Alkohol jako rizikový faktor vzniku malignit

  • , koordinátor Společnosti všeobeného lékařství ČLS JEP pro závislosti

Alkohol je hlavním přispěvatelem k úmrtnosti na nádory a znamená ztracené roky potenciálního života. Vyšší konzumace zvyšuje riziko. Snižování spotřeby alkoholu je důležitá prevence v oblasti poklesu nádorů v ČR.

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Dobrý den, vážené kolegyně a kolegové. Já navážu na tyto pěkné přednášky dalším kontroverzní tématem, a to je alkohol. Pokud s kouřením je problém zhruba od té doby, co se tabák více rozšířil, od konce devatenáctého století, a když začla více výroba cigaret, tak s alkoholem má lidstvo co do činění od nepaměti. Vidíte tady určitou historii. Už Chamurapiho zákoník měl nějaké tresty ohledně opilství, alkoholická konzumace je známa pět - sedm tisíc let, společnost většinou mírné pití alkoholu tolerovala, avšak samozřejmě s rozvojem lihovarnictví a dalších metod, stejně jako to je s rozvojem s výroby cigaret, dochází ke zvýšené spotřebě alkoholu. A když se podíváte, tak od roku devadesát po revoluci neustále stoupá spotřeba alkoholu v České republice a dostáváme se na přední příčky vůbec ve světě. Tady podle studie z roku dva tisíce deset, která byla prováděna v České republice, muži rizikově pijí zhruba ve třiceti procentech, podíváme se pak v tom dotazníku AUDIT, o co se jedná. A u žen je to zhruba deset procent, ale zhruba tři až čtyři procenta mají vážný problém s alkoholem typu závislosti, kdy potřebují odbornou pomoc ve specializovaných centrech, ale to velké množství, které se nachází ve škodlivém až rizikovém pití, to je ta klientela, která nám denně dochází do ordinace, se kterou komunikujeme a možná, že někteří z nás i do té skupiny patří, protože i naše povolání je velice rizikové ze strany stresu. Když se podíváme na alkohol, tak budeme se bavit o etanolu, ne o metanolu. Jak paní profesorka řekla, že se začíná rozlišovat mezi špatným a hodným alkoholem, nic takového neplatí - i metanol i etanol jsou špatné, akorát ten metanol je rychlejší, rychleji devastující organismus. Určité množství alkoholu se v organismu produkuje v rámci metabolismu, ukážeme si určité linie metabolismu alkoholu. Za standardní dávku, která byla definována, se považuje deset až dvanáct gramů čistého alkoholu. To odpovídá zhruba třem decilitrům dvanáctistupňového piva nebo jednomu decilitru vína, případně nula celá dva decilitru destilátu. Tato standardní dávka zvyšuje hladinu circa o nula celá dva gramu alkoholu. Shrnutí: jaké typy alkoholu jsou užívány. Pivo, víno, lihoviny. Česká republika je první ve světě ve spotřebě piva na hlavu. Jenom zmínka o množství alkoholu. U piva zhruba dvě až čtyři procenta, u vína deset až dvanáct procent a lihoviny obsahují od třiceti do devadesáti procent. Když se podíváte na tuto studii Světové zdravotnické organizace z roku dva tisíce dva, ukazuje, kde jsou ovlivnitelné roky života zdravotními omezeními v rozvinutých zemích, co způsobuje to zdravotní omezení. Jak vidíte, na prvním místě tabák, pak krevní tlak, ale hned na druhém místě alkohol. A samozřejmě zákeřná je ta kombinace cigaret, alkoholu, špatné výživy a snížené pohybové aktivity. Organismus je poškozován etanolem přímo, ale hlavně jeho metabolity, kde dochází k procesu rozkladu alkoholu přes alkoholdehydrogenázu jako nejsilnější metabolický efekt, mikrosomální etanolový oxidační systém, který je nověji zjištěn, a katalázu, která je minimálně zapojena, ale přesto vytváří oxidaci. A zbylé množství alkoholu se vylučuje z těla dechem, potem, močí. Metabolické cesty samozřejmě v rámci gastrointestinálního traktu a samotné odbourávání etanolu je ovlivněno aktivitou alkoholdehydrogenázy a dalšími faktory typu jídla (na prázdný žaludek alkohol), to dobře známe... Já jsem se snažil ukázat právě na ty metabolické faktory, jakým způsobem a kde ten alkohol ovlivňuje buňky našeho organismu. Tady vidíte, že ten nejzávažnější nebo nejvíce využívaný metabolický efekt je přes alkoholdehydrogenázu v játrech, kde vzniká acetaldehyd, který je problematický, protože vážně poškozuje nukleové kyseliny, fosfolipidy, proteiny, kolagen i tubulin, hemoglobin, prostě strukturu proteinu. Působí toxicky na tyto všechny složky, karcinogenně. Dalším faktorem, který je potřeba pro metabolismus, tak je aldehyddehydrogenáza, která pak zmetabolizuje acetaldehyd na konečný produkt acetát, který