Studie GOG-0218

A Phase III Trial of Carboplatin and Paclitaxel Plus Placebo Versus Carboplatin and Paclitaxel Plus Concurrent Bevacizumab (NSC # 704865) Followed by Placebo, Versus Carboplatin and Paclitaxel Plus Concurrent and Extended Bevacizumab, in Women With Newly Diagnosed, Previously Untreated, Suboptimal Advanced Stage Epithelial Ovarian, Primary Peritoneal Cancer, or Fallopian Tube Cancer

(Český překlad: Studie fáze III, hodnotící podání karboplatiny a paklitaxelu + placebo vs. karboplatina + paklitaxel + souběžný bevacizumab (NSC # 704865) následovaný placebem vs. karboplatina a paklitaxel + souběžný a prodloužený bevacizumab u žen s nově diagnostikovaným, dříve neléčeným, karcinomem vaječníků, primárního karcinomu peritonea nebo vejcovodů v suboptimálním pokročilém stadiu.)

Cíl studie

Srovnání celkového přežití u pacientů ve stádiu III nebo IV epitelového nádoru vaječníků, vejcovodů nebo pobřišnice léčených karboplatinou a paklitaxelem vs. karboplatina, paklitaxel + souběžný bevacizumab s nebo bez prodlouženého bevacizumabu.

Charakteristika studie

fáze III, n=1873

Další informace o studii

Zkušenosti našich lékařů

Dne 22.12.2011 byla indikace přípravku Avastin (bevacizumab) rozšířena o léčbu nádorů vaječníků. Připravili jsme pro vás prezentace s výsledky klinických studií a obecné prezentace shrnující diagnostiku a léčbu nádorů vaječníků i mechanismus účinku přípravku Avastin. Prezentace si můžete prohlédnout, nebo stáhnout.

Společnost Roche získala pro svůj lék Avastin schválení Evropské unie k léčbě žen s nově diagnostikovaným karcinomem vaječníku v pokročilém stádiu. Díky léku Avastin zaznamenáváme  za posledních 15 let nejvýznamnější pokrok v léčbě žen s karcinomem vaječníku

Souhrn výsledků studií fáze II a obou studií fáze III

Souhrn výsledků studií fáze I a II

Studie GOG-0218 splnila primární cíl prodloužení přežití bez progrese (PFS) při úvodní léčbě pokročilého karcinomu vaječníků. Léčba byla dobře snášena, profil bezpečnosti bevacizumabu byl podobný jak u jiných typů nádorů. Režim CP + bevacizumab - pokračující monoterapie bevacizumabem v dávce 15 mg/kg po dobu 15 měsíců by měl být považován za standard léčby pokročilého karcinomu vaječníků.

Léčivý přípravek Avastin společnosti Roche byl registrován v EU pro léčbu rekurentního nádoru ovárií  rezistentního k platině.

Po více než 15 letech je zde první nová léčebná možnost v Evropě pro ženy s nejobtížněji léčitelnou formou nádorů vaječníků.

Bevacizumab je prvním molekulárně cíleným lékem a prvním antiangiogenním lékem, který prokázal účinnost u této populace e nemocných. K potvrzení věrohodnosti hodnocení progrese karcinomu vaječníků dle Kriterií pro hodnocení odpovědi solidních nádorů (RECIST) bylo provedeno nezávislé zaslepené zhodnocení radiologických nálezů a klinických dat.

Studie GOG-0218 byla navržena, aby zhodnotila přidání bevacizumabu ke standardní chemoterapii při úvodní léčbě karcinomu vaječníků.

Cílem studie GOG-0218 bylo zhodnotit význam přidání Avastinu ke standardní chemoterapii v primární léčbě ovariálního karcinomu.

Videa a přednášky

Aktuálna liečba karcinómov ovária

Ovariální karcinom je celosvětově 8. nejčastějším nádorovým onemocněním u žen. Přibližně 70% pacientek je diagnostikováno v pokročilém stádiu. Přežívání je výrazně horší při přítomnosti vysokých hladin VEGF. Přednáška přináší výsledky randomizované studie GOG218, ve které se bevacitumab podával v kombinácii s chemoterapií pacientkám ve stádiu III a IV po operaci ve snaze o maximální debulking.

Bevacizumab – cílená léčba ovariálního karcinomu

Nepříznivá prognóza ovariálního karcinomu se v posledních dvaceti letech téměř nezměnila. První léčba, která může nepříznivý osud nemocných změnit je kombinace bevacizumabu se standardní léčbou. Přednáška seznamuje s výsledky dvou registračních studií GOG a ICON7, které ukázaly, že u nemocných s nově diagnostikovaným karcinomem v pokročilém stádiu, které byly léčeny Avastinem a chemoterapií a dále pouze Avastinem, byla doba, po kterou žily bez zhoršení stavu choroby (přežití bez progrese), výrazně delší ve srovnání se ženami, kterým se dostala léčba pouze chemoterapií. Zároveň se ukazuje, že šanci na dosažení nejvyššího benefitu z léčby mají právě nejrizikovější pacientky s pokročilým onemocněním ve stádiu III/IV. Avastin získal schválení EU k léčbě žen s nově diagnostikovaným karcinomem vaječníku v pokročilém stádiu v prosinci 2011. K dnešnímu datu však bohužel nemohou dosud pacientky z léčby profitovat, protože stále není stanovena úhrada ze zdravotního pojištění.

Cílená biologická léčba ovariálního karcinomu

Přednáška přináší přehled výsledků klinických studií fáze III, jež podávají důkazy úrovně 1 pro léčbu  pokročilého ovariálního karcinomu bevacizumabem v kombinaci s chemoterapií a následnou udržovací monoterapii bevacizumabem.

Cílená léčba  ovariálního karcinomu

Za posledních 20 let jsme měli každý rok přibližně 1200 nových nemocných s ovariálním karcinomem a 750 těchto nemocných na něj každý rok zemřelo. Navzdory novým chirurgickým technikám a novým lékům jsme dosud v primární léčbě nedovedli nemocným s pokročilým ovariálním karcinomem významně prodloužit život.

Komentář k přednášce: Postavení bevacizumabu u relapsu nádorů ovaria

Přednáška komentuje a doplňuje přednášku Postavení Bevacizumabu u relapsu nádorů ovaria  a přidává zkušenosti s léčbou nádorů ovária Avastinem v Komplexním onkologickém centru Nový Jičín . 

Postavení Bevacizumabu u relapsu nádorů ovaria

Bevacizumab v kombinaci s karboplatinou a paklitaxelem je indikován k úvodní léčbě pokročilého (stádia III B, III C a IV dle FIGO) epitelového nádoru vaječníků, vejcovodů nebo primárního nádoru pobřišnice. Přednáška obsahuje přehled klinických studií a kazuistiku 29 leté pacientky s karcinomem ovária. 

Kasuistika: Je bevacizumab efektivní v léčbě druhé a třetí řady pokročilého a relabujícího ovariálního karcinomu?

Pacientka absolvovala v roce 2006 komplexní léčbu pro karcinom prsu stadia IIA. V roce 2010 jí byl diagnostikován high grade adenokarcinom ovarií stadia IIIC. Při operačním výkonu ponecháno drobné reziduum a následná chemoterapie paklitaxel/ karboplatina navodila kompletní remisi. Po 7měsíčním sledování došlo k relapsu onemocnění v malé pánvi. 

Nové publikace (nejen) ze studie

Všechny

Medline/Pubmed - Avastin - ovarian ca

  • Datum publikace:
  • Diagnóza pacienta: Zhoubný novotvar ovarií a tuby (C56-57)
  • Léčiva: Avastin