Komentář: Zkušenosti s přípravkem tocilizumab

Tocilizumab je prokazatelně účinný u nemocných s revmatoidní artritidou jako biologický preparát první volby i po selhání léčby blokátory TNFα. V krátkodobém a střednědobém hodnocení se jedná o bezpečný lék, ke zhodnocení dlouhodobé účinnosti bude třeba shromáždit údaje z velkých skupin pacientů léčených delší dobu.

Článek ve
formátu PDF

Blokáda prozánětlivých účinků interleukinu 6 (IL-6) prostřednictvím tocilizumabu, humanizované monoklonální protilátky proti receptoru IL-6 (IL-6R), přináší nové možnosti v léčbě revmatoidní artritidy. III. fáze klinického hodnocení přípravku tocilizumab zahrnovala pět velkých multicentrických randomizovaných, placebem kontrolovaných studií zaměřených na různé skupiny nemocných s revmatoidní artritidou. Ve studiích OPTION a TOWARD byla prokázána účinnost léčby tocilizumabem u nemocných po selhání léčby methotrexátem a jinými tradičními chorobu modifikujícími léky [1, 2]. Díky studii AMBITION se stal tocilizumab prvním biologickým přípravkem, který je v monoterapii prokazatelně klinicky účinnější než methotrexát [3]. Ve studii RADIATE byla ověřena účinnost blokády IL-6R u nemocných po selhání léčby blokátory TNFα [4]. Na základě výsledků studie LITHE víme, že léčba kombinací tocilizumabu s methotrexátem vede ke zpomalení rentgenové progrese revmatoidní artritidy [5].
V Revmatologickém ústavu bylo v předregistrační fázi v rámci různých klinických hodnocení léčeno tocilizumabem přes padesát nemocných po dobu až tří let a je možno říci, že naše zkušenosti potvrzují publikované údaje o dobrém profilu účinnosti a bezpečnosti tocilizumabu. Tocilizumab je podáván ve formě intravenózních infuzí ve čtyřtýdenních intervalech. Frekvence závažných infuzních reakcí byla v publikované literatuře poměrně nízká [6], my jsme se zatím se žádným případem nesetkali. Nástup účinku tocilizumabu je rychlý a pokles reaktantů akutní fáze bývá patrný již po první infuzi. U nemocných s vysokou aktivitou onemocnění se maximální klinický účinek může projevit s určitou latencí, někdy až po 3 nebo 4 měsících léčby. Díky svému mechanismu účinku tocilizumab příznivě ovlivňuje také anemii chronických chorob, která je u nemocných s revmatoidní artritidou poměrně častá. Tocilizumab, stejně jako ostatní biologické přípravky, zvyšuje riziko závažných infekcí. Léčba ale není spojená s vyšším rizikem tuberkulózy. Ve všech klinických hodnoceních byl proveden screening nemocných na latentní TBC. Na našem pracovišti jsme se nesetkali s žádným případem závažné nebo oportunní infekce v průběhu podávání tocilizumabu. Někteří naši nemocní v průběhu léčby podstoupili operační zákrok a u žádného z nich nebyly zaznamenány nežádoucí účinky spojené s léčbou, i tato naše zkušenost je v souladu s publikovanými údaji japonských autorů [7].
Tocilizumab ovlivňuje spektrum lipidů a u menší části nemocných může léčba vést ke zhoršení aterogenního indexu. Dopad těchto změn není zatím jasný [8]. V průběhu klinických hodnocení jsou tyto parametry samozřejmě pečlivě sledovány, u několika našich nemocných jsme, v souladu s platnými doporučeními, v průběhu léčby tocilizumabem nově nasazovali hypolipidemika. Mezi další laboratorní nežádoucí účinky spojené s léčbou tocilizumabem patří zvýšení hodnot transamináz a neutropenie. I v tomto ohledu naše zkušenosti potvrzují, že tyto nežádoucí účinky bývají přechodné a obvykle nevedou k ukončení léčby. U jedné naší nemocné jsme pro přetrvávající neutropenii snížili dávku tocilizumabu, nyní při dlouhodobé léčbě dávkou 4 mg/kg je onemocnění klinicky v remisi a neutropenie odezněla. Pro dobrý profil bezpečnosti a účinnosti svědčí i skutečnost, že prakticky všichni nemocní pokračují, po ukončení zaslepených fází klinických hodnocení, v léčbě tocilizumabem v rámci odslepených extenzí původních studií.
Tocilizumab je prokazatelně účinný u nemocných s revmatoidní artritidou jako biologický preparát první volby i po selhání léčby blokátory TNFα. V krátkodobém a střednědobém hodnocení se jedná o bezpečný lék, ke zhodnocení dlouhodobé účinnosti bude třeba shromáždit údaje z velkých skupin pacientů léčených delší dobu.

Literatura

  1. Effect of interleukin-6 receptor inhibition with tocilizumab in patients with rheumatoid arthritis: a double-blind, placebocontrolled, randomised trial. Lancet. 2008;371:987–97.
  2. Interleukin-6 receptor inhibition with tocilizumab reduces disease activity in rheumatoid arthritis with inadequate response to disease-modifying antirheumatic drugs: the tocilizumab in combination with traditional disease-modifying antirheumatic drug therapy study. Arthritis Rheum. 2008;58:2968–80.
  3. Jones G, Sebba A, Gu J et al. Comparison of tocilizumab monotherapy versus methotrexate monotherapy in patients with moderate to severe rheumatoid arthritis: The AMBITION study. Ann Rheum Dis. 2009 Mar 17. [Epub ahead of print]
  4. Emery P, Keystone E, Tony HP et al. IL-6 receptor inhibition with tocilizumab improves treatment outcomes in patients with rheumatoid arthritis refractory to anti-tumour necrosis factor biologicals: results from a 24-week multicentre randomised placebo-controlled trial. Ann Rheum Dis. 2008;67:1516–23.
  5. Kremer JM, Fleischmann RM, Halland AM. Tocilizumab Inhibits Structural Joint Damage in Rheumatoid Arthritis Patients with an Inadequate Response to Methotrexate. Abstract L14 ACR 2008.
  6. Mima T, Nishimoto N. Clinical value of blocking IL-6 receptor. Curr Opinion Rheum. 2009;21:224–230.
  7. M Hirao, J Hashimoto, H Tsuboi et al. Laboratory and febrile features after joint surgery in patients with rheumatoid arthritis treated with tocilizumab. Ann Rheum Dis. 2009; 68: 654–657.
  8. Choy E, Sattar N. Interpreting lipid levels in the context of highgrade inflammatory states with a focus on rheumatoid arthritis: a challenge to conventional cardiovascular risk actions. Ann Rheum Dis. 2009;68(4):460–469.

Komentovaná studie - RADIATE

Komentovaná studie - OPTION

Klíčová slova: Roactemra; tocilizumab

Související články

Je léčba tocilizumabem účinná u nemocných s revmatoidní artritidou, u nichž není dostatečná terapeutická odpověď na methotrexát? Na tuto otázku dává studie OPTION, jejíž zkrácenou přeloženou verzi spolu s komentářem odborníka najdete v přiloženém článku.

Shrnutí a zhodnocení výsledků studie RADIATE.

Cílem studie TOWARD bylo zhodnocení, zda je léčba tocilizumabem efektivní u pacientů , u kterých léčba DMARDs nepřinesla dostatečnou léčebnou odpověď. Souhrn studie v českém překladu společně s komentářem odborníka přináší článek v příloze.