je využíván v metabolismu organismu pro různé věci. Zmíněný mikrosomální etanolový oxidační systém znám zhruba od sedmdesátých let, ale důležitý z toho důvodu, že je veden a realizován přes cytochrom P450, který je nejvíce zatížen pro metabolismus všeho dalšího, co do organismu přichází - různé léky, které spotřebováváme nebo užíváme, tak prochází přes tento cytochrom a alkohol ho ovlivňuje. Takže kombinace jakékoli formy alkoholu v kombinaci s léky může vytvářet reakce, které jsou zatím ještě neprozkoumané. Přes tento systém běží kromě etanolu i benzen, fenol, acetaminophen a celá řada dalších léků. Je přítomen v retikulu jater, ledvin, plic. Tady máte znázorněno, jakým způsobem působí. Když se podíváme na tuto strukturu větší, tak nám to připomíná biochemii, když jsme studovali, ale jenom chci ukázat, že metabolismus alkoholu má linie, kterými dochází k ovlivňování více a více dimenzí organismu a jednotlivých struktur přes fibrózu, karcinogeneze, poškození membrán, dokonce ukládání tuku a hepatomegalii, acidózu, hyperurikémii, přes jednotlivé systémy. A toto všechno samozřejmě pracuje a vytváří prostor pro to, aby když buňka je ve vývoji a obnově, aby byla modifikována a vytváří mutace genů signálních drah, ovlivňuje kontrolní body buněčného cyklu a buněčnou diferenciaci, apoptózu, jak bylo naznačeno i u přednášky paní profesorky Hrubé. V průběhu buněčných dělení nastává samozřejmě možná akumulace jednotlivých mutací, které pak vytvoří to, že ta buňka nám zblbne a vytvoří se malignita na jednotlivé tkáni. Tady spíše jenom opět zmíněn ten proces postupu, kde dochází k ovlivňování vývoje, změny normální klasické tkáňové buňky na nádorovou. A samozřejmě v tomto procesu, dnes už víme, hrají výrazný vliv právě epigenetické změny, které jsou ovlivněny metylacemi, acetylacemi a vytvářejí změnu ztluštění DNA vlákna, které pak následně je začátkem změny struktury fungování buňky na karcinogenní. To jsou ty všechny procesy, které organismus má coby možnost k opravě. Přes histonový kód, metylace, ubikvitinace, fosforylace, deacetylace, avšak tam všude se zapojují ty metabolické faktory alkoholu, pokud prochází změnou z etanolu na acetaldehyd. A dostáváme se k tomu vlivu nádoru a alkoholu. Když jsem si zadal tato dvě slova "alkohol" a "nádory" do databáze Cochrane, tak mi vyběhlo zhruba deset tisíc odkazů. Takže dnes už to není věc, která by byla neznámá, dnes je to jasné, je tam jasný vliv alkoholu na nádory, nejvíce v oblasti horního trávicího traktu, jícnu, hrtanu, ale samozřejmě i kolorekta, u žen prsu. Tady jsou zmíněné další faktory, kterými alkohol ovlivňuje jiné mechanismy kromě nádorů. Vysoký krevní tlak mimo jiné, gastroduodenální vřed, cirhózu jater samozřejmě, úrazy a násilí, které s alkoholem souvisí. Tady jenom na zmínku posledních pár studií, které byly udělány ve světě. Tady se ukázalo ve Spojených státech v roce dva tisíce devět, studie na velkém množství lidí, která ukázala, že zhruba osmnáct až dvacet tisíc nádorů je v souvislosti s konzumací alkoholu. To představuje zhruba tři až čtyři procenta všech úmrtí na nádory ve Spojených státech. Ale co je důležité, došlo ke ztrátě zhruba sedmnácti až devatenácti let života u každého úmrtí, takže ti lidé si cíleně zkracují život. Když vytvoříte kombinaci kouření - alkohol, tak je to kombinace vražedná. Velká studie v Evropě na sto tisících mužů a dvě stě padesáti tisících ženách opět ukázala, že deset procent z celkového výskytu nádorů u mužů, tři procenta u žen je způsobeno konzumací alkoholu. Tady vidíte jednotlivá procenta, zhruba rozděleno k jednotlivým faktorům - aerodigestivní trakt, játra, kolorektální karcinom a nádory prsu. Dále studie v Evropě z roku dva tisíce šest, která ukazuje, že každý šestý rok ztracený kvůli nemoci nebo smrti šel na vrub alkoholu. Faktory, které tam byly spojeny samozřejmě. Je to způsob i ovlivnění organismu nejenom metabolického jednotlivých buněk, ale i mozku, tím pádem různá zranění. Tady vidíte ale důležitou věc, kardiovaskulární nemoci a nádory. Pro nás možná zajímavá je novější dánská studie, která právě zkoumala vliv piva na nádory, protože v České republice, jak víte, jsme první v oblasti nádorů kolorekta. Stále hledáme, co za tím stojí. A možná, že jednou z odpovědí může být výsledek této studie, která ukázala u pracovníků v pivovaru, kteří dostávali domů jako odměnu šest piv denně, kterou spotřebovali v určité míře, ale