Kadcyla - základní informace

Roche

Kadcyla (trastuzumab emtansin) je nový typ léku - konjugát protilátky a cytotoxického léku. Vznikla spojením trastuzumabu (umožňuje cílení na HER2-pozitivní nádorové buňky a má zachované všechny jeho účinky, včetně aktivace buněčné cytotoxicity závislé na protilátkách) a vysoce účinného antimikrotubulárního cytostatika DM-1, které je na trastuzumab vázáno thioéterovým můstkem.

Kadcyla - základní informace

Přípravek Kadcyla (trastuzumab emtansin) v monoterapii je indikován k léčbě dospělých pacientů s HER2-pozitivním neresekovatelným lokálně pokročilým nebo metastazujícím karcinomem prsu, kteří byli dříve léčeni trastuzumabem a taxanem, a to samostatně nebo v kombinaci.

Kadcyla byla registrována na základě výsledků studie EMILIA, v níž byla porovnávána se standardním režimem kapecitabin + lapatinib. Již při průběžné analýze bylo potvrzeno významné prodloužení celkového přežití o 5,8 měsíce (30,9 vs 25,1 měsíce, HR 0,682). K nejčastějším nežádoucím účinkům patří trombocytopenie a vzestup jaterních enzymů nebo bilirubinu, naopak gastrointestinální toxicita je nízká. Četnost kardiálních příhod byla v obou ramenech studie nízká.

Kadcyla vychází z běžného trastuzumabu, na který je thioéterovým můstkem navázáno cytostatikum DM-1. DM-1 je derivát maytansinu, inhibuje formaci mikrotubulů, což vede k apoptóze. Účinnost, ale i toxicita je mnohonásobně vyšší než u jiných antitubulárních léků. Právě vysoká toxicita bránila klinickému užití maytansinoidů. Stabilní thioéterový můstek však brání uvolňování DM-1 z komplexu mimo buňku. K uvolnění a aktivaci dochází až po té, co je komplex HER2-Kadcyla HER2-pozitivní buňkou pohlcen a lysozomálně degradován. Systémová expozice a toxicita jsou tak nižší, než pokud by byl podán samotný DM-1.