Studie TENDER

A Randomized, Placebo-controlled Study to Evaluate the Effect of Tocilizumab on Disease Response in Patients With Active Systemic Juvenile Idiopathic Arthritis (JIA), With an Open-label Extension to Examine the Long Term Use of Tocilizumab

(Český překlad: Randomizovaná, placebem kontrolovaná studie, s otevřenou extenzí zkoumající dlouhodobé užívání tocilizumabu, hodnotící účinnost tocilizumabu u pacientů s aktivní systémovou juvenilní idiopatickou artritidou)

Cíl studie

Zhodnocení účinnosti a bezpečnosti tocilizumabu u pacientů s aktivní systémovou juvenilní idiopatickou artritidou, kteří mají nedostatečnou klinickou odpověď na NSAIDs a kortikosteroidy

Charakteristika studie

dvojitě zaslepená, fáze III, placebo, randomizovaná, n=112

Zkušenosti našich lékařů

Blokátor receptoru pro interleukin-6 tocilizumab je v současné době jediným lékem schváleným regulačními úřady pro léčbu dětí se systémovou formou juvenilní idiopatické artritidy (JIA – sJIA). Jeho účinnost u tohoto závažného onemocnění a dobrá snášenlivost dětskými pacienty je doložena klinickými studiemi i daty z registrů. V současných terapeutických doporučeních je spolu s anakinrou biologikem první volby u závažnějších forem sJIA u dětí od 2 let věku, u kterých stávající léčba není dostatečně účinná. Hodnocení účinku terapie je dokumentováno za pomoci standardního mezinárodního systému ACR Pedi. Další schválenou indikací je polyartikulárně probíhající JIA s nedostatečnou odpovědí na léčbu methotrexátem. Tocilizumab se může uplatnit i v léčbě dalších vzácných systémových i autoinflamatorních onemocnění.

Videa a přednášky

Retardace růstu a osteoporóza u pacientů s juvenilní idiopatickou artritídou léčených glukokortikoidy

Období dětství a puberty je výjimečné z hlediska růstu a hustoty kostí. Přednáška se věnuje poruchám růstu a výskytu osteoporózy u dětí s juvenilní idiopatickou artritidou, podrobně se věnuje vlivu glukokortikoidů v průběhu této nemoci u dětí.  

Glukokortikoidy v dětské revmatologii

Přednáška, která zazněla na Sjezdu českých a slovenských revmatologů v roce 2012 se věnuje mechanismu účinků glukokortikoidů, glukokortikoidní rezistenci a zásadám léčby glukokortikoidy u jednotlivých léčebných indikací.

RoActemra, IL-6 a jeho role v kloubních a mimokloubních projevech revmatoidní artritidy

IL-6 hraje klíčovou roli v rozvoji zánětu a následného kloubního postižení a zodpovídá také za velkou část systémových a extraartikulárních projevů revmatoidní artritidy, jako je anemie, únava a osteopenie. Ovlivnění signalizace IL-6 a jeho receptoru je velmi perspektivní nejen z pohledu revmatoidní artritidy. 

Nové publikace (nejen) ze studie

Medline/Pubmed - TENDER

  • Datum publikace:
  • Diagnóza pacienta: Revmatiodní artritida
  • Léčiva: Roactemra