u nich se ukázalo, že se častěji vyskytovaly nádory dutiny ústní, trávicího systému, respiračního a močového systému. Stále diskutované téma - malá dávka alkoholu vhodná, protektivní kardiovaskulárně nebo ne? A kde je ta míra užívání toho alkoholu? Určitý konsenzus společností, které se zabývají výzkumem vlivu alkoholu na organismus, došel k závěru, že alespoň těch dvacet čtyři gramů alkoholu u mužů a dvanáct gramů u žen, které odpovídá tomu půllitru piva nebo dvěma decilitrům vína nebo padesáti mililitrům destilátu je přijatelné z dlouhodobého hlediska. To neznamená, že to je doporučováno. Je to akceptovatelné. Protože samozřejmě organismus má reparační schopnosti, takže při malých dávkách je schopen reparovat problémy, které s tím vznikají. Vyšší konzumace alkoholu zvyšuje samozřejmě riziko, ale tato studie, která byla publikována v únoru dva tisíce třináct, ukazuje, že není však žádný bezpečný limit pro užívání alkoholu a vznik nádorů. Protože ty změny metabolické, které jsem tam ukazoval v rámci cyklu metabolismu alkoholu, mají jednoznačně vliv na ten organismus, tak jako kouření cigaret prostě má jednoznačně vliv na zdraví jednotlivých buněk. Tady spíše když se podíváte na tuto křivku popisující souvislost mezi rizikem koronárního srdečního onemocnění a konzumací alkoholu, kde však při tom mírném pití do těch dvaceti gramů spíše se jeví, naznačuje určitá kardioprotektivita, ale tato samotná kauzalita nebyla nikdy prokázána naplno. A v podstatě každý, kdo se tím seriózně zabývá, nemůže doporučovat užívání malé dávky alkoholu z kardioprotektivního hlediska, v žádném případě. Můžeme to tolerovat, ale ne doporučovat. Tady je jenom ukázáno, proč alkohol se pije. Proč se spotřebovává. Protože v těch malých dávkách má vliv samozřejmě na naše nálady, na euforii. Když se ty dávky malinko přeženou a navýší, tak dochází už k výraznému ovlivnění stavu organismu a mozku, reakcí, to ze svého života, předpokládám, znáte. Spíše jenom zmínka - když se ptáme v ordinaci, prakticky "Užíváte alkohol?", odpověď "Příležitostně." Takže abychom to objektivizovali, vhodný je test AUDIT, který má deset otázek. Za minutu, za dvě minutky je ten člověk schopen to vyplnit. Může k Vám s tím přijít a pak jste schopni mu ty body sečíst. A ukáže se Vám, ve které fázi nebo úrovni rizika se dotyčný nachází. My jsme dělali před čtyřmi lety pilotní studii se Státním zdravotním ústavem, kdy jsme ve dvaceti ordinacích praktických lékařů tento AUDIT realizovali. Když jsme získali skóre AUDITu v těchto liniích, tak jsme realizovali intervenci, krátké poradenství a ukázalo se, že s odstupem půl roku opravdu se podařilo snížit - ukázal se pokles úrovně rizika, což je z dlouhodobého hlediska samozřejmě pro toho člověka důležité a o to se nám jedná. Abychom snížili úroveň rizika jedinců. Nemůžeme očekávat, že by všichni byli abstinenti, protože jsou jenom dvě procenta abstinentů v populaci, ale snížení úrovně rizika pro zdravotní stav, tady vidíte rizikové pití a škodlivé pití, které s tím souvisí, to je těch třicet procent populace, která nás zajímá.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Natočení a zpracování přednášek v rámci vzdělávacího semináře pro praktické lékaře: "Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře“ bylo spolufinancováno grantem MZ Národní akční plán a koncepce na rok 2013, číslo 9/13/A (Včasné informace- nástroj úspěšného boje s rakovinou), Masarykovým onkologickým ústavem a edukačním grantem společnosti Roche, s.r.o.

Podívejte se i na další přednášky webcastu Brněnské onkologické dny 2013 - webcast.

Podívejte se i na další přednášky webcastu Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře - webcast.

Související články

Jakmile se příznaky plicního nádoru objeví, jedná se nádor v pokročilém stadiu. Nejvýznamnějším rizikovým faktorem vzniku rakoviny plic je kouření, proto by každý lékař měl o tomto riziku své pacienty informovat.

Hlavní rizikové faktory ovlivnitelné primární prevencí jsou kouření, malnutrice a abúzus alkoholu a jsou společné pro onkologická a kardiovaskulární onemocnění. Shodně přispívají až 70 % k úmrtnosti na tyto příčiny.

Za posledních 20 let se názory na to, že „normální je nekouřit", staly mezi mediky samozřejmostí. Zatím se nedaří zcela uspokojivě zajistit zcela nekuřácké prostředí na LF MU a fakultních klinikách, přestože i zde jsou trendy signalizující postupné zlepšování.