jako stabilizaci onemocnění .

Po uzavření klinické studie nemocná byla zařazena do otevřeného klinického hodnocení denosumabu. Tato léčba komplikována vznikem rozsáhlé osteonekrózy čelistí, pro které další antiresorpční terapie nebyla indikována.

Nemocná nyní v celkově dobrém stavu, bez nutnosti analgetické léčby 41 měsíců na terapii trastuzumabem bez dalších projevů kardiotoxicity.

Související články

Přednáška o výsledcích biologické léčby v České republice podložených daty z klinických registrů a také o financování a hrazení onkologické léčby, zazněla na satelitním sympóziu ve čtvrtek 13. října 2011 v Českém Krumlově. Onkologové plní své sliby, léčí uváženě, výsledky léčby v České republice jsou srovnatelné s výsledky registračních studií, data jsou dokladována v klinických registrech a onkologové predikují počty nemocných.

Pacientky s HER2 pozitivním metastazujícím karcinomem prsu mají nyní novou možnost léčby v 1. linii. Duální blokáda HER2 pertuzumabem v kombinaci s trastuzumabem a chemoterapií je účinnější než blokáda jedním anti-HER2 přípravkem a to při současném zachování kvality života. Přednáška shrnuje výsledky klinických studií s duální blokádou HER2 NeoSphere a CLEOPATRA a pokládá otázky pro klinickou praxi a odpovídá na ně. Můžete si také vyzkoušet, jaký léčebný postup byste zvolili v léčbě tří pacientek s HER2+ karcinomem prsu. 

Incidence zhoubných nádorů prsu stoupla od roku 1977, od kdy se data v Národním onkologickém registru uchovávají, o 24,9% a mortalita klesla o 10%. Predikce zhoubných nádorů prsu na rok 2016 však naznačují, že křivka incidence dosáhla svého maxima. Podle predikcí  by se v roce 2016 mělo léčit se zhoubnými nádory prsu 7738 nemocných.