Jak dlouho má být podáván adjuvantní Herceptin?

Přehrajte si článek jako podcast

Dvě studie porovnávaly jednoleté adjuvantní podávání Herceptinu, které je považováno za standard. Delší léčba (2 roky) nepřinesla zlepšení výsledků, při kratší léčbě (6 měsíců) nebyla prokázána minimálně stejná účinnost.

V roce 2005 byly poprvé publikovány výsledky 4 velkých studií, hodnotících adjuvantní léčbu Herceptinem. Ve všech těchto studiích byl Herceptin podáván po dobu jednoho roku a tato léčba vedla k významnému zlepšení přežití bez nemoci i celkového přežití. Adjuvantní léčba Herceptinem trvající jeden rok se tak stala standardem péče o nemocné s časným HER2-pozitivním karcinomem prsu. Nezodpovězena však zůstávala otázka, zda právě jeden rok léčby je optimem. Nemá se Herceptin podávat déle? Nestačila by kratší doba léčby?
Odpověď, snad již definitivní, přinesly výsledky dvou studií prezentovaná na ESMO 2012 ve Vídni….

Studie HERA (Goldhirsch A, et al, abstact LBA6 PR)

Ve studii HERA byly pacientky randomizovány po ukončení standardní (neo)adjuvantní chemoterapie (± radioterapie) do tří ramen: Sledování vs Herceptin 1 rok vs Herceptin 2 roky. Data porovnávající sledování a jeden rok léčby byla publikována od ASCO 2005 již několikrát. Nyní po 8 letech sledování byla poprvé porovnána účinnost jednoleté a dvouleté léčby. Hodnoceny byly pacientky, které po jednom roce léčby zůstaly bez progrese: delší podávání nepřineslo zlepšení výsledků (poměr rizik pro přežití bez nemoci 0,99, pro celkové přežití 1,05)


Pro zvětšení klikněte na obrázek


Pro zvětšení klikněte na obrázek

Studie PHARE (Pivot X, et al, abstract LBA5 PR)

Kratší dobu adjuvantní léčby Herceptinem hodnotila již studie FinHER (Joensuu H, N Engl J Med. 2006). Pacientky byly randomizovány k léčbě docetaxelem vs gemcitabinem a do studie bylo zařazeno též 232 pacientek s HER2 pozitivním karcinomem prsu. Tyto pacientky byly dále randomizovány do ramene se samotnou chemoterapií vs k chemoterapii + Herceptinu, a to po dobu pouhých 9 týdnů. Výsledky ukázaly, že i takto krátká léčby vede ke zlepšení výsledků (3 roky přežití bez rekurence 89 vs 78 %, poměr rizik 0,42, p 0,01), nezodpověděly ovšem otázku, zda je i takto krátká léčba stejně účinná jako jednoleté podávání Herceptinu.

Studie PHARE na popud francouzských regulatorních orgánů porovnávala 6 versus 12 měsíců léčby Herceptinem. Do studie bylo zařazeno celkem 3380 pacientek s nádorem ≥10 mm nebo s pozitivními uzlinami, které byly léčeny ≥4 cykly chemoterapie a již zahájily léčbu Herceptinem. Po 6 měsících léčby byly randomizovány k pokračování léčby Herceptinem do celkové doby 12 měsíců vs k ukončení léčby.

Cílem studie bylo prokázat, že kratší doba léčby není horší (non-inferiorita) než standardní 1 tok léčby při hodnocení přežití bez nemoci. Ve studii prokazující non-inferioritu hraje významnou úlohu horní hranice 95% intervalu spolehlivosti: Pokud je tato hodnota <1, znamená to, že hodnocená léčba je lepší standard, pokud je >1, je hodnocená léčba horší než standard. Studie hodnotící non-inferioritu připouštějí, že hodnocená léčba může být i o málo (klinicky nevýznamně) horší. Ve studii PHARE byla stanovena horní hranice intervalu spolehlivosti na 1,15 (= pokud je riziko rekurence nebo úmrtí maximálně o 15 % vyšší než při standardní léčbě, lze prohlásit, že hodnocená léčba není horší než standardní léčba).

Výsledná hodnota poměru rizik pro přežití bez nemoci byla 1,28 (o 28 % vyšší riziko) se širokým intervalem spolehlivosti 1,05-1,56 (riziko může být až o 56 % vyšší). Studie tedy neprokázala non-inferioritu adjuvantní léčby Herceptinem trvající jen 6 měsíců ve srovnání se standardní léčbou po dobu 1 roku.


Pro zvětšení klikněte na obrázek

Dvě studie tedy porovnávaly jednoleté adjuvantní podávání Herceptinu, které je považováno za standard. Delší léčba (2 roky) nepřinesla zlepšení výsledků, při kratší léčbě (6 měsíců) nebyla prokázána minimálně stejná účinnost.

Standardem adjuvantní léčby pacientek s HER2-pozitivním karcinomem prsu je tedy podávání Herceptinu po dobu jednoho roku. Tato léčba by měla být nabídnuta všem pacientkám.

Související články

Přednáška o výsledcích biologické léčby v České republice podložených daty z klinických registrů a také o financování a hrazení onkologické léčby, zazněla na satelitním sympóziu ve čtvrtek 13. října 2011 v Českém Krumlově. Onkologové plní své sliby, léčí uváženě, výsledky léčby v České republice jsou srovnatelné s výsledky registračních studií, data jsou dokladována v klinických registrech a onkologové predikují počty nemocných.

Pacientky s HER2 pozitivním metastazujícím karcinomem prsu mají nyní novou možnost léčby v 1. linii. Duální blokáda HER2 pertuzumabem v kombinaci s trastuzumabem a chemoterapií je účinnější než blokáda jedním anti-HER2 přípravkem a to při současném zachování kvality života. Přednáška shrnuje výsledky klinických studií s duální blokádou HER2 NeoSphere a CLEOPATRA a pokládá otázky pro klinickou praxi a odpovídá na ně. Můžete si také vyzkoušet, jaký léčebný postup byste zvolili v léčbě tří pacientek s HER2+ karcinomem prsu. 

Incidence zhoubných nádorů prsu stoupla od roku 1977, od kdy se data v Národním onkologickém registru uchovávají, o 24,9% a mortalita klesla o 10%. Predikce zhoubných nádorů prsu na rok 2016 však naznačují, že křivka incidence dosáhla svého maxima. Podle predikcí  by se v roce 2016 mělo léčit se zhoubnými nádory prsu 7738 nemocných.