Capecitabin vs capecitabin + trastuzumab u HER2-pozitivního pokročilého karcinomu prsu

Léčba karcinomu prsu zažívá v posledních letech doslova revoluci. Teprve před nedávnem začala být v této indikaci využívána léčiva řazená k monoklonálním protilátkám, jako je např. trastuzumab, tedy humanizovaná protilátka namířená proti receptorům HER2.

Capecitabin vs capecitabin + trastuzumab u HER2-pozitivního pokročilého karcinomu prsu po předchozí léčbě trastuzumabem


Převzato se souhlasem vydavatele z Farmakoterapie, 5/2008, s. 545–548

Úvod

Současně se zavedením těchto léčiv do klinické praxe však vyvstala otázka, zda v případě progrese onemocnění s jeho podáváním pokračovat, či jej zaměnit za léčbu jinou. Ačkoliv některé práce poukazují na přetrvávající prospěch z takové léčby (zejména z důvodu protilátkami zprostředkované buněčné cytotoxicity), je takový postup stále intenzivně diskutován.

V nedávno uveřejněné práci bylo navíc rovněž poukázáno na lepší klinické výsledky při podávání kombinace capecitabinu s lapatinibem oproti capecitabinu samotnému.
Na letošním sympoziu American Society of Clinical Oncology (ASCO), konaném v Chicagu, byly zveřejněny též výsledky prospektivní studie III. fáze TBP/GBG 26, jejíž autoři se snažili u nemocných s progresí při režimu obsahujícím trastuzumab určit dobu do další progrese onemocnění při léčbě capecitabinem v monoterapii nebo capecitabinem v kombinaci s trastuzumabem. Tato kombinace byla již předmětem zkoumání v pilotní studii, jejímž závěrem byl velice slibný léčebný účinek, a to při zachování poměrně nízkého výskytu nežádoucích účinků.

Cíl studie

Hlavním cílem bylo porovnat dobu do progrese onemocnění u pacientek s HER2-pozitivním metastazujícím karcinomem prsu. Druhotně byla sledována i vlastní odpověď na léčbu, přetrvávání odpovědi na léčbu, byl hodnocen bezpečnostní profil a zjišťována celková doba přežití.

Metodika

Do studie byly zařazeny pouze pacientky s patobiochemicky potvrzenou přítomností HER2-pozitivního karcinomu prsu, a sice s místně pokročilým nebo metastazujícím onemocněním (n = 156). Ty byly následně rozděleny do několika skupin v závislosti na dosavadní léčbě (taxan a trastuzumab adjuvantně; taxan a trastuzumab jako 1. linie; trastuzumab samostatně či v kombinaci s jiným cytostatikem jako 1. linie). Ejekční frakce levé komory musela před vstupem do studie dosahovat nejméně 50 %. Pacientky byly dále randomizovány k léčbě capecitabinem v dávce 2 500 mg/m2, nebo capecitabinem společně s trastuzumabem 6 mg/kg. Doba mezi předchozí a stávající léčbou trastuzumabem musela být maximálně 6 týdnů.

Výsledky

Z celého souboru nemocných bylo 111 předléčeno kombinací taxan/trastuzumab, 42 trastuzumabem samotným či v kombinaci s jiným cytostatikem a 3 pacientky taxanem a adjuvantně podávaným trastuzumabem. Podávání trastuzumabu ve 2. linii výrazně zvyšovalo účinnost capecitabinu ve všech sledovaných ukazatelích v porovnání s capecitabinem samotným: doba do progrese 8,2 vs 5,6 měsíce (p = 0,03); pozitivní odpověď na léčbu 48,0 vs 27,0 % (p = 0,01); celkové přežití 25,5 vs 20,4 měsíce (bez statistické významnosti). Léčba přitom nebyla provázena jakoukoliv změnou ve výskytu nežádoucích účinků.

Závěr

Trastuzumab představuje velmi účinný terapeutický nástroj nejen v léčbě 1. linie pokročilého karcinomu prsu, ale též v léčbě 2. linie, tj. tehdy, dojde-li k další progresi onemocnění.

Literatura

von Minckwitz G, Zielinski C, Maartense E, et al. Capecitabine vs. capecitabine + trastuzumab in patients with HER-2 positive metastatic breast cancer progressing during trastuzumab treatment – the TBP phase III study (GBG 26 / BIG 3-05). ASCO 2008 Annual Meeting, abstract 1025.

Komentář ke studii

Související články

Přednáška o výsledcích biologické léčby v České republice podložených daty z klinických registrů a také o financování a hrazení onkologické léčby, zazněla na satelitním sympóziu ve čtvrtek 13. října 2011 v Českém Krumlově. Onkologové plní své sliby, léčí uváženě, výsledky léčby v České republice jsou srovnatelné s výsledky registračních studií, data jsou dokladována v klinických registrech a onkologové predikují počty nemocných.

Pacientky s HER2 pozitivním metastazujícím karcinomem prsu mají nyní novou možnost léčby v 1. linii. Duální blokáda HER2 pertuzumabem v kombinaci s trastuzumabem a chemoterapií je účinnější než blokáda jedním anti-HER2 přípravkem a to při současném zachování kvality života. Přednáška shrnuje výsledky klinických studií s duální blokádou HER2 NeoSphere a CLEOPATRA a pokládá otázky pro klinickou praxi a odpovídá na ně. Můžete si také vyzkoušet, jaký léčebný postup byste zvolili v léčbě tří pacientek s HER2+ karcinomem prsu. 

Incidence zhoubných nádorů prsu stoupla od roku 1977, od kdy se data v Národním onkologickém registru uchovávají, o 24,9% a mortalita klesla o 10%. Predikce zhoubných nádorů prsu na rok 2016 však naznačují, že křivka incidence dosáhla svého maxima. Podle predikcí  by se v roce 2016 mělo léčit se zhoubnými nádory prsu 7738 nemocných.