Studie SUMMACTA

A Randomized, Double-blind, Parallel Group Study Study of the Safety and Effect on Clinical Outcome of Tocilizumab SC Versus Tocilizumab IV, in Combination With Traditional Disease Modifying Anti-rheumatic Drugs (DMARDs), in Patients With Moderate to Severe Active Rheumatoid Arthritis

(Český překlad: Randomizovaná, dvojitě zaslepená studie s paralelními skupinami srovnávající bezpečnost a dopad subkutánního vs. intravenózního podávání tociluzumabu v kombinaci s DMARDs na klinický výsledek u pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní revmatoidní artritidou.)

Cíl studie

Srovnání účinnosti a bezpečnosti subkutánní vs. intravenózní podávání tocilizumabu u pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní revmatoidní artritidou.

Charakteristika studie

dvojitě zaslepená, fáze III, randomizovaná, n=1262

Zkušenosti našich lékařů

Pro jaký lék ze skupiny DMARDs se rozhodnout v okamžiku selhání 1. nebo 2. fáze léčby revmatoidní artritidy? Je lépe podávat moderní léky v monoterapii, nebo by měla být raději zvolena kombinace? Odpověď není jednoznačná, tato problematika proto byla jedním ze dvou stěžejních témat satelitního sympozia společnosti Roche konaného 17. září v rámci 58. sjezdu českých a slovenských revmatologů v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové. Druhým zásadním tématem sympozia byl očekávaný příchod nové, subkutánní formy tocilizumabu (RoACTEMRA).

Klinická hodnocení SUMMACTA a MUSASHI prokázala srovnatelný účinek subkutánního a intravenózního podávání tocilizumabu a studie BREVACTA účinnost subcutánního tocilizumabu a DMARD oproti placebu plus DMARD. Subkutánní aplikace nepřináší nová bezpečnostní rizika, nebyla prokázána vyšší imunogenita, vyskytl se pouze větší počet reakcí v místě vpichu.

Videa a přednášky

Nová subkutánní forma přípravku RoACTEMRA. Výsledky klinických hodnocení BREVACTA a SUMMACTA

Studie BREVACTA a SUMMACTA byly randomizované studie fáze III, které ověřovaly možnost podkožní aplikace tocilizumabu v americké a evropské populaci. Studie BREVACTA došla k závěru, že SC tocilizumab se ukázal výrazně účinnější než placebo a to jak klinická odpověď, tak i inhibice RTG progrese, při zachování bezpečnostního profilu srovnatelného s hodnocením IV formy. Studie SUMMACTA porovnávala účinnost a bezpečnost SC a IV tocilizumabu a došla k závěru, že účinnost a bezpečnost SC tocilizumabu v dávce 162mg týdně byla srovnatelná s IV lékovou formou ve všech hodnocených parametrech. SC tocilizumab by měl být pro pacienty dostupný v listopadu 2014.

RoActemra, IL-6 a jeho role v kloubních a mimokloubních projevech revmatoidní artritidy

IL-6 hraje klíčovou roli v rozvoji zánětu a následného kloubního postižení a zodpovídá také za velkou část systémových a extraartikulárních projevů revmatoidní artritidy, jako je anemie, únava a osteopenie. Ovlivnění signalizace IL-6 a jeho receptoru je velmi perspektivní nejen z pohledu revmatoidní artritidy. 

Tocilizumab v léčbě revmatoidní artritidy – update 2015

Přednáška přináší aktualizovaný přehled zásadních studií, vč. studií fáze III klinického zkoušení, tocilizumabu, ale i data z registrů biologické léčby revmatoidní artritidy. Přináší komplexní pohled na významné postavení tocilizumabu (RoActemra) v léčbě pacientů s revmatoidní artritidou.

Nové publikace (nejen) ze studie

Všechny

Medline/Pubmed - RoActemra SC

  • Datum publikace:
  • Diagnóza pacienta: Revmatiodní artritida
  • Léčiva: Roactemra