Studie CHARISMA

Double-blind randomized controlled clinical trial of the interleukin-6 receptor antagonist, tocilizumab, in European patients with rheumatoid arthritis who had an incomplete response to methotrexate

(Český překlad: Dvojitě zaslepená randomizovaná kontrolovaná klinická studie hodnotící antagonistu receptoru interleukinu-6, tocilizumab, u evropských pacientů s revmatoidní artritidou, kteří neměli úplnou odpověď na metotrexát)

Cíl studie

Zhodnocení účinnosti a bezpečnosti opakovaně podávaných infuzí tocilizumabu v monoterapii nebo v kombinaci s metotrexátem v léčbě RA.

Charakteristika studie

dvojitě zaslepená, kontrolovaná, randomizovaná, n=359

Další informace o studii

Zkušenosti našich lékařů

Tocilizumab je monoklonální protilátka proti receptoru pro interleukin 6 (IL‑6). V intravenózní formě aplikace byl tocilizumab schválen pro léčbu revmatoidní artritidy (RA), avšak nyní přibyla i možnost jeho subkutánního podávání s terapeuticky srovnatelným účinkem a bezpečnostním profilem. Klinické studie BREVACTA, SUMMACTA a MUSASHI hodnotily účinnost podávání subkutánního tocilizumabu a jejich výsledky podpořily zavedení tohoto způsobu aplikace do klinické praxe. Pro evropskou populaci se jako optimální jeví dávka 162 mg podávaná jednou týdně.

Subkutánní tocilizumab v léčbě revmatoidní artritidy

Tocilizumab – humanizovaná monoklonální protilátka proti receptorům pro interleukin 6 – je v intravenózní formě schválena pro léčbu revmatoidní artritidy v řadě zemí světa. Nová klinická hodnocení prokázala účinnost tohoto léčiva i v subkutánní lékové formě. Jako optimální dávka pro evropské nemocné se jeví aplikace 162mg s. c. jednou týdně.

Videa a přednášky

Tocilizumab (RoActemra) – přínos a postavení nového preparátu v léčbě RA

Přednáška Prof. MUDr. Jiřího Vencovského, DrSc., která je součástí satelitu společnosti Roche, natočeného pro portál MojeMedicína na 54. sjezdu českých a slovenských revmatologů 2010.

Nové publikace (nejen) ze studie

Všechny

Medline/Pubmed - tocilizumab + metotrexát + RA

  • Datum publikace:
  • Diagnóza pacienta: Revmatiodní artritida
  • Léčiva: Roactemra