Lapatinib vs lapatinib + trastuzumab v léčbě pokročilého karcinomu prsu – studie EGF104900

Co možná nejdůslednější blokáda receptorů HER2 jakožto terapeutický přístup u karcinomu prsu přináší velmi dobrou klinickou odpověď, přičemž úměrně intenzitě této blokády klesá riziko rozvoje rezistence ke stávající léčbě.
Převzato z Farmakoterapie, 5/2008, s. 545–548

Úvod

Největší klinické zkušenosti jsou v současnosti k dispozici pro užití trastuzumabu. Novější látka, lapatinib, je v EU i USA schválena k léčbě pokročilého či metastazujícího karcinomu, jehož buňky vykazují pozitivitu HER2, avšak prozatím až jako lék druhé volby. Studie EGF100151 prokázala účinnost (prodloužení doby do progrese) lapatinibu v kombinaci s capecitabinem u nemocných s progresí při léčbě režimem s trastuzumabem.
Na právě proběhlé konferenci ASCO 2008 byly prezentovány výsledky klinické studie III. fáze, ve které byla porovnávána účinnost lapatinibu oproti kombinaci lapatinibu s trastuzumabem u pacientek s progredujícím karcinomem prsu.

Cíl studie

Porovnání účinnosti a bezpečnostního profilu lapatinibu samotného, nebo v kombinaci s trastuzumabem při progresi karcinomu prsu.

Metodika

Ženy s těžce předléčeným HER2-pozitivním karcinomem prsu (několik linií chemoterapie včetně antracyklinů a taxanů s trastuzumabem [medián počtu linií s trastuzumabem = 3]) byly náhodně rozděleny do dvou skupin. Zatímco v první byla léčba založena na podávání lapatinibu 1 500 mg/den p. o. (n = 148), ve druhé byl podáván lapatinib v dávce 1 000 mg/den společně s trastuzumabem 2 mg/kg i. v. 1x týdně. Sledovány byly především dosažení odpovědi, celkové přežití, doba do dosažení odpovědi, trvání odpovědi a celková bezpečnost a vliv léčby na kvalitu života.

Výsledky

Výskyt nežádoucích účinků byl v obou skupinách prakticky srovnatelný. Jedinou výjimkou byl vyšší výskyt průjmu u žen léčených kombinací. Odpověď na léčbu byla vyšší u žen léčených kombinací – 10,3 vs 6,9 % (OR: 1,5; 95% CI: 0,6–3,9; p = 0,46); významně delší při této léčbě byla doba přežití bez progrese – 12 vs 8,1 týdne (HR: 0,73; 95% CI: 0,57–0,93; p = 0,008). Ve prospěch kombinace svědčilo i celkové delší přežívání – 51,6 vs 39,0 týdnů (HR: 0,75 %; 95% CI: 0,53–1,07; p = 0,106).

Závěr

Výsledky studie potvrzují nutnost trvalé blokády HER2 u karcinomu s HER2-pozitivitou. Kombinace lapatinib + trastuzumab je účinná při zachování příznivého profilu bezpečnosti u nemocných těžce předléčených chemoterapií a trastuzumabem, a poskytuje tak možnost další léčby nemocných, u kterých není další chemoterapie vhodná.

Literatura

O’Shaughnessy J, Blackwell K, Burstein H, Storniolo AM, Sledge G, Vukelja S, Baselga J, Koehler M, Laabs S, Florance A, Roychowdhury D. A Randomized study of lapatinib (Tykerb/Tyverb) in combination with trastuzumab versus lapatinib monotherapy in heavily pretreated HER2+ metastatic breast cancer patients progressing on trastuzumab therapy. ASCO 2008 Annual Meeting, abstract 1015.

Komentář ke studii

Související články

Sledovaným souborem v této studii jsou pacientky s pokročilým a metastatickým karcinomem prsu, silně předléčené několika liniemi paliativní chemoterapie, včetně antracyklinů a taxanů, a trastuzumabem.

Přednáška o výsledcích biologické léčby v České republice podložených daty z klinických registrů a také o financování a hrazení onkologické léčby, zazněla na satelitním sympóziu ve čtvrtek 13. října 2011 v Českém Krumlově. Onkologové plní své sliby, léčí uváženě, výsledky léčby v České republice jsou srovnatelné s výsledky registračních studií, data jsou dokladována v klinických registrech a onkologové predikují počty nemocných.

Pacientky s HER2 pozitivním metastazujícím karcinomem prsu mají nyní novou možnost léčby v 1. linii. Duální blokáda HER2 pertuzumabem v kombinaci s trastuzumabem a chemoterapií je účinnější než blokáda jedním anti-HER2 přípravkem a to při současném zachování kvality života. Přednáška shrnuje výsledky klinických studií s duální blokádou HER2 NeoSphere a CLEOPATRA a pokládá otázky pro klinickou praxi a odpovídá na ně. Můžete si také vyzkoušet, jaký léčebný postup byste zvolili v léčbě tří pacientek s HER2+ karcinomem prsu.