Studie BEYOND

A Randomized, Double-blinded, Placebo-controlled, Multicenter Phase III Study Comparing Bevacizumab Plus Carboplatin/Paclitaxel Versus Placebo Plus Carboplatin / Paclitaxel in Patients With Advanced or Recurrent Non-Squamous Non-Small Cell Lung Cancer Who Have Not Received Prior Chemotherapy

(Český překlad: Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná, multicentrická studie fáze III, srovnávající bevacizumab + karboplatina/paklitaxel versus pacebo + karbopaltina/paklitaxel u pacientů s pokročilým nebo rekurentním neskvamózním nemalobuněčným plicním karcinomem, kteří dosud nepodstoupili chemoterapii)

Cíl studie

Zhodnocení účinnosti a bezpečnosti bevacizumabu versus placebo v kombinaci s karboplatinou/pkalitaxelem u pacientů s pokročilým nebo rekurentním neskvamózním nemalobuněčným plicním karcinomem, kteří dosud nepodstoupili chemoterapii.

Charakteristika studie

fáze III, multicentrická, placebo, randomizovaná, zaslepená, n=276

Další informace o studii

Zkušenosti našich lékařů

Avastin přidaný k chemoterapeutickému režimu s platinou je indikován k léčbě první linie nemocných s neresekabilním pokročilým, metastatickým nebo rekurentním nemalobuněčným plicním karcinomem jiného histologického typu, než predominantně z dlaždicových buněk.

Pro léčbu karcinomu plic byl bevacizumab registrován na základě dvou studií III. fáze, které prokázaly jeho účinnost v kombinaci s klasickou chemoterapií a zabývaly se jeho potenciálním účinkem v dalším podávání po ukončení chemoterapie. Studie přinesly cenné informace o vedlejších účincích, použití u vybraných skupin nemocných a jsou podkladem pro kategorizační proces.

Bronchogenní karcinom byl dlouho vzácně se vyskytující nemocí. Ještě v první třetině minulého století byly diagnostikovány jen jednotlivé případy, které byly předmětem kasuistických sdělení. Dnešní situace je radikálně odlišná.

Videa a přednášky

Postavení bevacizumabu u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) v současnosti

Přednáška se úvodem věnuje epidemiologii nemalobuněčného karcinomu plic, zastoupení morfologických typů a vývoje léčby NSCLC. Přednáška podává úvod do léčby nemalobuněčného karcinomu plic bevacizumabem, vysvětluje mechanismus účinku, podává přehled klinických studií se zřetelem na udržovací léčbu adenokarcinomu plic a zmiňuje také doporučené postupy a problematiku hrazení léčby. Na závěr podává přehled dosavadních zkušeností s léčbou v České republice na datech z registrů. 

Postavení bevacizumabu u pacientů s NSCLC v současnosti

Bevacizumab v kombinaci s chemoterapií na bazi platinového derivátu v 1. linii zlepšuje výsledky léčby nedlaždicobuněčného NSCLC. Přednáška přináší přehled klinických studií i observačních tuzemských dat z registru TULUNG.

Avastin v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic

Přednáška prof. MUDr. Petra Zatloukala, CSc. z 22. června 2010 je součástí onkologického videosatelitu natočeného pro portál MojeMedicína.

Diskuze na téma: Výběr vhodného pacienta s NSCLC pro kombinační léčbu s Avastinem

Zástupci všech pneumonkologických center přijali dne 19. června 2014 pozvání na moderovanou diskuzi, jejímž tématem byl výběr vhodného pacienta pro kombinovanou léčbu s Avastinem. Mezi diskutujícími byla též lékařka ze spádového pracoviště, jehož význam je zásadní především ve výběru a odesílání vhodných pacientů do pneumoonkologických center. Hostem diskuze byl MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D., který má bohaté zkušenosti s léčbou Avastinem v jiných indikacích.

Molecularly unselected NSCLC patients - role of the treatment with bevacizumab

Hostem satelitního sympózia o přínosu bevacizumabu v léčbě specifických skupin pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic byl také doktor Niels Reinmuth z Pneumoonkologické kliniky v německém Grosshansdorfu, který se spolu s našimi odborníky zamýšlel nad profilem pacienta vhodného pro léčbu bevacizumabem. Obsáhlá přednáška se zabývá účinností, bezpečností, udržovací léčbou a problematikou prediktivních markerů na základě dat z klinických studií. Po přednášce následuje krátká diskuse. Přednáška je opatřena českými titulky (bublina na dolní liště pod prezentací). 

Současné zkušenosti s výběrem pacientů k léčbě bevacizumabem ve FN Plzeň

Po úvodním shrnutí dosavadních zkušeností s léčbou pacientů s adenokarcinomem plic přípravkem Avastin ve FN Plzeň, je představena kazuistika třiasedmdesátiletého pacienta s adenokarcinomem pravé plíce, stádium IV, která dokumentuje 37 měsíční přežití nemocného s generalizovaným NSCLC.  Druhá část přednášky se zabývá vhodným profilem pacienta pro léčbu bevacizumabem, shrnuje mezinárodní doporučení i data z registrů. 

Nové publikace (nejen) ze studie

Všechny

Medline/PubMed - bevacizumab + paklitaxel + karboplatina + nsclc

  • Datum publikace:
  • Diagnóza pacienta: Zhoubný novotvar bronchu a plíce (C34)
  • Léčiva: Avastin