Výsledky transplantací ledvin v Brně 2005-2010 - přednáška

Přednáška, která zazněla 16. února 2012 na slavnostní konferenci u příležitosti 1000 transplantace ledvin v Brně, seznamuje s reálnými daty výsledků transplantací v Brně od roku 2005 do současnosti.

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s reálnými daty, jak vypadají výsledky transplantací v našem centru od roku 2005. Toto datum není vybráno náhodně, že se nám obzvlášť začalo dařit nebo nedařit, ale od této doby si vedeme dobrou počítačovou databázi, která nám ty výsledky umožňuje prezentovat a analyzovat. V těchto letech, od roku 2005 do roku 2011, jsme prováděli transplantace tak, jak vidíte. Zhruba padesát bylo v tom roce 2005. Pak to trošku klesalo, trošku se zvedalo, aby to zase spadlo na počet třicet čtyři v minulém roce, což nás netěší, bylo to tady už několikrát analyzováno. Co nás naopak trošičku těší je, že po dvou transplantacích od žijících dárců v roce 2005 a hlubokém klidu po následujících pět let, jsme loni provedli další tři příbuzenské transplantace, z nichž jedna byla právě ta tisící. Takže tento trend bychom chtěli zachovat, aby to bylo alespoň 10 % z toho počtu transplantovaných. Lépe by se nám líbilo 20 %, a doufám, že společným úsilím se nám toho podaří dosáhnout. Co do rozvrstvení, tak z těch počtů transplantovaných zhruba dvě třetiny byli muži, jedna třetina byly ženy. Byly v tom také kombinované transplantace ledvin, o kterých bude hovořit kolega Mejzlík v následující přednášce. Průměrný věk dárců zůstává zhruba stejný, čili je to něco kolem padesáti let s rozvrstvením od dvaceti až po těch sedmdesát. Příjemci jsou podobného stáří, čili taky zhruba padesát let. Nejstarší přes sedmdesát, nejmladší něco přes dvacet let. Takže ten trend zůstává stejný, a je to zhruba asi o deset let více, než to bývalo před roky deseti. Co se týče zařazování a odtransplantovávání, tak toto ukazují následující sloupce. Ta horní čísla jsou vlastně počty zařazených naším centrem na listinu čekatelů v daném roce. A ty dolní sloupečky jsou počty odtransplantovaných ledvin. Neznamená to, kolik ze zařazených bylo v tom roce reálně odtransplantováno, ale obecně jaký je ten poměr. Čili zhruba dvě třetiny transplantovaných ledvin jsou z toho, co ten rok zařazujeme. Čili ty poměry se nehorší, ale ani nelepší. Doba čekání se naopak horší, tak jak je to v celé zemi. U nás je to horší ještě o něco více, protože opravdu dárce nemáme. Takže zatímco v roce 2006 jsme byli pod průměrem republiky a čekalo se něco pod rok, tak v těch posledních dvou letech to narůstá o 230 dní, což je rok a tři čtvrtě, jsme na tom hůř než průměr republiky. Co se týče úmrtnosti na waiting listu ledvin, to znamená zemřelí pacienti čekající na listině čekatelů, tak je to zhruba od 1 do 6 % v tom roce 2010. Byli v tom ale také dva čekatelé na transplantaci srdce a jater, takže to je trošku zvláštní kategorie. Ta čísla nejsou sice uspokojivá, ale nejsou zase nějak dramatická. Za celé to údobí je to zhruba 3 %, což nekoresponduje třeba s daty z Ameriky, kde udávají 5% úmrtí za rok a za pět let, že umře čtvrtina čekatelů na listině transplantace ledvin. Reálné výsledky tady dokumentujeme na hodnotě kreatininu. Při propuštění, to je ten levý, světlejší proužek, tak v roce 2005 to bylo 168, v loňském roce 143, takže dá se říct, že ty ledviny odcházejí v trošku lepší kondici. Po roce nedochází ke zhoršení, spíš k mírnému zlepšení. A i když se to analyzuje dál, tak ten trend zůstává zhruba zachován. Ještě lepším kritériem je glomerulární filtrace, která je při propuštění v loňském roce 0,99. A po roce se glomerulární filtrace adaptačními ději té transplantované ledviny lepší. Odložilý nástup funkce štěpu a nutnost hemodialýzy se vyskytovaly zhruba od 2 do 11 %, spíše bych řekl s klesající tendencí. Činí to nějakých 6 až 22 % transplantovaných. Chirurgické komplikace se vyskytly zhruba v 10 až 30 %. Z větší části jsou to problémy s krvácením a nebo s derivací moči, ať už stenóza močovodu s nutností stentáže nebo reoperace močovodu. Časná ztráta funkce štěpu, čili bezprostředně po transplantaci, s nutnosti graftektomie, byla zhruba od 2 do 9 %. Nejčastěji jsou to problémy s prokrvením a nebo s infekcí. Infekční komplikace obecně v tom časném stádiu, což jsou většinou uroinfekce, byly od 5 do 20 %, v předloňském roce to byla 4 %. Úmrtí v časné fázi po transplantaci. Naštěstí jsou to události epizodické, v letech 2005 až 