Studie OCEANS

A Phase III, Multicenter, Randomized, Blinded, Placebo-controlled Trial of Carboplatin and Gemcitabine Plus Bevacizumab in Patients With Platinum-sensitive Recurrent Ovary, Primary Peritoneal, or Fallopian Tube Carcinoma

(Český překlad: Fáze III, multicentrická, randomizovaná, zaslepená, placebem kontrolovaná studie hodnotící podávání karboplatiny + gemcitabinu + bevacizumabu u pacientů s k platině senzitivním rekurentním karcinomem ovarií, pobřišnice a tuby.)

Cíl studie

Zhodnocení účinnosti a bezpečnosti bevacizumabu podávaného v kombinaci s karboplatinou a gemcitabinem u žen s  s k platině senzitivním rekurentním karcinomem ovarií, pobřišnice a tuby.

Charakteristika studie

fáze III, multicentrická, placebo, randomizovaná, zaslepená, n=484

Zkušenosti našich lékařů

Společnost Roche získala pro svůj lék Avastin schválení Evropské unie k léčbě žen s nově diagnostikovaným karcinomem vaječníku v pokročilém stádiu. Díky léku Avastin zaznamenáváme  za posledních 15 let nejvýznamnější pokrok v léčbě žen s karcinomem vaječníku

Léčivý přípravek Avastin společnosti Roche byl registrován v EU pro léčbu rekurentního nádoru ovárií  rezistentního k platině.

Po více než 15 letech je zde první nová léčebná možnost v Evropě pro ženy s nejobtížněji léčitelnou formou nádorů vaječníků.

Videa a přednášky

Kasuistika: Je bevacizumab efektivní v léčbě druhé a třetí řady pokročilého a relabujícího ovariálního karcinomu?

Pacientka absolvovala v roce 2006 komplexní léčbu pro karcinom prsu stadia IIA. V roce 2010 jí byl diagnostikován high grade adenokarcinom ovarií stadia IIIC. Při operačním výkonu ponecháno drobné reziduum a následná chemoterapie paklitaxel/ karboplatina navodila kompletní remisi. Po 7měsíčním sledování došlo k relapsu onemocnění v malé pánvi. 

Postavení Bevacizumabu u relapsu nádorů ovaria

Bevacizumab v kombinaci s karboplatinou a paklitaxelem je indikován k úvodní léčbě pokročilého (stádia III B, III C a IV dle FIGO) epitelového nádoru vaječníků, vejcovodů nebo primárního nádoru pobřišnice. Přednáška obsahuje přehled klinických studií a kazuistiku 29 leté pacientky s karcinomem ovária. 

Nové publikace (nejen) ze studie

Všechny

Medline/Pubmed - Avastin - ovarian ca

  • Datum publikace:
  • Diagnóza pacienta: Zhoubný novotvar ovarií a tuby (C56-57)
  • Léčiva: Avastin