Subkutánní podání trastuzumabu v léčbě HER2-pozitivního karcinomu prsu - video

Během aplikování léčby tradiční intravenózní infuzí musí pacienti trávit hodně času v nemocnicích. Nová podkožní forma zjednodušuje podávání Herceptinu a zvyšuje komfort pacientů a také zdravotnického personálu. Subkutánní forma využívá technologie vyvinuté společností Halozyme Therapeutics, Inc., která přechodně a reverzibilně rozkládá hyaluronan, substanci podobnou gelu, jež tvoří bariéru mezi buňkami podkoží. Tím je 5 ml objemu subkutánní formy  Herceptinu rychle rozptýleno a absorbováno větší plochou. Mechanismus podkožního podání ukazuje video.    

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Během aplikování léčby tradiční intravenózní infuzí musí pacienti trávit hodně času v nemocnicích. Nová podkožní forma zjednodušuje podávání Herceptinu a zvyšuje pohodlí pacientů a také zdravotnického personálu. Subkutánní forma Herceptinu je dostupná ve fixní šestisetmiligramové dávce, která urychluje a zjednodušuje přípravu i podávání. Nejsou nutné kalkulace dávky podle tělesné hmotnosti nebo nasycovací dávky. Celkový objem podaného Herceptinu je pět mililitrů podávaného během pěti minut do podkoží stehna. Před podáním sestra připraví příslušnou oblast stehna pacienta pro podkožní injekci. Podkožní podání velkých objemů je obvykle limitováno strukturou a fyziologií podkožní vrstvy, která se nachází těsně pod povrchem kůže. Podkožní vrstva obsahuje matrix vláken kolagenu a hyaluronanu. Právě tato vrstva představuje bariéru při podávání velkých objemů do podkoží. Hyaluronan je součástí každodenních procesů zachovávání a oprav tkáně. Během tohoto fyziologického procesu je hyaluronan rozkládán přirozeně se vyskytujícím enzymem hyaluronidázou. Hyaluronan každodenně regeneruje v rámci normálního životního cyklu kůže, a představuje tak atraktivní potenciální cíl pro intervenci. Přirozený proces regenerace kůže prostřednictvím enzymu hyaluronidázy je využitý pro umožnění podkožního podání léku. Byla vytvořena rekombinantní forma enzymu hyaluronidázy, která působí přechodnou a lokální enzymatickou degradaci hyaluronanu. Při jejím podání dochází k lokálnímu zvětšení rozptylu v oblasti podkoží a umožnění podání velkých objemů do podkoží a absorpci léčivých přípravků do krevního řečiště. Preklinické studie prokázaly, že rekombinantní hyaluronidáza nezvyšuje vaskulární permeabilitu a nevyvolává zánětlivé procesy. Injekce hyaluronidázy a následné přechodné rozvolnění struktury podkožní vrstvy umožní aplikaci nezbytného objemu pěti mililitrů Herceptinu v subkutánní formě. Intravenózní Herceptin, standard léčby HER 2 pozitivního karcinomu prsu je nově dostupný v inovativní subkutánní formě. To dává pacientům v jejich životě větší flexibilitu a méně času stráveného v nemocnici. V klinických studiích trvalo subkutánní podávání Herceptinu přibližně pět minut. Podkožní forma Herceptinu obsahuje jak Herceptin, tak rekombinantní hyaluronidázu, enzym, který působí stejným způsobem jako jeho přirozeně se vyskytující forma. Podkožní forma Herceptinu, která obsahuje hyaluronidázu, přechodně rozvolní matrix hyaluronanu v podkožní vrstvě, a umožní tím průnik molekul Herceptinu. Hyaluronan zregeneruje během čtyřiadvaceti hodin a umožní obnovu intersticiální struktury. Po podání subkutánní formy Herceptinu se podkožní vrstva po vymizení přechodného účinku na hyaluronan vrací do normálního stavu. Injekce fixní dávky šesti set miligramů podkožní formy Herceptinu připravené pro okamžité použití v objemu pěti mililitrů trvá přibližně pět minut. V klinických studiích bylo obecně podkožní podání Herceptinu dobře tolerováno. Subkutánní forma Herceptinu umožňuje rychlé, jednoduché a komfortní podání, bez nutnosti sledování po podání a ve srovnání s intravenózní infuzí je méně invazivní. Toto je prospěšné nejen pro pacienty a jejich rodiny, ale také pro zdravotnický personál. Umožňuje tak větší svobodu pro pacienty, kteří jsou více flexibilní a mohou trávit více času se svojí rodinou a jinými aktivitami, protože čas je drahý. Prokázaný prospěch Herceptinu je nyní dostupný v inovativní subkutánní formě.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Související články

Na přelomu roku schválila VZP změnu v systému úhrady HER2 portfolia, ve kterém jdou náklady na léčbu přímo za pacientem. Zeptali jsme se, co tato změna ve způsobu úhrady znamená pro management nemocnic a pro primáře Komplexního onkologického centra.  

Má-li být indikována léčba přípravky Herceptin, Perjeta a Kadcyla je nutné vyšetření HER2/neu (IHC a/nebo ISH) provést v některé z referenčních laboratoří.

Trastuzumab významně změnil prognózu pacientek s karcinomem prsu a HER2-pozitivitou. Dříve byla HER2-pozitivita považována za negativní prognostický faktor, což se příchodem trastuzumabu změnilo – nejprve u pacientek s metastazujícím karcinomem a posléze rovněž u pacientek v adjuvantní fázi terapie. Mezi biologickými léky v onkologii nabývá poměr nákladů a přínosů u pacientek v časné fázi/adjuvanci karcinomu prsu velmi přijatelných hodnot.