Standardy hemato-onkologické péče. Pravidla versus současná realita úhrady

Doc. MUDr. Tomáš Papajík se v úvodu satelitního sympózia na Olomouckých hematologických dnech v roce 2011 zamýšlí na tématem standardní a nadstandardní péče v onkologii v souvislosti se současnou realitou úhrad péče. Ovlivní současná situace dostupnost léčby pro pacienty s maligními lymfomy v roce 2011?

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Je zde určité zmatení pojmů, a proto na úvod bych chtěl říct, že standard v tom opravdovém slova smyslu je něco, co by měla definovat státní autorita a nebo v některých případech plátce péče, co je ochoten brát jako standard a co je ochoten zaplatit. My jako odborníci, kteří vycházíme z určitých důkazů, z toho nejlepšího, co nám věda jaksi nabízí a jaké výsledky, tak definujeme léčebná doporučení. Ty připravuje odborná společnost, většinou v souladu s pravidly Evidence based medicine a je to určitý nepodkročitelný základ, určité minimum, které by mělo být pacientovi poskytnuto nebo určité optimum, ke kterému by pacient měl mít přístup. A kdyby se tady tento základ nebo ta zásada, jak zde máme vlastně zásady cytostatické léčby, které vydala Onkologická společnost, někdy se právě toto léčebné doporučení zaměňuje za standard, takže často my lékaři, my odborníci hovoříme o nějakém novém zlatém standardu, přebíráme to z angličtiny a je to, ten náš standard, jakási běžná praxe, na kterou by měli mít nárok pacienti, ale rozhodně to není standard v tom slova smyslu z hlediska platby. Já už jsem říkal, že se mluví o standardu a nadstandardu. A my máme v České republice pojištění založené na solidaritě - solidární systém zdravotního pojištění. A v něm by měla existovat určitá pravidla. Já jsem zde dal pravidlo č.1 - rovný přístup k standardní protinádorové a podpůrné léčbě dle diagnózy, stádia, věku a komorbidity. Žádný pacient, který má na svou léčbu protinádorovou, která je určitou jaksi standardní léčbou z toho našeho pohledu, každý pacient by k ní měl mít přístup, protože máme solidární systém zdravotního pojištění a pojišťovna by měla platit zde tento nepodkročitelný, jaksi minimální, standard. Pravidlo č.2 - zdravotní pojišťovna by měla platit léčbu konkrétnímu klientovi. Ta pravidla a ten solidární systém spolu souvisí, to znamená opět každý pacient by měl mít na tu léčbu nárok a léčba by měla zaplacena tomu, kdo tu léčbu poskytl, přes toho poskytovatele de facto tomu pacientovi. Nicméně v České republice existuje spousta výjimek, spousta nestandardních věcí a proto existuje i výjimka z pravidla č. 2 - česká ulička - systém paušálů, balíčků a zastropování plateb, realita roku 2011. Jaký je důsledek pravidla č. 2? Pokud by pojišťovna měla platit lék přímo pacientovi, tak odmítnutí úhrady léčby - za to by měla být odpovědna pojišťovna, protože má přímý vztah s klientem, to znamená, když odmítne pojištěnci zaplatit léčbu, tak by za to měla nést důsledky a samozřejmě klient by si měl stěžovat na nezaplacení péče. Nicméně, když máme výjimku z pravidla č. 2, jaký je její důsledek? Za léčbu, výběr léčby, financování léčby je zodpovědný přímo lékař a to je opět realita roku 2011, protože na vše zdravotnické zařízení dostane sumu peněz, dostane balíček a to je balíček na onkologickou léčbu, na onkologickou léčbu jak solidních nádorů, tak balíček na léčbu v hemato-onkologii. A to vlastně, jak jsme se k tomu dostali, bylo to, že to vlastně navrhla a schválila vyhláškou státní autorita, což je Ministerstvo zdravotnictví ČR, které vydalo úhradovou vyhlášku, kde se o tomto hovoří. Samozřejmě zdravotní pojišťovny, které se touto vyhláškou řídí, nám s radostí přispívají na naši léčbu těmito budgety a balíčky. Nicméně pro řadu pacientů je dnes biologická léčba zcela zásadní, zcela zásadní zejména v hemato-onkologii a když jsme zde a bavíme se o cílené léčbě a o imunoterapii, tak je to léčba, která vyléčí pacienta nebo mu významně prodlouží jeho život. Zde jsem si dovolil ilustrační křivky našich pacientů s difuzním velkobuněčným lymfomem, vidíte éra MabThery, jak se liší celkové přežití od éry před MabTherou. A vidíte, že dnes pacienti nad 60 let mají stejně dobrou prognózu jako dříve mladí pacienti pod 60 let a ti mladší pacienti mají prognózu zcela excelentní. Nicméně zde to vidíme ještě ze Spojených států, vidíte nárůst incidence, zároveň nárůst mortality u mnoha lymfomů, moderní éra - éra cílené léčby k protilátce MabThery, pokles mortality i přes mírnou narůstající incidenci. Léčba to je farmako-efektivní, protože přidává pacientům dva roky kvalitního života za rozumnou cenu, rozšiřují se indikační skupiny na agresivní a indolentní lymfoproliferace, o nich uslyšíme, léčíme první linii, léčíme relabované pacienty, máme fungující udržovací terapii. A otázka - bude financování péče odvozené z úhrad roku 2009/2010 stačit na léčbu všech indikovaných nemocných v roce 2011? Uveze tento nás systém zdravotnictví všechny potřebné, kteří tu léčbu potřebují? To je otázka, se kterou tento rok se budeme muset jaksi vypořádat. I když, když se podíváte na náklady na zdravotnictví v České republice a srovnáte je s náklady na léky v onkologii, tak je to taková ta malá jehla v té obrovské kupce sena. Takže toť na úvod takový filosofický, možná trošku depresivní pohled, nicméně doufejme, že se situace vyřeší, zvlášť v oblasti léků, které jsou farmako-efektivní a zachraňují životy nemocných a poté jak ve skutečnosti rituximab přispěl k zlepšení prognózy u indolentních lymfoproliferací, o tom nám budou předávat zkušenosti a literární data naši řečníci.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Podívejte se i na další přednášky webcastu Co také zaznělo v Olomouci.

Související články

Přednáška zazněla na XIII. Motolských onkologických dnech dne 11. března 2011 v sekci Epidemiologie, patologie, diagnostika a léčba  kolorektálního karcinomu. Hepatocelulární karcinom.

Národní onkologický registr (NOR) „rodinné stříbro“ české onkologie

Národní onkologický registr České republiky je jedinečný v rámci celé Evropské unie. Poslechněte si přednášku prof. MUDr. Jitky Abrahámové, DrSc.

Rozhlasový záznam pořadu Vstupte!, jehož hostem byl 3. června 2009 doc. RNDr. Ladislav Dušek, PhD., ředitel Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy university v Brně. S Robertem Tamchynou hovořili o statistické analýze v preventivní onkologii a epidemiologii.