Studie MUSASHI

Phase III Study of the Efficacy and Safety of Subcutaneous Versus Intravenous Tocilizumab Monotherapy in Patients With Rheumatoid Arthritis

(Český překlad: Studie fáze III hodnotící účinnost a bezpečnost monoterapie tocilizumabem, podávaného subkutánně nebo intravenózně, u pacientů s revmatoidní artritidou)

Cíl studie

Zhodnocení účinnosti a bezpečnosti dlouhodobého podávání tocilizumabu u pacientů s revmatoidní artritidou.

Charakteristika studie

dvojitě zaslepená, fáze III, intervenční, kontrolovaná, n=346

Zkušenosti našich lékařů

Tocilizumab je monoklonální protilátka proti receptoru pro interleukin 6 (IL‑6). V intravenózní formě aplikace byl tocilizumab schválen pro léčbu revmatoidní artritidy (RA), avšak nyní přibyla i možnost jeho subkutánního podávání s terapeuticky srovnatelným účinkem a bezpečnostním profilem. Klinické studie BREVACTA, SUMMACTA a MUSASHI hodnotily účinnost podávání subkutánního tocilizumabu a jejich výsledky podpořily zavedení tohoto způsobu aplikace do klinické praxe. Pro evropskou populaci se jako optimální jeví dávka 162 mg podávaná jednou týdně.

Subkutánní tocilizumab v léčbě revmatoidní artritidy

Tocilizumab – humanizovaná monoklonální protilátka proti receptorům pro interleukin 6 – je v intravenózní formě schválena pro léčbu revmatoidní artritidy v řadě zemí světa. Nová klinická hodnocení prokázala účinnost tohoto léčiva i v subkutánní lékové formě. Jako optimální dávka pro evropské nemocné se jeví aplikace 162mg s. c. jednou týdně.

Klinická hodnocení SUMMACTA a MUSASHI prokázala srovnatelný účinek subkutánního a intravenózního podávání tocilizumabu a studie BREVACTA účinnost subcutánního tocilizumabu a DMARD oproti placebu plus DMARD. Subkutánní aplikace nepřináší nová bezpečnostní rizika, nebyla prokázána vyšší imunogenita, vyskytl se pouze větší počet reakcí v místě vpichu.

Nové publikace (nejen) ze studie

Všechny

Medline/Pubmed - subcut tocilizumab + RA

  • Datum publikace:
  • Diagnóza pacienta: Revmatiodní artritida
  • Léčiva: Roactemra