2008 nebylo nic, v roce 2009 bohužel tři. V roce 2010 žádné. Co se týče příčiny, tak jedenkrát to byla sepse s terminálním infektem H1N1 viru a dvakrát srdeční selhání. Důležitým faktorem vedle věku dárce je také délka studené ischemie, to znamená doba od odběru přerušení průtoku krve odebírané ledvinou do obnovení průtoku transplantované ledviny. Dlouhodobě jsme na tom nebyli příliš dobře, bylo to něco přes sedmnáct hodin. Ale v poslední době se nám to daří krátit, což nám dělá radost a také to přináší výsledky, jak jste viděli. Ta doba se zkrátila o čtyři hodiny na třináct hodin. Počty rejekcí, čili odhojovacích reakcí, byly zhruba od 10 do 20 %, většina z nich byly kortikosenzitivní. Některé, jenom velmi zřídka, bývají kortikorezistentní. Zmiňoval se tady cyklosporin a podobně. Na začátku, když jsme začali ledviny u nás takto sledovat, tak ta rejekční kvóta byla 37 %, takže postupně se dá říct, že klesá. Měl bych to shrnout. Tak jak tady paní primářka Sobotová říkala, o pacienty se staráme od toho roku 1999, kdy je trvale sledujeme. Momentálně je to už o něco víc, přes dvě stě pacientů. A dá se říct, že z těch, které sledujeme, má každý pátý funkci štěpu déle než deset let, polovina déle než pět let a tři pětiny déle než tři roky. Tím nemyslím, že doba desetileté přežívání štěpů je jenom u 19 %, prostě z toho souboru, který sledujeme, jsou tyto výsledky. U nás je to zhruba tak, že pětileté přežívání je přes 80 % a desetileté 70 %. Samozřejmě pacienti nám bohužel i po transplantaci ledviny umírají. Z toho sledovaného souboru mezi lety 2007 až 2011 zemřelo jednadvacet pacientů, z toho šestnáct z nich s funkčním štěpem, což bylo 76 %. Čili více jak dvě třetiny umírají s funkční ledvinou. Třetina z nich zemřela na tumory, není tam nějaká predilekce, je to celé široké spektrum. Třetina z nich zemřela na cerebrovaskulární příhody a 19 % zemřelo na septické problémy. Dvě úmrtí byly raritní, jeden pacient spáchal suicidium a jednou tam byla trombóza mezenterické tepny. Jak ty výsledky dokumentovat nejlépe, jsou to asi tady tito pacienti, kteří se nám obzvlášť do duší zapsali. Toto je pacientka, u níž byla vlastně ta první kombinovaná transplantace srdce ledvina, za což patří dík panu profesoru Černému. Dále je to tisící ledvina, kdy bratr bratrovi daroval ledvinu. Oba dva zanícení vinaři se teď mohou plně věnovat svému koníčku. Naše první narozené děvčátko u maminky po transplantaci ledviny demonstruje tento obrázek. Pacientka prodělala dvakrát ataku hemolyticko-uremického syndromu, ledvina stále funguje a rodina prospívá. Toto je takový jeden z oříšků, jedna ze čtyř pacientek, kterým jsme dali už třetí ledvinu. Velice jsme váhali, poněvadž to bylo s komplikacemi. Ona skutečně ty naše obavy naplnila, byly tam vysoké titry protilátek, čili musela být indukována, bylo tam krvácení, byl tam septický stav. Nakonec se ještě musel dělat double J stent pro poruchu derivace moči z té ledviny. Nicméně teď je to už více jak dva roky po transplantaci a pacientka má kreatinin pod 200. Tady toho životního optimistu přes to všechno, co prodělal, už jste slyšeli. Dělá nám radost a doufáme, že nám budou dělat radost i ti všichni ostatní. Děkuji všem spolupracovníkům, protože bez jejich široké podpory a spolupráce bychom těchto výsledků nikdy dosáhli. Jmenovat je nemohu, udělal to pan docent na začátku. A stejně bychom asi ještě na někoho zapomněli a mrzelo by nás to. Takže moc děkujeme.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Podívejte se i na další přednášky webcastu 1000 transplantací ledvin v Brně - webcast.

Související články

1000 transplantací ledvin v Brně - webcast

V Brně se ledviny transplantují již 39 let, první ledvina zde byla transplantována 30. listopadu 1972. Od té doby brněnští lékaři provedli již na tisíc transplantací.

Přednáška představuje nová doporučení pro péči pacientů po transplantaci ledvin. Kromě doporučení pro indukční,  úvodní a dlouhodobou udržovací imunosupresi a monitoraci imunosupresivní indikace, uvádí také doporučení pro očkování, doporučení pro pacienty s kardiovaskulárním onemocněním, s diabetem, hypertenzí, obezitou a malignitami.

Přehledá přednáška o problematice arteriální hypertenze je určena především nefrologům a podává přehled doporučení diagnostických a léčebných postupů u arteriální hypertenze, tak jak je vydala Česká společnost pro hypertenzi.  Přednášejícím je jedním ze spoluautorů představených guidelinů.