Studie TRYPHAENA

A randomised, multicentre, multinational Phase II study to evaluate pertuzumab in combination with trastuzumab given either concomitantly or sequentially with standard anthracycline-based chemotherapy or concomitantly with a non-anthracycline-based chemotherapy regimen, as neoadjuvant therapy for patients with locally advanced, inflammatory or early stage HER2-positive breast cancer.

(Český překlad: Randomizovaná, multicentrická, multinárodní studie fáze II hodnotící kombinaci pertuzumab a trastuzumab podávanou buď konkomitantně nebo sekvenčně spolu s běžnou na antracyklinech založenou chemoterapií nebo konkomitantně s chemoterapií bez antracyklinů jako neoadjuvantní léčba u pacientek s lokálně pokročilým, inflamatorním nebo časným HER2 pozitivním karcinomem prsu)

Cíl studie

Zhodnocení bezpečnosti a účinnosti tři neoadjuvantních režimů u pacientek s lokálně pokročilým, inflamatorním nebo časným HER2 pozitivním karcinomem prsu.

Charakteristika studie

fáze II, intervenční, multicentrická, otevřená, randomizovaná, n=225

Zkušenosti našich lékařů

V listopadu 2013 se v Lisabonu konala už druhá mezinárodní konference, věnovaná léčbě metastatického karcinomu prsu, součástí které je vytvoření mezinárodního konsenzu pro léčbu metastatického karcinomu prsu. V rámci konference proběhlo také satelitní sympozium s tématem inovace léčby HER2 pozitivního karcinomu prsu.

Prognóza pacientek s HER2 pozitivním karcinomem prsu se díky zavedení monoklonální protilátky trastuzumabu do standardní léčby výrazně zlepšila. V roce 2013 byly pro tuto skupinu pacientek registrovány nové léky, které mohou jejich prognózu dál zlepšit.

Původně prognosticky nepříznivý subtyp HER2 pozitivního karcinomu prsu se za posledních 15 let stal jedním z nejlépe prozkoumaných a komplexně léčených. Pokrok v analýze HER receptorů a možnosti jejich zablokování ukázaly, jak důležité je v biologické léčbě správně stanovit cíl léčby a podle toho ušít léčbu na míru pro každého nemocného.

Duální blokáda HER2 pomocí pertuzumabu a trastuzumabu představuje pravděpodobně významný pokrok v léčbě pacientek s HER2-pozitivním karcinomem prsu a nový milník na cestě k individualizované léčbě.

Pertuzumab se váže v oblasti receptoru, která je odpovědná za vazbu na další receptor ze skupiny HER a vznik diméru. Vazba pertuzumabu na HER2 brání vzniku dimérů, ať již homodimérů HER2-HER2 či heterodimérů. Jeho působení je tak zaměřeno především proti buněčné signalizaci receptoru HER3.

Videa a přednášky

Neoadjuvance  u HER2 pozitivního karcinomu prsu

Co očekáváme od neoadjuvantní systémové léčby? Jaké jsou zásady při indikaci neoadjuvantní léčby? Tyto a další otázky zodpovídá přednáška o neoadjuvantní léčbě u HER2 pozitivního karcinomu prsu, která zazněla v rámci Mammologického sympózia 2015 v Praze.

Predikce dat na rok 2016 a data  z registru BREAST  týkající se neoadjuvance u HER 2 pozitivních karcinomů prsu

Incidence zhoubných nádorů prsu stoupla od roku 1977, od kdy se data v Národním onkologickém registru uchovávají, o 24,9% a mortalita klesla o 10%. Predikce zhoubných nádorů prsu na rok 2016 však naznačují, že křivka incidence dosáhla svého maxima. Podle predikcí  by se v roce 2016 mělo léčit se zhoubnými nádory prsu 7738 nemocných.  

Nové publikace (nejen) ze studie

Všechny

Medline/Pubmed - trastuzmab + pertuzumab + her2 BC

  • Datum publikace:
  • Diagnóza pacienta: Zhoubné nádory prsu (C50)
  • Léčiva: Herceptin; Perjeta